Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
croeso i wefan Rhieni dros Addysg Gymraeg
 
Croeso i wefan Rhieni dros Addysg Gymraeg! Mae RhAG yn gweithio i wella darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg i blant ledled Cymru. Ar ein gwefan, gallwch ddefnyddior map i ddarganfod ysgol leol ich plant, lawr lwytho adnoddau ich helpu i frwydro dros addysg Gymraeg yn eich ardal chi, cadw golwg ar ddatblygiadau a newyddion ar flog Ceri - ein swyddog datblygu - neu rannu eich profiadau gyda rhieni eraill. Rydyn nin dibynnu ar rieni i frwydro dros addysg Gymraeg in plant - ymunwch a ni!

Lynne Davies, Cadeirydd RhAG.
beth sy'n newydd...
Lawr-lwythiadau:
Ffurflen Archebu Cyfarfod Blynyddol 2017...
Rhagolwg - rhifyn diweddaraf...
Llythyr agored CLlLC...
Ysgol Gymraeg Nant Caerau Letter_June 2017...
Rhagolwg 34...
Ysgolion cyfrwng Cymraeg: cynllunio rhag blaen...
Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 2015...
Adroddiad Blynyddol 2015-16...
WESPs National Overview...
Trosolwg Cenedlaethol Cynlluniau y Gymraeg mewn Addysg 2017-20...
...
Ffurflen archebu Cyf Blynyddol 2015...
Iaith gwlad, iaith addysg: maniffesto ar gyfer Etholiad Cynulliad Cene...
Trosolwg Cenedlaethol: Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg...
Adroddiad Blynyddol 2013-14...
Transport and post 16 Welsh medium education in Bridgend...
CLUDIANT AC ADDYSG GYMRAEG 16+...
Rhagolwg - rhifyn 30, Haf 2014...
...
Adolygiad or Cwricwlwm Cenedlaethol ar Trefniadau Asesu...
Trosolwg Cenedlaethol CSGAau 2014-17...
Ymateb RhAG i Ymgynghoriad Effeithlonrwydd Cyngor Merthyr Tudful - Cyn...
Adroddiad: Arolwg o effaith codi tl am gludiant 16+ ym Mhen-y-bont ar...
...
Adroddiad Blynyddol 2012-13...
Rhagolwg- rhifyn Haf 2013...
Polisi Cynaliadwyedd_Adolygwyd Ebrill 2013...
Tystiolaeth RhAG i Bwyllgor Arbenigwyr Siartr Ewrop ar Ieithoedd Rhanb...
Twf Addysg Gymrae 2012-2020...
Adroddiad Blynyddol 2011-12...
Ffurflen Archebu Cynhadledd 2012...
Gwahoddiad Cynhadledd & Chyf Blynyddol 2012...
Rhifyn Arbennig Rhagolwg...
Special edition Rhagolwg...
Adroddiad Blynyddol 2010-2011...
Cynllun Corfforaethol RhAG 2012-13...
Adroddiad ar ganfyddiadau arolwg RhAG De Powys...
Adroddiad ar ganfyddiadau arolwg Gogledd Ddwyrain Powys (Mudiad Addysg...
Arolwg RhAG De Powys - holiadur...
Arolwg RhAG De Powys - holiadur...
Maniffesto RhAG ar gyfer Etholiad 2011 Cynulliad Cenedlaethol Cymru...
Ymateb RhAG i ddogfen ymgynghorol Iaith Fyw:Iaith Byw...
Maniffesto RhAG ar gyfer Etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2011...
Cyfarfod Cangen rhAG Llanfair-ym-Muallt...
Adroddiad Blynyddol RhAG 2009-10...
Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 2008 -2009...
Cynhadledd a Chyfarfod Blynyddol 2010...
Ffurflen Gofrestru Cynhadledd 2010 ...
Adroddiad Blynyddol 2008-09...
Adroddiad y Cadeirydd 2008-09...
Cynllun Corfforaethol RhAG 2010-11...
Adroddiad Blynyddol 2006-07...
Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 2006...
Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 2007...
Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 2008...
Cyfansoddiad RhAG...
Astudiaeth Achos - Dosbarthiadau Cychwynnol...
Ymateb MDG i Mesur yr Iaith Gymraeg...
Ymateb RhAG i Mesur yr Iaith Gymraeg 2010...
Campaigners say while sixth form at Caerphilly Welsh Medium is goal it is not viable currently
A sixth form at a Welsh medium secondary school in Caerphilly is not viable at present but should be established when pupil numbers justify it, says a campaigning group. Ben Jones, Caerffili Chair of RhAG - Parents for Welsh Medium, was responding to demands from some parents for a sixth form to be established at Ysgol Gyfun Cwm Rhymni’s Gwyndy site in the town. Ben Jones, a former head at a Welsh medium primary in Caerphilly, said: “RhAG accepts that the numbers can’t make such a provision viable at this time. Schools are required to offer a range of 30 curricular studies in the Sixth Form and it’s quite clear to us that such a provision cannot be made for some 50 pupils. “We, therefore, fully support the school governors and the local authority in the way they’ve mapped out Sixth Form provision for the whole school for the foreseeable future. “As numbers increase, with 150+ pupils enrolling each year in the Welsh medium primary schools feeding the Gwyndy site, so the potential increases for greater provision. Not providing a Sixth Form there is not only about financial or organisational considerations but about securing the pupils’ best interests. We have to be sure that pupils choose their strongest subjects, rather than make their choice based on where those subjects are taught. This is essential if we are to retain and even improve academic attainment. “Provision at the Gwyndy will develop, but a full Sixth Form there at this time, is clearly an impossibility.” Mr Jones said that RhAG in Caerphilly has not been party to the demand for establishing a sixth form at the Gwyndy school at this time. “We have represented those parents expressing concern by advising them to support their school in this. He went on: “While some parents are unhappy about their 16-year-olds travelling the eight miles from Caerphilly to Gellihaf, Fleur de Lys, we are also acutely aware that some three-year-olds have to travel five miles or more to their nearest nursery. “We are further concerned that at a time of financial stringency many young children may be denied Welsh medium education altogether in the not too distant future. We believe it is necessary, at this time, to consolidate current provision in order to secure a strong, viable and sustainable future for post-16 Welsh medium education in the authority. “We also have to remember that schools located in the east of Caerphilly County do not have a sixth form at all. Local comprehensives, for many years, have had to pool resources for ‘A’ level courses with pupils wanting to study less popular subjects having to move schools. It is the county council’s intention to review 16+ education to centralise provision so it would be difficult to justify treating the Gwyndy site differently at this time.”
...
Lansiad swyddogol ffilm i hyrwyddo Addysg Gymraeg
MAE’R iaith Gymraeg yn perthyn i ni gyd! Dyna yw neges ffilm fer newydd sbon sy’n cael ei lansio’n swyddogol heddiw (6 Chwefror 2018) yn Nhŷ Hywel, Bae Caerdydd wedi ei noddi gan Darren Millar AC a Llyr Huws Gruffydd AC. Rhyddhawyd y ffilm cyn y Nadolig ac mae eisoes wedi creu cryn gynnwrf ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae’r ffilm, sy’n brosiect ar y cyd rhwng RhAG, Ymgyrch TAG a chwmni Orchard ac wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, yn anelu i gyflwyno profiadau rhieni a disgyblion am addysg Gymraeg. Mae cyfranogwyr y ffilm yn cynnwys rhieni Cylch Meithrin Grangetown a’r Bae, disgyblion Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr a phennaeth Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad. Y prif ysgogiad ar gyfer cynhyrchu’r ffilm oedd agor Ysgol Hamadryad yn 2016, yr ysgol Gymraeg gyntaf i wasanaethu ardaloedd Grangetown a Thre-biwt – dwy o ardaloedd mwyaf aml-ethnig ac amlddiwylliannol Cymru. Roedd sefydlu’r ysgol yn garreg filltir hanesyddol yn natblygiad addysg Gymraeg yng Nghaerdydd ac yn gam pwysig o ran sicrhau bod addysg Gymraeg ar gael yn hwylus i bob cymuned yn y ddinas. Bydd y trefnwyr yn mynd ati i drefnu cyfres o weithdai a sesiynau gwybodaeth yn y gymuned er mwyn hyrwyddo’r ffilm a’i negeseuon craidd. Meddai Huw Williams ar ran Ymgyrch TAG, “Fel ymgyrchwyr iaith, rydym mor falch inni sicrhau ysgol i’r gymuned amlddiwylliannol hon i adeiladu ar bresenoldeb y Cylch Meithrin. Yn ganolog i’r ymgyrch oedd ein dyhead i weld plant o bob cefndir yn derbyn addysg Gymraeg, ac er bod gwaith eto i’w wneud er mwyn lledaenu’r neges, mae’r ffilm yn dangos unwaith i’r gwaith hwnnw gael ei gyflawni, bod y Gymraeg yn agor cyfleoedd, cysylltu diwylliannau ac yn hyrwyddo goddefgarwch.” Yn ôl Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG, “Mae’r iaith Gymraeg yn dreftadaeth ddiwylliannol gyffredin i bawb sy’n dewis byw yng Nghymru. Hyderwn y bydd y ffilm hon yn fodd o ddathlu hynny ac yn ein galluogi i rannu neges gadarnhaol am yr iaith fel erfyn all greu undod a theimlad o berthyn. Mae siwrnai gyffrous o’n blaenau wrth i unigolion a chymunedau newydd gofleidio’r Gymraeg am y tro cyntaf ac mae gwneud addysg Gymraeg yn hygyrch i bob cymuned yn rhan annatod o’r daith honno.” Dywedodd Llyr Gruffydd, AC Plaid Cymru yn y Gogledd a’r ysgrifennydd cysgodol addysg: “Dwi’n falch iawn o fedru cefnogi a chyd-noddi lansiad y ffilm yma. Mae’r Gymraeg yn iaith i bawb yng Nghymru – o’r bryniau gwledig i ganol dinasoedd aml-ethnig. Mae ‘na waith ysbrydoledig yn cael ei wneud i sicrhau fod yr iaith yn rhan naturiol o nifer fawr o gymunedau ac fel rhywun sy’n treulio’i wythnos waith gan amlaf yn Nhre-biwt dwi’n hapus iawn i weld yr iaith yn ffynnu yma cymaint ag y mae hi adre yn Nyffryn Clwyd. Gobeithiaf y bydd y ffilm yn helpu pobl i ddeall fod yr iaith Gymraeg yn perthyn i bawb.” Ychwanegodd Darren Millar AC Ceidwadwyr Cymreig, “Rwy'n hynod falch o fod yn noddi lansiad y ffilm Addysg Gymraeg: Ewch Amdani. Hoffwn ddiolch i RhAG am hwyluso'r digwyddiad hwn, sy'n gam pwysig wrth ymestyn allan a hyrwyddo ein hiaith a’n treftadaeth diwylliannol. Dylid canmol RhAG am eu gwaith wrth helpu i alluogi amcanion 2050 a chyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg.” Diwedd Nodiadau Gallwch wylio’r ffilm yma: RhAG_Grangetown_WIP6 https://vimeo.com/252886300 Vimeo Password: RHAG18 Ymgyrch TAG: https://www.facebook.com/ymgyrchtag/ Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
Cadeirydd Cenedlathol newydd RhAG
Cafodd Wyn Williams ei ethol yn Gadeirydd Cenedlaethol RhAG yn ein Cyfarfod Blynyddol yn Llandrindod ar 13 Ionawr, 2018. Felly, pwy yw Wyn Williams? Rho ychydig o dy gefndir os gweli di'n dda. Hyfforddais fel cynhyrchydd radio yn Radio Ceredigion wedi imi adael coleg yn 1997, ble astudiais ieithyddeg ac Almaeneg ymysg pethau eraill. Penderfynais ymgyrchu am safonau iaith Gymraeg wedi imi gwyno am beiriant ateb Llywodraeth Cymru nad oedd yn ddwyieithog yn 2011, ac wedi cael yr ateb bod angen imi fod yn gwmni os am geisio i wella ar eu hymdrechion. Felly fe anwyd - Dai Lingual! Ar hyn o bryd dwi’n gweithio ar brosiectau cyffrous #MapioCymro ac ail-lansio papur newydd ‘Y Cymro’. Pam ymgyrchu dros addysg Gymraeg? Symudais i Fro Morgannwg er mwyn i fy mhlant gael addysg cyfrwng Cymraeg fel finnau, ac i raddau roeddwn i’n disgwyl bod yr agwedd at yr iaith ym Mhenarth a Chaerdydd yr un mor gadarnhaol â bro fy mhlentyndod sef ardal Aberystwyth. Nid felly y bu bob tro...rhaid inni gyd gymryd y cyfrifoldeb o wneud safiad dros ein credoau. Mae’r ymgyrch ddiweddar i sefydlu Ysgol Hamadrayad yn ardal Trebiwt, Caerdydd yn esiampl da. Pa dri gair, yn dy farn di, sy'n disgrifio'r manteision o fod yn ddwyieithog orau? Hyblyg, dysgedig, ymwybodol. Beth yw'r prif heriau sy'n debygol o wynebu Addysg Gymraeg dros y blynyddoedd nesaf? Sut mae creu’r gwaith - a’r gweithle - er mwyn cyflogi’r siaradwyr Cymraeg y mae’r system addysg yn eu cynhyrchu. Beth yw dy weledigaeth ar gyfer RhAG dros y flwyddyn nesaf? Rhannu ymarfer da #RhAGorol a hybu ein gwaith ni fel mudiad #RhAGweithiol (Ychwanegwch at y drafodaeth ar-lein os gwelwch yn dda!). Oes gen ti unrhyw gyngor ar gyfer rhiant sy'n ystyried rhoi addysg Gymraeg i'w plentyn? Erbyn hyn, diolch i'r drefn rydym yn gweld a chlywed fwyfwy am fanteision dwyieithrwydd: mae'n gwella'r cof, yn hwyluso canolbwyntio ac yn galluogi'r disgybl i weithio ar fwy nac un dasg. Hyn yn ogystal â'r manteision iechyd sydd yn ymwneud gyda chof a gweithgaredd ein hymennydd. Mae pobl ifanc yn mwynhau'r iaith, ac o ran y bwgan o waith cartref Cymraeg ar aelwyd ddi-Gymraeg, mae athrawon ac ysgolion wedi hen arfer cefnogi disgyblion o safbwynt hyn, felly does dim angen i rieni boeni am hynny o gwbl yn fy marn i. Mae'n haws hefyd dysgu ieithoedd eraill o fod yn ddwyieithog, felly pwy a ŵyr ble bydd siaradwyr Cymraeg y genhedlaeth nesaf yn cyrraedd ar ben draw eu taith ieithyddol! Yn syml iawn, addysg Gymraeg yw'r cychwyn gorau i blant Cymru: amdani felly; dwi'n edrych ymlaen i glywed am waith rhagorol ysgolion cyfrwng Cymraeg ym mhob cwr o'r wlad.
...
GWAHODDIAD - Lansio ffilm Addysg Gymraeg: Ewch Amdani
GWAHODDIAD: Lansio ffilm Addysg Gymraeg: ewch amdani 6 Chwefror 2018, 6yh yn Siambr Hywel, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd Mae’r iaith Gymraeg yn dreftadaeth ddiwylliannol gyffredin i bawb sy’n byw yng Nghymru. Yn 2016 agorwyd Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad – yr ysgol Gymraeg gyntaf i wasanaethu ardaloedd Grangetown a Thre-biwt – dwy o ardaloedd mwyaf aml-ethnig ac amlddiwylliannol Cymru. Dyma garreg filltir hanesyddol yn natblygiad addysg Gymraeg yn ein prifddinas a cham pwysig o ran sicrhau bod addysg Gymraeg ar gael yn hwylus i bob cymuned. Carwn eich gwahodd i lansiad ffilm arbennig sy’n rhannu profiadau rhai o rieni a disgyblion yr ardal hon o Gaerdydd am addysg Gymraeg. Mae siwrnai gyffrous o’n blaenau wrth i unigolion a chymunedau newydd gofleidio’r Gymraeg. Dewch i ddathlu amrywiaeth a goddefgarwch yng Nghymru gyda’r iaith Gymraeg yn bont i’n huno i gyd. Gweler y gwahoddiad atodedig am fanylion pellach. Gellir cofrestru yma: https://tocyn.cymru/cy/event/f8143a9a-51d6-43cd-b626-381b4949fee1 Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig, felly cyntaf i’r felin…. Edrychwn ymlaen i’ch croesawu i’r digwyddiad. #Miliwn #Cymraeg2050 Noddwyd y digwyddiad gan Darren Millar AC a Llyr Huws Gruffydd AC
...
Addysg Gymraeg: ewch amdani
MAE’R iaith Gymraeg yn perthyn i ni gyd! Dyna yw neges ffilm fer newydd sbon a ryddhawyd yr wythnos hon ac sydd eisoes wedi creu cryn gynnwrf ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae’r ffilm, sy’n brosiect ar y cyd rhwng RhAG, Ymgyrch TAG a chwmni Orchard ac wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, yn anelu i gyflwyno profiadau rhieni a disgyblion am addysg Gymraeg. Mae cyfranogwyr y ffilm yn cynnwys rhieni Cylch Meithrin Grangetown a’r Bae, disgyblion Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr a phennaeth Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad. Y prif ysgogiad ar gyfer cynhyrchu’r ffilm oedd agor Ysgol Hamadryad yn 2016, yr ysgol Gymraeg gyntaf i wasanaethu ardaloedd Grangetown a Thre-biwt – dwy o ardaloedd mwyaf aml-ethnig ac amlddiwylliannol Cymru. Roedd sefydlu’r ysgol yn garreg filltir hanesyddol yn natblygiad addysg Gymraeg yng Nghaerdydd ac yn gam pwysig o ran sicrhau bod addysg Gymraeg ar gael yn hwylus i bob cymuned yn y ddinas. Bydd lansiad swyddogol ar 6 Chwefror 2018 yn Nhŷ Hywel, Bae Caerdydd wedi ei noddi gan ACau o bob plaid. Meddai Huw Williams ar ran Ymgyrch TAG, “Fel ymgyrchwyr iaith, rydym mor falch inni sicrhau ysgol i’r gymuned amlddiwylliannol hon i adeiladu ar bresenoldeb y Cylch Meithrin. Yn ganolog i’r ymgyrch oedd ein dyhead i weld plant o bob cefndir yn derbyn addysg Gymraeg, ac er bod gwaith eto i’w wneud er mwyn lledaenu’r neges, mae’r ffilm yn dangos unwaith i’r gwaith hwnnw gael ei gyflawni, bod y Gymraeg yn agor cyfleoedd, cysylltu diwylliannau ac yn hyrwyddo goddefgarwch.” Ychwanegodd Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG, “Mae’r iaith Gymraeg yn dreftadaeth ddiwylliannol gyffredin i bawb sy’n dewis byw yng Nghymru. Hyderwn y bydd y ffilm hon yn fodd o ddathlu hynny ac yn ein galluogi i rannu neges gadarnhaol am yr iaith fel erfyn all greu undod a theimlad o berthyn. Mae siwrnai gyffrous o’n blaenau wrth i unigolion a chymunedau newydd gofleidio’r Gymraeg am y tro cyntaf. Mae gwneud addysg Gymraeg yn hygyrch i bob cymuned yn rhan annatod o’r daith honno.” Meddai Gosia Khan, rhiant o Grangetown ac un a gymerodd ran yn y ffilm, "Rwy'n byw yn Grangetown ac rwy'n anfon fy mab i feithrinfa Gymraeg yma. Rwy'n gobeithio y bydd yn rhugl yn y Gymraeg, fel y mae eisoes yn rhugl mewn Pwyleg, Saesneg ac Urdu. Mae gennym ysgol newydd yn Grangetown, felly pam lai? Mae’n Gymraeg, wrth ymyl y tŷ, ac yn cynnig cyfleoedd gwych iddo. Os nad ydych chi’n anfon eich plentyn yno, dwi ddim yn deall pam!” Dywedodd Shereen Williams, rhiant i ddau o blant sy’n mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg yng Nghasnewydd, "Mae addysg cyfrwng Cymraeg wedi bod yn brofiad gwych i'n teulu ni. Mae ein plant yn hyderus yn defnyddio'r Gymraeg a'r Saesneg ac fel rhieni mae'r gymuned sy'n bodoli o gwmpas yr ysgol yn gefnogol ac yn gynhwysol. "Roedd ein penderfyniad yn seiliedig ar ddau ffactor - mae fy ngŵr yn falch o'i hunaniaeth a'i ddiwylliant Cymreig, felly roedd hwn yn ddewis naturiol iddo. O ran fy hun, fe'm magwyd yn ddwyieithog yn Saesneg ac yn Malay, gyda system addysg lle roedd pwyslais cryf ar ein Mamiaith, felly i mi roedd hwn yn ffordd o ymgorffori treftadaeth a hunaniaeth gymysg fy mhlant. " "Mae'n bwysig ymgysylltu'n ehangach i annog teuluoedd i ystyried Addysg Gymraeg ar gyfer eu plant er mwyn i ni allu datblygu cymuned o siaradwyr Cymraeg sy'n adlewyrchu’n well y Gymru amlddiwylliannol.” Medd Radha Nair-Roberts, mam i ddau o blant sy’n mynychu ysgol Gymraeg yng Nghaerdydd, "Fel ymfudwr cymharol ddiweddar i Gymru (dinesydd Singaporean, deuthum i fyw yng Nghaerdydd yn 2006), rwyf wedi profi croeso cynnes gan y gymuned sy'n siarad Cymraeg, sy’n adleisio'r profiadau a ddangosir yn y fideo hwn. "O enedigaeth fy mhlentyn cyntaf yn 2007, bu'n hawdd cysylltu â siaradwyr Cymraeg, gyda llawer o gefnogaeth gan sefydliadau fel Mudiad Meithrin. Er ei bod yn ymddangos yn frawychus ar y dechrau, cefais lawer o anogaeth o ffynonellau swyddogol ac answyddogol ar y llwybr i ddysgu Cymraeg i mi fy hun fel rhiant, ac ar gyfer fy mhlant. "Mae fy mhlant bellach yn ddwyieithog ac wedi ymgartrefu yn eu hysgol cyfrwng Cymraeg, lle maent yn ffynnu'n academaidd. Byddwn yn argymell yn fawr bod teuluoedd sy'n symud i Gymru yn manteisio ar y cyfle i fagu eu teuluoedd yn ddwyieithog – gwnewch beth sydd orau iddynt! Diwedd Nodiadau Gallwch wylio’r ffilm yma: https://vimeo.com/245959643 Ymgyrch TAG: https://www.facebook.com/ymgyrchtag/ Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Huw Williams ar 07984643774 neu Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
RhAG yn ymateb i gyhoeddi cynllun gweithredu addysg Gymraeg
"MAE RhAG yn croesawu cyhoeddi'r Cynllun Gweithredu sy'n gosod cyfeiriad Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu addysg Gymraeg dros y pedair mlynedd nesaf. Mae'n hollbwysig bod y Cynllun hwn yn llwyddo, ar ol i'r Llywodraeth fethu â chyrraedd targedau yn y gorffennol. "Edrychwn ymlaen at weld y Llywodraeth yn blaenoriaethu'r sector blynyddoedd cynnar a'r system addysg o ran cynhyrchu siaradwyr Cymraeg. Cynllunio cydlynol a bwriadus o'r gwraidd i fyny yw'r unig ffordd o sicrhau'r twf angenrheidiol. "Dros Gymru gyfan, rhwng 2012 a 2017, bu twf o 22% i 22.5% - 0.5% yn unig o gynnydd - yn y rhai sy'n derbyn addysg Gymraeg a methwyd â chyrraedd targed y Llywodraeth o 25%. Gwelwyd twf mewn rhai siroedd, ond bu gostyngiad yn y ganran mewn naw sir arall sef: Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir Fflint, Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, a Blaenau Gwent. "Mae'n glir bod angen cynllunio brys i gynyddu nifer yr ysgolion Cymraeg. Dim ond un ysgol Gymraeg sydd ym Mlaenau Gwent ar hyn o bryd, er enghraifft. Os yw'r Llywodraeth o ddifrif am weld miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, mae'n rhaid rhoi rhaglen o dwf cyflym ar waith, ond does dim arwydd ar hyn o bryd bod hyn i ddigwydd. "Mae RhAG eisoes wedi mynegi pryder am ddiffygion Cynlluniau Datblygu yr Awdurdodau Lleol ar gyfer 2017-20 - sydd eto i gael eu cymeradwyo - ond sydd drwyddi draw, yn brin iawn o'r weledigaeth a'r uchelgais sydd ei angen i hwyluso twf cyflym addysg Gymraeg ledled y wlad. Rhaid i'r Llywodraeth beidio â chaniatáu i'r siroedd osgoi eu cyfrifoldeb o gyfrannu at y nod cenedlaethol. "Rydyn ni'n croesawu bod y Llywodraeth yn rhoi blaenoriaeth i ysgolion Cymraeg yn rownd nesaf cyllido ysgolion, ond fydd hyn ynddo'i hun ddim yn rhoi'r twf cyflym angenrheidiol. "Mae'n dda bod y Llywodraeth am wella dysgu'r Gymraeg yn y sector Saesneg, ond mae profiad yn dangos y bydd y sector yma ymhell y tu ol i lwyddiant ysgolion Cymraeg wrth greu pobl ifanc â sgiliau cyfartal yn eu dwy iaith. "Heb gynyddu'r niferoedd sy'n derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg, bydd hi'n gwbl amhosib cyrraedd targed y Llywodraeth erbyn 2050. Mae agor mwy o ysgolion cyfrwng Cymraeg yn elfen anhepgorol o'r siwrnai at y miliwn. "Bydd yn dda cael gwybod beth fydd lefel cefnogaeth y Llywodrath i hyfforddiant staff, gan fod hyn yn mynd i fod yn allweddol i lwyddiant y Cynllun." "Mae'n dda cael cefnogaeth y Llywodraeth unwaith eto i addysg Gymraeg. Mae'r weledigaeth yn glir; rhaid ymroi yn awr i weithredu o ddifrif." Diwedd Nodiadau RhAG yn argymell y dylid mynd ati ar unwaith i gynllunio ysgolion Cymraeg newydd mewn 35+ o ardaloedd ledled Cymru erbyn 2020: http://www.rhag.net/stori.php?iaith=cym&id=205 Cyllid cyfalaf ar gyfer addysg Gymraeg: angen gweithredu'n arloesol: http://www.rhag.net/stori.php?iaith=cym&id=212 Asesiadau'r Cyfnod Sylfaen - gwefan Statiaith https://statiaith.com/blog/addysg/ysgolion/asesiadaur-cwricwlwm-cenedlaethol/asesiadaur-cyfnod-sylfaen/ Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
Galw ar Gyngor Powys i sefyll yn gadarn dros gynllun addysg Y Trallwng
MAE angen i Gyngor Powys ddiogelu eu cynlluniau i fuddsoddi yn y tymor hir mewn darpariaeth addysg gynradd cyfrwng Cymraeg yn Y Trallwng. Dyma yw galwad RhAG mewn llythyr at y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Portffolio Addysg y Sir. Daw hyn wedi i’r mudiad gael ar ddeall bod bod cais dienw wedi ei gyflwyno i Cadw, yn gofyn iddynt roi statws adeilad rhestredig ar Ysgol Maesydre, Y Trallwng a bod gan Gyngor Sir Powys tan 2 Ionawr i ymateb. Cyflwynwyd y cais ar y sail mai dyma’r ysgol gyntaf a ddyluniwyd gan bensaer penodol ac oherwydd ei ‘arddull pensaernïol'. Meddai Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG: “Rydym wedi ysgrifennu at yr Aelod Cabinet dros Addysg i fynegi pryder gwirioneddol am adroddiadau diweddar, sy'n awgrymu bod perygl i gynlluniau ar gyfer buddsoddiad tymor hir mewn darpariaeth addysg gynradd cyfrwng Cymraeg yn Y Trallwng. “Fel un o'r safleoedd a glustnodwyd ar gyfer ailddatblygu darpariaeth ysgolion cynradd yn ardal Y Trallwng, mae’r safle o bwys sylweddol i wireddu’r cynllun ehangach hwnnw. Mae dymchwel hen Ysgol Maesydre yn elfen hanfodol o'r datblygiad ac yn golygu y caiff ysgol Gymraeg gyntaf y Trallwng gartref parhaol mewn adeilad addas gydag adnoddau o’r radd flaenaf. “Ymddengys i ni bod hwn yn ymgais clir i danseilio ymdrechion y Cyngor i fuddsoddi’n helaeth mewn darpariaeth addysg yn y dref; cynigion sydd wedi derbyn cefnogaeth a chydsyniad rhieni, Cyngor Sir Powys a Llywodraeth Cymru. “Roedd agor Ysgol Gymraeg Y Trallwng ym mis Medi yn garreg filltir hanesyddol yn natblygiad addysg Gymraeg ym Mhowys. A hynny'n ymateb uniongyrchol i bolisi cenedlaethol Llywodraeth Cymru i ehangu darpariaeth Addysg Gymraeg ac yn gyfraniad pwysig at y nod o gynyddu nifer y siaradwyr i filiwn erbyn 2050. “Gofynnwn i’r Cyngor roi sicrwydd y byddant yn cyflwyno dadl gref yn erbyn y cais hwn ac yn datgan bwriad clir i fwrw ymlaen â’r cynlluniau arfaethedig yn eu ffurf bresennol. “Mae hwn yn gyfle cyffrous i'r Trallwng, a mawr obeithiwn y bydd modd parhau a’r buddsoddiad hwn er budd pawb yn y dref.” Diwedd Nodiadau Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
Galw ar gabinet Cyngor Caerdydd i wrthod argymhellion niweidiol i Addysg Gymraeg
MAE RhAG wedi galw ar gabinet Cyngor Caerdydd i wrthod argymhellion all fod yn andwyol i dwf addysg Gymraeg yn y ddinas. Mae disgwyl i adroddiad fynd gerbron y cabinet yfory (16 Tachwedd) sy’n cynnig newidiadau pellgyrhaeddol i drefniadau Derbyn i Ysgolion yn 2019/10. Mewn llythyr at y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Sarah Merry, Dirprwy Arweinydd ac Aelod dros Addysg a holl aelodau’r Cabinet, mae Nona Gruffudd-Evans ar ran Pwyllgor RhAG Caerdydd yn beirniadu’r adroddiad am “ddiffyg ystyriaeth i’r Gymraeg” ac am “fethiant llwyr i amgyffred anghenion penodol addysg Gymraeg.” Meddai’r llythyr, “Yn dilyn cyfarfod a gawsom gydag Arweinydd y Cyngor a’r Dirprwy Arweinydd nôl ym mis Gorffennaf, roedd RhAG yn obeithiol bod Cyngor Caerdydd yn bwriadu gweithredu’n rhagweithiol dros Addysg Gymraeg yn y ddinas. Ymysg y pwyntiau a drafodwyd, yn adeiladol iawn, oedd yr angen am dwf sylweddol mewn llefydd, a’r angen dybryd am aildrefnu’r dalgylchoedd yn Ne’r Ddinas – yn enwedig o ystyried anwybodaeth am Addysg Gymraeg yn Nhre-biwt, oherwydd diffyg darpariaeth hanesyddol yn yr ardal. “Roedd yn gryn dipyn o siom felly i ddarllen yr adroddiad, a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf, sy’n trafod dalgylchoedd a mynediad i ysgolion, a hynny am fwy nag un rheswm. Yn ei gyfanrwydd, mae’r diffyg ystyriaeth i’r Gymraeg yn yr adroddiad a’r argymhellion yn dorcalonnus, yn wir, prin yw’r gyfeiriadaeth at Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2017-20 Cyngor Caerdydd, sy’n ddogfen statudol o ran cynllunio darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y ddinas. Yn wir, nid ydym yn ymwybodol bod y dogfennau hyn wedi mynd gerbron y Fforwm Addysg Gymraeg, sy’n gyfrifol am fonitro a gwerthuso cynnydd mewn perthynas â’r gwaith hwnnw. “Ar sail hyn, teimlwn nad yw’r Gymraeg yn cael chwarae teg, yn wir mae’r driniaeth yn ymddangos yn gyfangwbl ddilornus. “Rhaid inni dynnu sylw yn arbennig at y goblygiadau, o ran newid rheolau, i deuluoedd mewn dalgylchoedd Cymraeg mawr, fel Grangetown. Mae’r argymhelliad i hepgor y maen prawf sy’n blaenoriaethu brodyr a chwiorydd yn rhwym o greu problemau enbyd i rai teuluoedd, lle bydd gofyn mynd a phlant i wahanol ysgolion Cymraeg. Mae’r syniad o orfod teithio o ganol Grangetown i Dre-biwt i hebrwng un plentyn i’r ysgol, cyn dychwelyd i Ysgol Pwll Coch gyda phlentyn arall yn frawychus. “Mae’r enghraifft yma’n dangos y peryg sy’n codi wrth hepgor ystyriaethau o'r Gymraeg mewn perthynas ag adroddiad o’r fath. Honnir bod y ffocws ar addysg uwchradd, ond byddai gweithredu’r argymhellion yn effeithio ar addysg trwyddi draw. Mae llunio adroddiad sydd i bob pwrpas yn rhoi blaenoriaeth amlwg i ysgolion uwchradd Saesneg, yn gogwyddo’r holl adroddiad mewn ffordd sy'n diystyru'r anghenion gwahanol sydd gan addysg gynradd Gymraeg yn arbennig. “Am y rhesymau hyn, rydym yn erfyn arnoch i ailystyried cyflwyno’r argymhellion i’r Cabinet ddydd Iau. Yn ein barn ni, yr unig ymateb synhwyrol yw mynd ati i lunio adroddiad arall sy’n ystyried mynediad i ysgolion a dalgylchoedd o safbwynt Addysg Gymraeg, a hynny mewn ymgynghoriad llawn â chyrff llywodraethol, Fforwm Addysg Gymraeg Caerdydd a rhanddeiliaid allweddol eraill, er mwyn sicrhau bod yr argymhellion a gaiff eu gweithredu yn y pen draw yn rhesymol a chymesur, ac yn gweithio er lles holl ysgolion y ddinas. "Mae dyletswydd ar Gyngor Caerdydd i weithredu mewn modd sy’n ysgogi twf mewn addysg Gymraeg ac yn cyfrannu mewn modd ystyrlon at darged Llywodraeth Lafur Cymru i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Byddai gweithredu’r argymhellion dan sylw yn tanseilio unrhyw ymdrechion i gyflawni hyn.” Diwedd Nodiadau Agenda Cyfarfod Cabinet Cyngor Caerdydd, Dydd Iau 16 Tachwedd am 2yp: http://cardiff.moderngov.co.uk/ieListDocuments.aspx?CId=151&MId=3078&LLL=1 Adroddiad Trefniadau Derbyn Ysgolion 2019/20: http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s18453/Cabinet%2016%20Nov%202017%20School%20Admissions.pdf?LLL=1 Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
RhAG yn croesawu cynnig i agor ysgol gynradd Gymraeg newydd yn Wrecsam
MAE RhAG wedi croesawu’n frwd gynnig gan Gyngor Wrecsam i agor ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd yn ardal Borras wrth ymateb i ymgynghoriad sy’n cau heddiw (7 Tachwedd). Bwriad y Cyngor yw sefydlu ysgol 210 o leoedd i agor ym Medi 2019 ar safle dros dro yn Ysgol Babanod Hafod Y Wern cyn adleoli i safle parhaol ym Mharc Borras. Meddai Rhodri Davies, Cadeirydd RhAG Wrecsam “Mae RhAG Wrecsam wedi bod yn pwyso ers cryn amser am gynyddu darpariaeth cynradd cyfrwng Cymraeg yn Wrecsam. Dros y blynyddoedd diweddar, mae nifer o ysgolion cyfrwng Cymraeg y Sir wedi bod dan bwysau mawr – roedd dosbarth Derbyn pedair o'r chwech ysgol yn llawn ym Medi 2017. Mae hyn wedi golygu bod nifer o rieni wedi methu sicrhau lle yn yr ysgol agosaf i'r cartref a bod brodyr a chwiorydd wedi cael eu gwahanu. “Rydym yn falch iawn bod yr Awdurdod Lleol yn cydnabod yr angen i weithredu er mwyn lleddfu'r pwysau cynyddol yng ngogledd y Sir ac ymateb i’r twf aruthrol yn y galw cyffredinol am addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal. Mae patrymau twf diweddar yn profi mai cynyddu bydd y galw am addysg cyfrwng Cymraeg yn Wrecsam yn y blynyddoedd nesaf; bydd datblygu’r ddarpariaeth newydd yma yn gam pwysig er mwyn sicrhau bod mwy o rieni yn gallu dewis addysg Gymraeg a bod y ddarpariaeth honno ar gael yn fwy lleol. “Serch hynny, nid yw'r cynnig yn mynd i'r afael â'r heriau sydd yn bodoli ar hyn o bryd. Rydym yn erfyn ar yr Awdurdod Lleol, fel rhan o'r cynnig hwn i roi mesurau dros dro mewn lle, gan gynnwys cynyddu niferoedd derbyn ysgolion a darparu adeiladau dros dro, ar gyfer Medi 2018. “Ymhellach at hynny, mae’r twf yn y cynradd yn achosi pryderon o ran goblygiadau ar gyfer y ddarpariaeth uwchradd. Ar hyn o bryd, Ysgol Morgan Llwyd yw'r unig ysgol sydd yn darparu addysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hi'n bryd hefyd ystyried sefydlu ail ddarpariaeth uwchradd yn Wrecsam er mwyn sicrhau dilyniant di-dor i'r niferoedd cynyddol sy’n dewis addysg Gymraeg yn yr ardal. “Rydym yn argymell yn gryf bod y Bwrdd Gweithredol yn cymeradwyo'r cynnig, er mwyn cymryd camau pellach i hyrwyddo twf addysg Gymraeg yn y Sir yn ogystal â chyfrannu at darged Llywodraeth Cymru o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.” Diwedd Nodiadau Yn 2013, agorwyd yr ysgol Gymraeg ddiwethaf yn Wrecsam, sef Ysgol Bro Alun, Gwersyllt. Mae twf yr ysgol wedi bod yn syfrdanol, gyda’r dosbarthiadau Meithrin a Derbyn yn llawn a’r ysgol wedi gorfod gwrthod disgyblion yn y blynyddoedd diwethaf. Mae'r niferoedd sydd yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn y sector gynradd wedi cynyddu 58.81% dros y 10 mlynedd diwethaf. Yn yr un cyfnod, mae niferoedd y llefydd ychwanegol sydd wedi eu creu wedi cynyddu 51%. (Drafft Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Wrecsam 2017-20) Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Rhodri Davies ar 07970613359 neu Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
Angen deddfu i ehangu Addysg Gymraeg
MAE angen i unrhyw Ddeddf Iaith newydd gynnwys mesurau statudol i gryfhau achos Addysg Gymraeg. Dyma yw galwad RhAG mewn ymateb i Bapur Gwyn y Llywodraeth sy’n cynnig diwygio deddfwriaeth mewn perthynas â’r Gymraeg. Meddai Lynne Davies, Cadeirydd RhAG: “Mae RhAG yn cefnogi’n llwyr uchelgais y Llywodraeth i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae’r amcanion yn glodwiw, ond nid yw’r Papur Gwyn dan sylw yn llwyddo i ddatrys y bylchau yn y seilwaith deddfwriaethol presennol. Mae dyfodiad Deddf Iaith newydd yn gyfle i drafod sut y gall unrhyw fframwaith cyfreithiol newydd fod yn gerbyd i ganiatáu i addysg Gymraeg ddatblygu. “Mae’n gydnabyddedig fod dyfodol yr iaith Gymraeg yn ddibynnol ar sicrhau’r amodau gorau i addysg Gymraeg ffynnu. Felly credwn fod angen llunio dyletswyddau penodol er mwyn sicrhau bo'r awdurdodau lleol yn ymateb yn briodol i'r galw am Addysg Gymraeg ac yn cynyddu'r ddarpariaeth. “Cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru yw arwain ar bolisi addysg cenedlaethol. Ond yn nwylo’r awdurdodau lleol y mae’r cyfrifoldeb o weithredu, a dyma’r gwendid ar hyn o bryd. Hyd yn hyn, rydym wedi cael 6 mlynedd o Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg heb unrhyw ddannedd, a’r cynnydd a gafwyd o ganlyniad i hynny yn fach, os o gwbl. Ni allwn barhau i wneud cyn lleied o gynnydd os yw’r Llywodraeth o ddifrif am gyrraedd targed Cymraeg 2050. “Mae’r ddeddfwriaeth bresennol mewn perthynas ag addysg Gymraeg yn ddiffygiol iawn, nid oes unrhyw beth ar hyn o bryd sy’n sicrhau bod awdurdodau lleol yn gweithredu, yn eu dwyn i gyfrif os nad ydynt yn gweithredu nac ychwaith yn rhoi hawliau penodol i rieni i herio’r drefn. Nid yw cyfundrefn y Safonau, hyd yn hyn, wedi cyfrannu mewn modd ystyrlon at unioni’r sefyllfa honno. O ganlyniad, mae hawliau cyfredol rhieni o safbwynt addysg Gymraeg yn parhau’n amwys ac aneglur. “Mae RhAG eisoes wedi galw am lunio Bil Addysg Gymraeg (Maniffesto Etholiadau’r Cynulliad 2016). Rydym yn argymell yn gryf y dylid hefyd fanteisio ar y cyfle i gynnwys addysg Gymraeg yng nghwmpawd unrhyw ddeddfwriaeth newydd. Rhaid osgoi sefyllfa lle mae deddfu ym maes yr iaith yn gorwedd ar wahân i addysg.” Diwedd Nodiadau Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
WESTERN MAIL LETTER: Future growth of WM education in Cardiff
Dear Sirs RhAG has noted the call of Cymdeithas yr Iaith Gymraeg for 10 two-form entry schools to be opened over the next 5 years. Ten schools with 60 in each year would involve an increase of 600 pupils. The highest recent level of admissions in Cardiff has been in the region of 750 pupils and the annual increase has been between 5-7%. i.e. about 40 extra pupils in each year, over 5 years, would indicate an increase of 200 pupils, bringing the total demand for admissions to 950. It is therefore difficult to justify a call for 10 two-form entry schools to be opened over the next five years and that without suggesting where the schools would be required. RhAG finds it difficult to look so far into the future and can see an established need for no more than 6 additional streams (30 pupils) by 2020 i.e. 180 extra places. RhAG is able to identify where these schools would be required, 5 in new-build areas identified by the LDP and 1 at the centre of an area of established high demand and a 6th to serve an area recently developed. The new areas where schools will be required are Plasdŵr (i.e. near Rhydlafar), in the Lisvane/Pontprennau gap, on the site of the old BBC on Llantrisant Road, and for the new development at Ely Mill. The area of recent development is Trowbridge / New St Mellons, which does not yet have a new WM school. In the North Central area of Cardiff, this year there were 4 WM schools fully subscribed with 66 pupils unable to find a place. The Mynydd Bychan school needs to have a second stream to open in September 2018, to meet this established demand. All these proposals have been put to the Education department and are under consideration. Michael Jones RhAG Caerdydd (Parents for Welsh Medium Education)
...
WESTERN MAIL LETTER: WM education provision in Ely & Caerau
Dear Editor Celebrating the Welsh language, our shared cultural heritage, is something that we should be proud of in Cardiff. Our capital is brimming with a new-found sense of Welsh identity, which continues to thrive year on year. More and more of our children are now having the opportunity to learn their national language, instilling an enormous sense of pride in a new generation of Welsh speakers in our city. Welsh medium education has made many gains in Cardiff, but none in recent years, without having to fight for it. The struggle to establish Ysgol Hamadryad in Butetown is a case in point. Ysgol Nant Caerau, the only Welsh medium school serving the community of Caerau is bursting at the seams. Opened as a fledgling school in 2007, it now has more than 220 pupils on roll. In 10 years the growth has been phenomenal. There is an undeniable appetite from parents for the Welsh language and all the benefits associated with bilingualism. Demand for Welsh medium primary school places is outstripping current local supply. For far too long, the children of Nant Caerau have had 'to make do'. A makeshift library in the corridor. A serious lack of space to play outside. An admission lottery, where for the past 5 or 6 years, an increasing number of children have been turned away from the school. Ely & Caerau deserves better than this. Cardiff Council must adopt a 'can do' approach and find an equitable solution as a matter of urgency. This needs to include prioritising investment within the next phase of Welsh Government capital funding. Cardiff Council must do its bit; our journey towards a million speakers by 2050 depends on it. Ceri McEvoy Cardiff RhAG (Parents for Welsh Medium Education) RhAG Ty Cymru Greenwood Close Parc Busnes Porth Caerdydd Caerdydd CF23 8RD
...
Adolygiad brys i Gynlluniau Addysg Gymraeg: angen gweithredu’n ddi-oed
MAE angen i Lywodraeth Cymru dderbyn a gweithredu yn ddiymdroi ar holl argymhellion yr adolygiad brys i Gynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2017-20 Dyma yw galwad RhAG wrth i’r adroddiad annibynnol, a luniwyd gan y cyn Aelod Cynulliad Aled Roberts, gael ei drafod yn y Senedd heddiw. Meddai Lynne Davies, Cadeirydd RhAG: “Mae RhAG eisoes wedi mynegi pryder am ddiffygion Cynlluniau drafft presennol yr ALlau, sydd drwyddi draw, yn brin iawn o’r weledigaeth a’r uchelgais sydd ei angen i gyflymu twf addysg Gymraeg ledled y wlad. Mae’r adroddiad yn crynhoi ac amlygu prif heriau a gwendidau’r drefn bresennol, ar lefel lleol a chenedlaethol. “Rydym hefyd yn galw ar y Llywodraeth i gyhoeddi sylwadau pob Sir yn unigol gan mai yn y glo mân y bydd modd gwneud unrhyw wir gynnydd. Mae cyffredinoli yn annigonol ac yn caniatáu i’r siroedd osgoi eu cyfrifoldeb o gyfrannu at y nod cenedlaethol. “ Heb gynyddu’r niferoedd sy’n derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg bydd hi’n gwbl amhosib cyrraedd targed y Llywodraeth o filiwn o siaradwyr erbyn 2050. Mae agor mwy o ysgolion cyfrwng Cymraeg yn elfen anhepgorol o’r siwrnai at y miliwn. Nawr yw’r amser i’r Llywodraeth ddarparu arweinyddiaeth glir a gosod y seiliau angenrheidiol er mwyn ymroi o ddifrif i hwyluso twf addysg Gymraeg. Mae angen gweithredu mewn modd sy’n gwbl drawsnewidiol.” Diwedd Nodiadau Adolygiad brys o’r CSGAau 2017-20: http://gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/welshmededuca/rapid-review-of-the-welsh-in-education-strategic-plans/?lang=cy Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
Cyllid cyfalaf ar gyfer addysg Gymraeg: angen gweithredu’n arloesol
MAE RhAG wedi galw ar Awdurdodau Lleol i weithredu’n arloesol i ehangu addysg Gymraeg wrth iddynt lunio ceisiadau am gyllid cyfalaf gan Lywodraeth Cymru. Heddiw cyhoeddwyd map gan y mudiad yn dangos beth fu gwariant y siroedd ar addysg Gymraeg ers sefydlu Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif yn 2011. Mae Awdurdodau Lleol ar hyn o bryd yn y broses o lunio eu cynigion ar gyfer cyllid Band B a gaiff ei ddyrannu rhwng 2019 – 2024. Daw hyn yn sgil argymhellion adolygiad annibynnol Aled Roberts o’r Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2017-20 , sy’n argymell: • y dylid cyhoeddi canllawiau pendant o ran dyraniad buddsoddiad cyfalaf i’r gyfundrefn addysg cyfrwng Cymraeg • y dylid adolygu amserlen y CSGAau i gyd-fynd â Rhaglen Cyfalaf Ysgolion 21ain Ganrif, Llywodraeth Cymru Meddai Lynne Davies, Cadeirydd RhAG: “Mae RhAG eisoes wedi mynegi pryder am ddiffyg prosiectau o fewn Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif sy’n ymwneud ag addysg Gymraeg. Mae’r map a gyhoeddwyd gennym yn dangos bod nifer o siroedd wedi gwario bron dim ar ysgolion cyfrwng Cymraeg ers sefydlu’r rhaglen yn 2011. Nid yw’n bosibl derbyn sefyllfa lle y bydd siroedd yn osgoi buddsoddi yn ystod y cyfnod ariannu nesaf. “Mae cyrraedd nod uchelgeisiol y Llywodraeth o filiwn o siaradwyr erbyn 2050 yn gwbl ddibynnol ar gynyddu’r niferoedd sy’n derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly mae agor mwy o ysgolion cyfrwng Cymraeg yn elfen anhepgorol o’r siwrnai at y miliwn. Nawr yw’r amser i’r Llywodraeth ddarparu arweinyddiaeth glir ac i’r Awdurdodau Lleol ddangos uchelgais. Mae angen gweithredu mewn modd sy’n gwbl drawsnewidiol.” Diwedd Nodiadau Map gwariant Awdurdodau Lleol yn ystod cyfnod Band A, Rhaglen Ysgolion 21G, Llywodraeth Cymru http://www.rhag.net/dogfennau/gwariant-cyfalaf-ysgolion-21-ganrif.pdf RhAG yn mynegi pryder am ddiffyg prosiectau o fewn Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif sy’n ymwneud ag addysg Gymraeg, gan dynnu sylw at y ffaith bod siroedd Merthyr, Wrecsam, Fflint, Mynwy, Rhondda Cynon Taf a Blaenau Gwent, wedi gwario bron dim ar ysgolion Cymraeg ers sefydlu’r rhaglen yn 2011: http://www.rhag.net/stori.php?iaith=cym&id=194 Mae RhAG wedi cynhyrchu cyfres o fapiau yn tynnu sylw at yr ardaloedd twf y dylid eu blaenoriaethu: http://www.rhag.net/stori.php?iaith=cym&id=205 http://rhag.net/dogfennau/RHAG_ysgolion_cymraeg_2017_mapiau.pdf Adolygiad brys o’r CSGAau 2017-20: http://gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/welshmededuca/rapid-review-of-the-welsh-in-education-strategic-plans/?lang=cy Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
Dan y chwyddwydr: cyflwr addysg Gymraeg ym Môn
Heddiw (9 Awst) bydd RhAG yn cynnal eu cyfarfod cyhoeddus blynyddol ar faes y brifwyl ym Môn.   Y pwnc trafod eleni fydd ‘Dan y chwyddwydr: cyflwr Addysg Gymraeg ar Ynys Môn’.   Cynhelir y cyfarfod ym Mhabell y Cymdeithasau 2 am 12.30 y.p.   Yn cadeirio’r sesiwn bydd y bargyfreithiwr a’r brodor o Fôn, Gwion Lewis gyda'r Cynghorydd Llinos Medi Huws, Arweinydd Cyngor Ynys Môn; Aled Roberts, cyn Aelod Cynulliad a chyn arweinydd Cyngor Wrecsam a Dr Bryn Jones sy’n ddarlithydd mewn Addysg ym Mhrifysgol Bangor yn cyfrannu i'r drafodaeth.   diwedd   Nodiadau Ennill a cholli ym Môn (erthygl ar dudalen flaen cylchlythyr ‘Rhagolwg’, rhifyn Eisteddfod Genedlaethol 2017)   Mae gan Ynys Môn weledigaeth gadarnhaol o ran y Gymraeg, a’r nod yw cael holl bobl ifanc yr ynys yn hyfedr ddwyieithog.  Mae’r Sir am gael trefn addysg fydd yn sicrhau bod pob disgybl yn gwbl ddwyieithog. Mae’r Sir am weld 86% o blant cynradd yn cael eu hasesu yn y Gymraeg fel iaith gyntaf erbyn 2019-20.    Mae lle i ofni na fydd hyn yn cael ei gyflawni. 73% o blant 11 oed y sir gafodd eu hasesu mewn Cymraeg iaith gyntaf yn 2016.   Mae canrannau’r disgyblion 11 oed  gafodd eu hasesu yn y Gymraeg yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf yn amrywiol iawn:   1999       77% 2001       79% 2003       89% 2005       96% 2007       98% 2009       74% 2011       80% 2013       75% 2015       70%   Mae’n anodd gwybod beth yw achos y lleihad sydyn ers 2005-7.  Un awgrym yw bod lefel cyrhaeddiad disgyblion Môn yn y Gymraeg wedi bod yn wantan, a bod ysgolion ar ôl hynny wedi peidio cyflwyno disgyblion i asesiad iaith gyntaf er mwyn gwella canlyniadau iaith gyntaf yr ynys.  Y realiti, felly yw mai o gwmpas 70% o blant yr ynys erbyn hyn sy’n astudio’r Gymraeg yn iaith gyntaf – y ganran isaf ers ugain mlynedd.   Tua 74% o ddisgyblion cyfnod sylfaen Môn sydd mewn addysg Gymraeg. Does dim modd gweld y ganran yma’n tyfu i 86% erbyn 2019/20 heb ymdrech eithriadol mewn ysgolion cynradd.  Mae hyn yn her i Gyngor Sir Môn, a bydd yn dda gwybod sut mae’r Cyngor yn gobeithio cyrraedd y targed.   Colled amlwg arall yn Sir Fôn yw canran y disgyblion 11 oed sy’n trosglwyddo i addysg Gymraeg yn y sector uwchradd.  Ar hyn o bryd 67% o ddisgyblion iaith gyntaf sy’n cael eu hasesu mewn Cymraeg yn y sector uwchradd.  Mae gan y Sir darged o gynyddu’r ganran yma i 80%, ond hyd yn oed felly, byddai’r golled ieithyddol yn y trosglwyddo gyda’r mwyaf yng Nghymru. Mae’n amlwg bod angen rhaglen gadarn o bontio ieithyddol rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd y sir.   O ran pynciau sy’n cael eu hastudio trwy gyfrwng y Gymraeg, mae Sir Fôn ymhell ar ei hôl hi, o’i chymharu ag ysgolion Cymraeg Cymru’n gyffredinol.  Dim ond 43% o ddisgyblion yr ynys sy’n astudio’r Gymraeg ac o leiaf 5 pwnc trwy gyfrwng y Gymraeg ar lefel TGAU.  Mae gan y Sir darged o gynyddu hyn i 48% erbyn 2019-20.  Tra bod miloedd o ddisgyblion Morgannwg a Gwent yn sefyll deg a mwy o bynciau TGAU trwy’r Gymraeg, a’r rhan fwyaf o’r rheiny o gartrefi Saesneg, mae’n amlwg bod angen i Ynys Môn dorchi llewys er mwyn dilyn arweiniad y de.   Yng Ngheredigion a Môn mae’r canrannau isaf o ddisgyblion Cymraeg iaith gyntaf sy’n dilyn o leiaf 5 pwnc TGAU.  Yn ôl adroddiad Estyn (2014) yng Ngwynedd a Môn mae’r ‘gostyngiad mwyaf yn y nifer sy’n astudio Cymraeg iaith gyntaf o gyfnod allweddol 2 i gyfnod allweddol 4 dros y chwe blynedd diwethaf’.  Mae hyn, yn ôl Estyn, yn effeithio ar allu disgyblion i drafod ac i ysgrifennu yn y Gymraeg.   Daw’n amlwg, o ystadegau a geir yn adroddiadau Estyn, bod lle gan ysgolion unigol i wella, a bod angen i’r Cyngor Sir reoli sut mae ysgolion uwchradd yn gweithredu.  Yn Ysgol David Hughes, er enghraifft, roedd 190 o ddisgyblion yn astudio’r Saesneg yn 14 oed, a dim ond 130 yn astudio’r Gymraeg er bod y rhan fwyaf wedi mynychu ysgolion cynradd Cymraeg.  Yn Ysgol Thomas Jones, ar y llaw arall, mae 82% o’r disgyblion yn sefyll arholiadau TGAU Cymraeg iaith gyntaf.  Er bod Ysgol Uwchradd Caergybi’n ysgol Saesneg, daw 14% o’i disgyblion o gartrefi Cymraeg.   Wrth i’r Llywodraeth gyhoeddi Strategaeth Iaith newydd, gyda’r nod o ddyblu niferoedd siaradwyr Cymraeg, mae gan Ynys Môn yn awr y gefnogaeth wleidyddol i sicrhau bod ei hysgolion yn cymryd camau breision i gyfrannu at dwf siaradwyr Cymraeg. Mae’r her yn fawr, wrth i’r Sir wynebu posibilrwydd adeiladu ail atomfa a chynlluniau tai y tu hwnt i’r angen lleol. Ffynonellau: Hywel Jones, Statiaith. Cyngor Sir Ynys Môn: Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg, 2017-2020. Estyn, Dilyniant ieithyddol a safonau’r Gymraeg mewn deg ysgol ddwyieithog, 2014. Estyn, Adroddiad Arolygiad ar Ysgol David Hughes, 2017. Estyn, Adroddiad Arolygiad ar Ysgol Thomas Jones, 2012.   Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net Download
...
Twf addysg Gymraeg: her i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
Mae RhAG wedi gofyn a yw Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn gwneud ei waith o ran sicrhau bod ei haelodau yn darparu’n ddigonol at anghenion addysg Gymraeg a thargedau’r Llywodraeth am dwf. Mae’r mudiad wedi ysgrifennu llythyr agored atynt mewn perthynas â cheisiadau Awdurdodau Lleol am gyllid cyfalaf Band B rhaglen Ysgolion 21 Ganrif yn sgîl cyhoeddiad polisi diweddar Llywodraeth Cymru o’r nod o gyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050. Ymhellach at hynny gofynnwyd am ymateb i’r canlynol: • Ydy'r Gymdeithas yn fodlon bod cynigion yr ALl yn ddigon uchelgeisiol ac yn rhoi digon o flaenoriaeth i sicrhau twf addysg Gymraeg? • Ydy’r Gymdeithas yn fodlon bod cynigion y siroedd yn gosod y sylfeni anghenrheidiol i dyfu ac ehangu addysg Gymraeg? • Ydy’r Gymdeithas yn fodlon bod y cynigion yn gydnaws â pholisi Llywodraeth Cymru o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, ac yn benodol o ran y targed y bydd 30% o blant Cymru yn derbyn addysg Gymraeg erbyn 2031? • Ydy’r Gymdeithas yn cytuno y dylid oedi unrhyw benderfyniadau ar ddyrannu cyllid nes bod y CSGAU wedi eu cytuno’n llawn, fel bod modd i ALl ail-ymweld â’r cynigion yng ngoleuni casgliadau adroddiad Aled Roberts? Mae RhAG hefyd wedi ysgrifennu at bob Awdurdod Lleol yn gofyn iddynt fanylu beth fydd eu blaenoriaethau ar gyfer y cyfnod ariannu nesaf. Meddai Lynne Davies, Cadeirydd RhAG: “Mae RhAG eisoes wedi mynegi pryder am ddiffyg prosiectau o fewn Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif sy’n ymwneud ag addysg Gymraeg. Cofier bod nifer o siroedd wedi gwario bron dim ar ysgolion cyfrwng Cymraeg ers sefydlu’r rhaglen yn 2011. Nid yw’n bosibl derbyn sefyllfa lle y bydd siroedd yn osgoi buddsoddi yn ystod y cyfnod ariannu nesaf. “Mae cyrraedd nod uchelgeisiol y Llywodraeth yn gwbl ddibynnol ar gynyddu’r niferoedd sy’n derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly mae ehangu seilwaith yr ysgolion cyfrwng Cymraeg yn elfen anhepgorol o’r siwrnai at y miliwn. Mae’n anorfod bod angen cyllid ychwanegol sylweddol i ehangu addysg Gymraeg, ond mae’n destun siom nad oes unrhyw gyllid newydd wedi’i glustnodi i’r rhaglen gyfalaf, nac yn benodol i gefnogi tyfu’r sector cyfrwng Cymraeg. Os mai bwriad y Llywodraeth yw cyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050, yna rhaid gofyn o ddifrif; sut mae cyflawni hynny heb yr adnoddau angenrheidiol? “Gofynnwn i GLlLC osod yr agenda trwy gynnig arweiniad cadarn yn ystod y cyfnod hwn. Awgrymwn fod rôl i’r Gymdeithas weithredu fel brocer yn y broses er mwyn hwyluso cytundeb ariannol rhwng y Llywodraeth a’r Awdurdodau Lleol. Mae angen eglurder o ran blaenoriaethau’r cyfnod ariannu nesaf er mwyn dod â llywodraeth ganol a lleol yn nes at ei gilydd trwy’r rhaglen gyfalaf. Ystyriwn fod cyfraniad allweddol gan y Gymdeithas i’w wneud yn y broses honno.” diwedd Gellir canfod copi o’r llythyr yma: http://rhag.net/dogfennau/Llythyr%20CLlLC.pdf Mae disgwyl i Awdurdodau Lleol gyflwyno ceisiadau amlinellol erbyn diwedd Gorffennaf a disgwylir penderfyniad gan Lywodraeth Cymru yn yr hydref. Cyfnod ariannu Band B yw rhwng 2019 – 2024. Noder nad yw adroddiad Aled Roberts ar y Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSGAau), lle disgwylir iddo gyflwyno cyfres o argymhellion cyffredinol ynghyd â sylwadau ar Gynlluniau unigol, eto wedi ei gyhoeddi. Mae RhAG eisoes wedi argymell gwrthod 18 o’r Cynlluniau drafft am fod y mwyafrif llethol yn anfanwl ac anuchelgeisiol, ac mai eithriadau prin oedd yn ymrwymo i agor ysgolion newydd: http://rhag.net/dogfennau/Llythyr%20CLlLC.pdf Mae nifer o ardaloedd twf amlwg lle mae angen buddsoddi mewn ysgolion newydd ar fyrder a dylai’r cylch nesaf o Gynlluniau adlewyrchu hynny. Mae RhAG wedi cynhyrchu cyfres o fapiau yn tynnu sylw at yr ardaloedd y dylid eu blaenoriaethu: http://rhag.net/dogfennau/RHAG_ysgolion_cymraeg_2017_mapiau.pdf Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
Ymlaen at y Miliwn: gweithredu nid geiriau
“MAE RhAG wedi croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru i weld twf addysg Gymraeg dros y 30 mlynedd nesaf. “Bydd cael 40% o ddisgyblion Cymru mewn addysg Gymraeg erbyn 2050 yn gam sylweddol ymlaen ac yn gyfraniad hollbwysig er mwyn cyrraedd y nod o filiwn o siaradwyr erbyn 2050. “Mae'r mudiad eisoes wedi paratoi cyfres o fapiau sy'n adnabod nifer o ardaloedd lle dylid mynd ati i sefydlu ysgolion cyfrwng Cymraeg newydd ar fyrder. Meddai Lynne Davies, Cadeirydd RhAG: "Mae nod uchelgeisiol y Llywodraeth yn gwbl ddibynnol ar gynyddu niferoedd sy'n derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly mae cynyddu seilwaith yr ysgolion cyfrwng Cymraeg yn elfen anhepgorol o’r siwrnai at y Miliwn. Mae’n dda gweld y Llywodraeth yn cydnabod yr angen i gyflymu hyn os ydym i gael unrhyw obaith o lwyddo. "Mae’r ysgrifen ar y mur: mae’r galw yn ddiamheuol, ond ni ddaw yr ysgolion hyn heb chwyldroi agweddau a meddylfryd ac heb sicrwydd o fuddsoddiad fel nas gwelwyd o’r blaen. “Gwendid y gorffennol fu methiant y Llywodraeth i sicrhau bod Awdurdodau Lleol yn gweithredu; mae’n rhaid sicrhau bod y siroedd yn perchnogi eu cyfrifoldeb gweithredol a bod Llywodraeth Ganol yn glir o ran y gefnogaeth ymarferol y gallant ei gynnig. Mae angen pontio’r bwlch rhwng dyhead a gwireddu’r dyhead hwnnw; gweithio mewn partneriaeth yw'r allwedd, felly gadewch i ni weld pawb yn ymroi o ddifrif i gyflawni hyn yn y blynyddoedd nesaf." diwedd Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
Cyngor Bro Morgannwg yn ymrwymo i gryfhau darpariaeth Addysg Gymraeg
“MAE RhAG wedi croesawu datganiad cyhoeddus gan Gyngor Bro Morgannwg sy'n ymrwymo i hyrwyddo a sicrhau digonolrwydd darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn y Sir. "Mewn ymateb i gwestiwn cyhoeddus ar 28 Mehefin, cafwyd cadarnhad gan yr Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant y bydd hyn yn cynnwys: "Sefydlu canolfan trochi, gan ei gwneud yn bosibl i blant hŷn i gael mynediad i addysg cyfrwng Cymraeg; Creu a dosbarthu taflen i hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg yn y Sir Wrth ymateb i'r datganiad, dywedodd Ceri McEvoy RhAG Cyfarwyddwr Datblygu; "Mae hwn yn gyhoeddiad i’w groesawu ac yn golygu bod darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg ym Mro Morgannwg yn parhau i ddatblygu a thrwy hynny yn sicrhau mynediad i ddisgyblion a theuluoedd at wasanaethau sydd ar gael ar hyn o bryd mewn Awdurdodau Lleol eraill. "Byddwn yn monitro'r cynnydd yn y meysydd hyn ynghyd â'n prif flaenoriaethau yn y Sir, megis symud Ysgol Sant Baruc i ddatblygiad Glannau'r Barri a chynyddu lleoedd ysgol cyfrwng Cymraeg yn y Bontfaen." diwedd Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
Grŵp Ymgyrchu Rhieni yn cyflwyno deiseb i Gyngor Gaerdydd
Bydd grŵp ymgyrchu a ail-ffurfiwyd yn ddiweddar, sef 'Rhieni Ysgol Gymraeg Nant Caerau Yn Galw am Newid' yn cyflwyno deiseb wedi’i gefnogi gan 500 a mwy o lofnodwyr i sylw Cyngor Caerdydd pan fyddant yn ymgynnull ar ddydd Iau 29 o Fehefin. Mae’r grŵp yn ymgyrchu am fwy o fuddsoddiad a gwell adnoddau a chyfleusterau yn Ysgol Gymraeg Nant Caerau, sef unig ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yr ardal. Sefydlwyd grŵp ymgyrchu hefyd yn 2015, a fu’n amcanu i dynnu sylw at yr un problemau, ond nad oes yr un ohonynt wedi cael eu datrys yn ddigonol. Yn wir, dyma fydd yr ail dro y cyflwynir deiseb i Gyngor Caerdydd ar y materion dan sylw. Agorwyd Ysgol Nant Caerau yn 2007, yn wreiddiol mewn ystafelloedd dosbarth gwag yn Ysgol Holy Family, Pentre-baen cyn iddynt symud i'r safle presennol – a oedd cyn hynny’n gartref i Ysgol Fabanod – ar Heol Caerau yn 2010. Ers hynny mae’r ysgol wedi tyfu’n aruthrol a bellach wedi cyrraedd llawn dwf gyda 240 o ddisgyblion ar y gofrestr. Bydd y ddeiseb a’r llythyr atodol yn cael eu cyflwyno yn ffurfiol i’r Cyngor llawn ac anfonwyd copi at yr holl gynghorwyr yn amlygu nifer o bryderon, gan gynnwys yr angen i: • Unioni’r diffygion presennol yn y cyfleusterau a'r adnoddau sydd ar gael i'r ysgol; • Ehangu safle cyfyng presennol yr ysgol trwy wneud defnydd o dir cyfagos. Ar hyn o bryd mae'r ysgol yn gweithredu ar safle sydd yn llai na hanner yr ôl-troed a argymhellir gan ganllawiau cyfredol; • Darparu mesurau diogelwch angenrheidiol i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a fandaliaeth; • Galw am ymrwymiad pendant i gynyddu ac ehangu ar fyrder nifer y lleoedd ysgol cynradd cyfrwng Cymraeg yn yr ardal Dywedodd Ceri Bailey ar ran ‘Rhieni Ysgol Gymraeg Nant Caerau Yn Galw am Newid’, “Roedd sefydlu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn ein cymuned yn un o'r penderfyniadau gorau a wnaed gan y cyngor. Mae plant yr ardal hon wedi cael y cyfle i ddysgu mewn amgylchedd dwyieithog, a fydd yn arwain at ganlyniadau addysgol gwell. Mewn ardal fel hyn, dylai cyfleusterau addysgol fod wrth galon y ddarpariaeth, er mwyn sicrhau bod plant yn cael y cyfleoedd a oedd unwaith yn amhosibl. " Rydym yn sylweddoli bod yr esgid ariannol yn gwasgu, fodd bynnag nid yw anghenion sylfaenol yr ysgol yn cael eu diwallu ar hyn o bryd – yn wir, mae anghenion yr ysgol wedi’u hanwybyddu ers nifer o flynyddoedd. Nid oes digon o le yn yr ystafelloedd dosbarth ac mae'r tir sydd ar gael yn annigonol ar gyfer cynnal gweithgareddau chwaraeon. Ni ellir ystyried bod hynny’n deg. Credwn nad yw anghenion ein plant yn cael eu diwallu a theimlwn bod y Cyngor wedi’n siomi’n fawr. Yng ngwyneb hyn mae rhieni wedi penderfynu dod at eu gilydd i ddatgan nad yw'r sefyllfa hon yn dderbyniol ac i fynnu chwarae teg sylfaenol. " Ychwanegodd Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG, " Mae RhAG wedi bod yn galw ar Gyngor Caerdydd i weithredu ers peth amser, yn unol â chyfrifoldebau statudol eu Cynllun Datblygu Addysg Gymraeg. Bu diffyg cydberthynas rhwng nifer y rhieni sy'n dymuno cael mynediad at Addysg Cyfrwng Cymraeg, o'i gymharu â nifer y lleoedd a ddarparwyd yn y 5+ mlynedd diwethaf. Mae'r galw yn amlwg yn fwy na'r ddarpariaeth, fodd bynnag, ymddengys nad oes dim yn cael ei wneud i fynd i'r afael â'r sefyllfa. “Yn ôl Cyfrifiad 2011, roedd gan Trelái a Chaerau boblogaeth gyfunol o 14,603 ac eto dim ond 30 o leoedd ysgol cyfrwng Cymraeg sydd ar gael yn yr ardal. Mae nifer o ddatblygiadau tai sylwedol yn yr arfaeth, sydd yn sicr o gynyddu'r galw ymhellach, ac eto mae pob ysgol Gymraeg yn yr ardal ehangach yn llawn. Bydd RhAG yn parhau i gefnogi'r rhieni nes bydd eu lleisiau'n cael eu clywed ac y caiff camau pendant eu cymryd gan Gyngor Caerdydd i ddatrys y sefyllfa anghynaliadwy hon. " diwedd Y ddeiseb: https://www.change.org/p/cardiff-county-council-parents-want-change-for-ysgol-gymraeg-nant-caerau?recruiter=268685571&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&utm_content=nafta_share_post_title_en_2%3Acontrol Llythyr a anfonwyd i sylw holl gynghorwyr Cyngor Caerdydd: http://www.rhag.net/dogfennau/Ysgol%20Gymraeg%20Nant%20Caerau%20(002).pdf Nifer y ceisiadau am leoedd a wrthodwyd yn Ysgol Gymraeg Nant Caerau; 2012 – 13 2013 – 10 2014 – 14 2015 – 21 2016 – 25 Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net Ceri Bailey ar baileyceri@gmail.com neu 07539621965
...
Cyflymu twf Addysg Gymraeg: her i Gyngor Pen-y-bont ar Ogwr
DYLAI Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr weithredu ar frys i wella darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn y Sir a chynllunio ar gyfer sefydlu ysgolion newydd. Dyma yw galwad RhAG wrth i Eisteddfod yr Urdd ymweld â’r ardal yr wythnos hon. Does dim ysgolion cynradd Cymraeg o hyd mewn rhannau o’r Sir, ac mae’r ysgol uwchradd ym mhen pella gogleddol y Sir. Er bod y Sir wedi trafod yr angen am ragor o ysgolion Cymraeg, ychydig iawn sydd wedi digwydd yno ers degawdau, ac eithrio sefydlu Ysgol Gyfun Llangynwyd yn 2008. Mae rhieni lleol am weld: • Symud Ysgol Gyfun Llangynwyd i safle canolog yn y Sir • Sefydlu ysgol gynradd newydd neu sefydlu ysgol 3-19 oed • Sefydlu ysgolion cynradd Cymraeg newydd ym Mhorthcawl ac yn ne-orllewin tref Pen-y-bont ar Ogwr • Cael rhagor o ddarpariaeth yn ardal Pencoed, gan fod ysgol y Dolau yn Rhondda Cynon Taf yn llawn. Meddai Lisa Wilson, Cadeirydd RhAG Pen-y-bont ar Ogwr, “Mae 140,000 o bobl yn byw yn Sir Pen-y-bont, rhyw 13,000 yn fwy na Bro Morgannwg. Ac eto mae gan y Fro 7 o ysgolion cynradd Cymraeg, ond dim ond 4 sydd yn Sir Pen-y-bont. Yn ôl Cyfrifiad 2011 mae tua 10% o boblogaeth y ddwy sir sy’n siarad y Gymraeg, ond mae’r Fro’n paratoi’n fwy effeithiol ar gyfer y dyfodol. e.e. mae bwriad i gynyddu nifer y disgyblion yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg. “Mae 3 o’r 4 ysgol yn llawn neu o fewn 10% o gyrraedd eu capasiti, ond does dim cynigion gan Gynllun Datblygu Addysg Gymraeg y Sir i ddatrys hwn. Mae Ysgol Bro Ogwr wedi bod o dan ei sang ers blynyddoedd, ac mae plant wedi cael eu gwrthod yn sgil hyn. Mae bron 30 mlynedd wedi mynd heibio ers agor yr ysgol gynradd ddiwethaf, a’r Sir wedi methu â chymryd camau breision, gwaetha’r modd a hynny’n debyg i Sir gyfagos Castell-nedd Port Talbot. " Mae nod uchelgeisiol y Llywodraeth o gyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050 yn gwbl ddibynnol ar gynyddu niferoedd sy'n derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae cynyddu seilwaith yr ysgolion cyfrwng Cymraeg felly yn elfen hanfodol wrth gynllunio polisi iaith cenedlaethol. Mae angen cyflymu hyn os ydym am gael unrhyw obaith o gyrraedd y nod. “Edrychwn ymlaen at weld twf addysg Gymraeg ym Mhen-y-bont yn sgil targedau uchelgeisiol Llywodraeth Cymru ac ymrwymiad y Prif Weinidog, Carwyn Jones, sy’n cynrychioli Pen-y-bont, i addysg Gymraeg.” Diwedd Nodiadau Ar hyn o bryd mae pedair ysgol gynradd ac un ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yn Sir Pen-y-bont: • Y Ferch o’r Sger, Corneli • Cynwyd Sant, Maesteg • Bro Ogwr, Bracla • Cwm Garw, Pontycymer • Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd Cafodd Ysgol Gymraeg Tyderwen, Maesteg, ei hagor yn 1948 – ymysg y cyntaf o ysgolion Cymraeg de Cymru. Cafodd uned Gymraeg y Coety ei hagor yn 1962 cyn ei symud i Ben-y-bont yn 1974. Agorwyd Y Ferch o’r Sger yn 1982 a Chwm Garw yn 1988. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
Angen ysgolion cyfrwng Cymraeg newydd ar fyrder
DYLID mynd ati ar unwaith i gynllunio ysgolion Cymraeg newydd mewn 35+ o ardaloedd ledled Cymru erbyn 2020. Dyma yw galwad RhAG wrth iddynt baratoi i gwrdd â Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes heddiw. Mae'r mudiad wedi paratoi cyfres o fapiau sy'n adnabod ardaloedd lle dylid blaenoriaethu sefydlu ysgolion cyfrwng Cymraeg newydd yn y blynyddoedd nesaf. Mae’r ardaloedd hynny wedi eu hawgrymu ar sail galw sydd heb ei ddiwallu neu oherwydd diffyg darpariaeth lleol yno ar hyn o bryd. Mae'r mudiad eisoes wedi bod yn ymgyrchu ar gyfer ysgolion newydd yn yr ardaloedd hyn ers peth amser. Meddai Lynne Davies, Cadeirydd RhAG: " Mae nod uchelgeisiol y Llywodraeth o gyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050 yn gwbl ddibynnol ar gynyddu niferoedd sy'n derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae cynyddu seilwaith yr ysgolion cyfrwng Cymraeg felly yn elfen cwbl hanfodol wrth gynllunio polisi iaith cenedlaethol. Mae angen cyflymu hyn os ydym am gael unrhyw obaith o gyrraedd y nod. "Prin yw addewidion y siroedd yn eu Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg ar gyfer 2017-20 am ysgolion newydd yn y dair blynedd nesaf. Mae RhAG wedi adnabod yr ardaloedd hynny lle dylid symud ar unwaith i ddatblygu ysgolion cyfrwng Cymraeg. Dylai cylch nesaf y Cynlluniau ymrwymo i sefydlu ysgolion newydd yn y mannau hyn. "Rhaid symud i ffwrdd o'r angen am bwysau ac ymgyrchu diddiwedd gan rieni; mae angen i ni fod yn cyd-gynllunio’n strategol gyda Llywodraeth Leol yn perchnogi eu cyfrifoldeb gweithredol a Llywodraeth Ganol yn glir o ran eu disgwyliadau a'r gefnogaeth ymarferol y gallant ei gynnig. Gweithio mewn partneriaeth yw'r allwedd, fel y dywedodd Gweinidog y Gymraeg ei hun, felly gadewch i ni weld pawb yn ymroi o ddifrif i gyflawni hyn yn y blynyddoedd nesaf." Diwedd Nodiadau Gellir canfod y mapiau yma: http://rhag.net/dogfennau/RHAG_ysgolion_cymraeg_2017_mapiau.pdf Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
Diffyg lleoedd ysgol cyfrwng Cymraeg yn Wrecsam
Several parents in Wrexham are distraught yet again this year as they feel let down by the council whose child has been refused a place in their desired Welsh medium primary school. This is yet another year that parents have received this devastating news that their child has not been offered a place. In some cases it means that families have siblings in two different schools. Some parents have been refused a place in their first and second preference Welsh medium school and are seriously considering placing their child in an English medium school. RhAG, a society that campaigns on behalf of parents wishing their children to receive Welsh medium education, has been calling on Wrexham County Borough Council to address this issue with urgency rather than claim it is a temporary spike in demand. Over the past years, several parents have expressed concern that they will experience real difficulties securing a place for their child and this has been the case for Nia Hughes-Pollard of Cefn-y-Bedd. Nia who lives within a mile to her first preference and a little over a mile to her second has been unsuccessful in gaining a place for her daughter. The only school the council has offered her is about 5 miles away. "I honestly think this is too far for us as a family to manage in the mornings and I am seriously considering sending my child to an English medium school. This does not feel right for us because we speak Welsh as a family at home." Clare Roberts of Wrexham is another parent who has not succeeded in getting her youngest son into the Nursery class in the same school as his eldest brother. She said "This was heartbreaking news for us as a family. We have found it very difficult to explain to our children why they cannot attend the same school. It is going to cause us severe headache to work out the logistics of being in two schools at the same time to drop off our sons and also get to work ourselves. The council don't seem to care about this at all." Another parent, Brian Williams of Rhostyllen, has not been able to get a place in their preferred school and will have to travel to another school. "I just cannot believe that in Wales I have found it so difficult to get my child a Welsh medium education. I am a proud Welshman who wants my child to speak Welsh." said Mr Williams. "Last year when there was no space in the Welsh medium Nursery class I was told by the council I could send them to an English school for a year because they learn some Welsh. I was appalled and kept my child at home." Mr. Williams explained his anger with the situation, adding "I am not happy this year because the school we have been offered a reception place is further away from our home and the town centre, and is going to add to the distance we will have to travel in the morning. Both my wife and I work in town and it is going to be difficult." Trudi Stott of Gwersyllt discovered that her daughter had no Reception place at the school where she attended Nursery class."It is awful to find out your child has been refused a place in the Reception class of the school she attended for a year in Nursery," she said. "Having to reassure a 4 year-old that it is not her fault but that she won't be able to go to the same school as her friends is the hardest thing of all." The chair of RhAG Wrecsam, Rhodri Davies, said "We are devastated to hear from so many disappointed parents again this year, often they are in tears explaining the situations they face. This is having a significant impact on many families for several reasons."
...
Llofnodi Protocol Donostia
...
RhAG yn galw am neilltuo cyllid cyfalaf i ehangu Addysg Gymraeg
MAE RhAG wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ddiwygio rhaglen cyllid cyfalaf Ysgolion yr 21ain Ganrif, i gynnwys maen prawf penodol sy’n ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol i gynyddu darpariaeth addysg Gymraeg. Daw hyn wrth i RhAG lythyru siroedd Merthyr, Wrecsam, Fflint, Mynwy, Rhondda Cynon Taf a Blaenau Gwent, sydd wedi gwario bron dim ar ysgolion Cymraeg ers sefydlu’r rhaglen yn 2011. Mae RhAG eisoes wedi mynegi pryder am ddiffyg prosiectau o fewn Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif sy’n ymwneud ag addysg Gymraeg. Mae hynny’n peri gofid gwirioneddol, gan na fydd cyfnod ariannu cyntaf y rhaglen yn dod i ben tan 2019. Dywedodd Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol RhAG, “Mae’n anorfod bod angen cyllid ychwanegol sylweddol i ehangu Addysg Gymraeg ond nid oes unrhyw gyllid ychwanegol wedi’i glustnodi i gefnogi tyfu'r sector. Nid yw blaenoriaethau y rhaglen bresennol o unrhyw gymorth i Addysg Gymraeg ac mae’n rhaid ymateb i hynny ar fyrder. “Os mai bwriad y Llywodraeth yw cyrraedd miliwn o siaradwyr, yna rhaid gofyn o ddifrif; sut mae cyflawni hynny heb yr adnoddau angenrheidiol? Mae angen eglurder o ran blaenoriaethau’r cyfnod ariannu nesaf er mwyn dod â llywodraeth ganol a lleol yn nes at ei gilydd trwy’r rhaglen gyfalaf. “Yn sgil cyhoeddiad diweddar y Gweinidog y cynhelir adolygiad annibynnol o’r Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg, credwn hefyd bod angen adolygu’r rhaglen cyllid cyfalaf, er mwyn sicrhau bod amcanion y rhaglen honno yn cyd-fynd â pholisi’r Llywodraeth mewn perthynas ag addysg Gymraeg. Dim ond trwy gynnwys maen prawf penodol i gynyddu addysg Gymraeg yn ystod cyfnod ariannu nesaf y rhaglen y gellir sicrhau hynny.” Diwedd Nodiadau Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net Colofn 1: Awdurdod / Sir Colofn 2: Cyfanswm gwariant a glustnodwyd* Colofn 3: Cyfanswm a glustnodwyd ar gyfer ysgolion “Cymraeg” Colofn 4: Canran** a glustnodwyd ar gyfer ysgolion “Cymraeg” Colofn 5: Cyfanswm a glustnodwyd ar gyfer ysgolion “Saesneg” Colofn 6: Canran** a glustnodwyd ar gyfer ysgolion “Saesneg” Abertawe 51,210,000 11,145,584 22% 40,064,416 78% Blaenau Gwent 20,250,000 0 0% 20,250,000 100% Bro Morgannwg 31,848,500 9,123,500 29% 22,725,000 71% Caerdydd 164,124,483 36,633,864 22% 127,490,619 78% Caerfyrddin 85,410,000 68,638,500 80% 16,771,500 20% Caerffili 56,535,000 20,000,000 35% 36,535,000 65% Casnewydd 44,593,481 33,912,090 76% 10,681,391 24% CNPT 126,937,751 34,546,395 27% 92,391,356 73% Dinbych 86,055,662 26,603,269 31% 59,452,393 69% Ceredigion 39,200,000 39,200,000 100% 0 0% Conwy 17,950,000 14,121,700 79% 3,828,300 21% Fflint 64,200,000 0 0% 64,200,000 100% Gwynedd 25,765,000 25,765,000 100% 0 0% Merthyr Tudful 19,000,000 0 0% 19,000,000 100% Mynwy 93,400,000 1,000,000 1% 92,400,000 99% Penfro 145,860,000 44,479,608 30% 101,380,392 70% Pen-y-bont 49,488,802 5,400,000 11% 44,088,802 89% Powys 79,968,925 31,306,060 39% 48,662,866 61% RhCT 160,000,000 708,147 0.5% 159,291,853 99.5% Torfaen 86,075,000 10,250,000 12% 75,825,000 88% Wrecsam 22,300,000 1,018,489 5% 21,281,511 95% Ynys Môn 27,553,397 27,553,397 100% 0 0% CYFANSWM 1,497,726,00 441,405,602 29.5% 1,056,320,39 70.5%
...
RhAG yn croesawu adolygiad o Gynlluniau Addysg Gymraeg
MAE RhAG wedi croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru y caiff adolygiad ei gynnal o Gynlluniau y Gymraeg mewn Addysg ALlau, dan arweiniad y cyn-Aelod Cynulliad Aled Roberts Mae’r mudiad eisoes wedi galw am newid ffurf a fframwaith y Cynlluniau a bod angen iddynt ddangos llawer mwy o uchelgais a gweledigaeth o ran twf. Mae RhAG yn credu bod angen sylw penodol i’r diffygion canlynol: i. Twf niferoedd rhai meithrin a 5 oed ii. Nodi twf dros 10 mlynedd, nid 3. iii. Nodi pa gydweithrediad y mae AALLau am ei gael gan y Llywodraeth, o ran cyfalaf, i gynyddu addysg Gymraeg. iv. Nodi pa gynnydd o ran staff a hyfforddiant sydd ei angen i gyflawni’r targedau. Dywedodd Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol RhAG, “Mae RhAG yn gobeithio nad yw’r penodiad yn fodd o ohirio penderfyniadau’r Llywodraeth; ac y daw hi’n amlwg yn sgil yr adolygiad bod angen mynd i’r afael â gwendidau sylfaenol yn y drefn bresennol. “Rydym wedi gwneud cais i gwrdd ag Aled Roberts ac yn gobeithio’n fawr y bydd cyfle i ni gyfrannu yn gadarnhaol i’r broses arfaethedig. Edrychwn ymlaen at gael adroddiad buan a phwrpasol maes o law er mwyn symud yn gyflym i ymateb i’r galw cynyddol am Addysg Gymraeg.” Diwedd Nodiadau Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
DATHLU PEN BLWYDD YR YSGOL GYMRAEG GYNTAF
MAE RhAG wedi dymuno pen blwydd hapus i'r ysgol benodedig Gymraeg gyntaf i’w sefydlu gan Awdurdod Lleol. Yfory bydd 70 mlynedd i'r diwrnod ers sefydlu Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Llanelli ar 1 Mawrth, 1947. Agorwyd yr ysgol gyda 34 o ddisgyblion dan ofal dwy athrawes, ond bellach mae 450 o blant ar y gofrestr a’r ysgol yn un o dair o ysgolion penodedig cyfrwng Cymraeg yn nhref Llanelli. Dywedodd Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol RhAG, “Ar ddydd ein nawddsant cenedlaethol, mae'n addas a phriodol i ni nodi a dathlu twf aruthrol Addysg Gymraeg ers y dyddiau cynnar. Mae'n bwysig cofio pa mor bell y mae mudiad yr ysgolion Cymraeg wedi dod dros y 70 mlynedd diwethaf ac mae’n arwyddocaol bod ardal Llanelli wedi arwain y ffordd. Cafwyd cynnydd ac enillion nodedig, ond mae llawer o waith eto i'w wneud i ateb y galw cynyddol am ddarpariaeth addysg Gymraeg sy'n hwylus ac o fewn pellter rhesymol i bob cartref. Mae’r galw yn Llanelli ac mewn trefi a phentrefi ledled Cymru sydd eto heb ei ddiwallu. Heb gyfraniad allweddol y gyfundrefn addysg, bydd targed uchelgeisiol Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr erbyn 2050 yn anghyraeddadwy. “Mae cofio agor yr ysgol Gymraeg gyntaf yn ôl yn 1947 yn ysbrydoliaeth ac yn ysgogiad i gyrraedd y nod hwnnw.” Diwedd Nodiadau Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
RhAG yn galw am Ffair Ieithoedd i Gymru
MAE RhAG wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gynnal Ffair Ieithoedd yma yng Nghymru. Daw hyn wrth i drefnwyr baratoi i gynnal Language Show Scotland 2017 yn ninas Glasgow ar 10-11 Mawrth. Mae Ffair Iaith yr Alban, sy’n rhan o ddigwyddiad iaith mwyaf Ewrop, am ddim i’r cyhoedd, ac yn derbyn cefnogaeth swyddogol gan Lywodraeth yr Alban. Cynhelir y digwyddiad ar gyfer unrhyw un sydd yn ymddiddori mewn ieithoedd ac mae’n cynnwys seminarau, dosbarthiadau blasu iaith, fforymau byw a pherfformiadau diwylliannol mewn dathliad anhygoel o ieithoedd y byd, gan gynnwys yr Aeleg, gyda phresenoldeb amlwg gan Bòrdh na Gàidhlig, corff sy’n gweithio i hyrwyddo’r Aeleg yn yr Alban. Dywedodd Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol RhAG, “ Mae’r digwyddiad hwn yn enghraifft wych o’r hyn sydd ei angen yma yng Nghymru. Dyma ddathliad bywiog, egnïol a chyffrous sy’n gosod ieithoedd lleiafrifol ochr yn ochr â ieithoedd 'mawr' y byd. Dyma’n union sydd ei angen er mwyn atgyfnerthu statws ein ieithoedd brodorol fel ieithoedd cyfoes, hyderus ac allblyg. “Roedd gan y Llywodraeth raglen i hyrwyddo ieithoedd modern, dan arweiniad CILT. Ond mae’n arwyddocaol fod y corff hwnnw wedi dirwyn i ben erbyn hyn, er bod niferoedd sy’n astudio ieithoedd modern yn disgyn bob blwyddyn. Mae angen dirfawr am athrawon iaith - pob iaith fodern gan gynnwys y Gymraeg - a byddai'n dda i'r Llywodraeth gynllunio trefn apelgar i ddenu ieithwyr y dyfodol. “Wrth i’r Llywodraeth amcanu i gyrraedd ei darged o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, bydd y gwaith o hyrwyddo’r Gymraeg yn gwbl greiddiol wrth weithredu’r polisi hwnnw yn llwyddiannus. Mae cyfle euraid yma i nifer o randdeiliaid a phartneriaid amlwg gydweithio – yn gynllunwyr iaith, y sector addysg, gan gynnwys Addysg Bellach ac Addysg Uwch a mudiadau iaith yn ehangach, gyda’r Llywodraeth yn arwain ar y gwaith. “Byddai’n gyfle penigamp i hyrwyddo manteision dwyieithrwydd ac amlieithrwydd a chynnig perspectif rhyngwladol i’r profiad ieithyddol Cymreig. Byddai Ffair Ieithoedd yn agor cil y drws ar amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol ein cymunedau yng Nghymru ac yn dangos i’r byd ein bod yn wlad sy’n dathlu pob iaith, pell ag agos. “Byddai RhAG wrth ein bodd yn cefnogi y math hwn o ddigwyddiad yma yng Nghymru.” Diwedd Nodiadau Language Show Scotland 2017 http://www.languageshowlive.co.uk/scotland/what-is-language-show-live-scotland/ Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
RHAG YN MYNNU YMDDIHEURIAD GAN Y BBC
MAE Rhieni dros Addysg Gymraeg yn mynnu ymddiheuriad gan y BBC am eitemau sydd wedi ymddangos ar Cymru Fyw ac ar y newyddion heddiw. Mae’r eitem yn honni bod RhAG am i bobl sy ddim am gael addysg Gymraeg symud dros y ffin. Nid yw RhAG erioed wedi dweud hyn, a fyddai RhAG byth yn arddel y fath syniad. Mae RhAG am i bawb sydd yng Nghymru allu dewis addysg Gymraeg, y model gorau o ddatblygu sgiliau llawn yn y Gymraeg a’r Saesneg. Diwedd Nodiadau Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net neu Heini Gruffudd Swyddog Ymchwil, 01792 455410 07983506805
...
Addysg Gymraeg: deffro a gweithredu
CYNHELIR Cyfarfod Blynyddol RhAG yr wythnos hon dan y thema ‘Addysg Gymraeg: deffro a gweithredu’. Bydd y mudiad rhieni cenedlaethol yn ymgynnull ar nos Iau, Chwefror 2il, yn Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon, Casnewydd ac yn croesawu’r bargyfreithiwr blaenllaw Gwion Lewis i’w hannerch. Mae RhAG yn falch iawn o gynnal eu Cyfarfod Blynyddol yn ardal Casnewydd a hynny ar safle sy’n cael ei rannu ar hyn o bryd gan Ysgol Gyfun Gymraeg Gwent Is Coed – ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg cyntaf y Sir – a agorwyd ym mis Medi 2016. Meddai Gwion Lewis, "Wrth baratoi achos Ysgol Pentrecelyn y llynedd, daeth yn amlwg i mi nad dymar unig enghraifft ddiweddar o benderfyniadau pellgyrhaeddol yn cael eu gwneud yn y maes addysg yng Nghymru ar sail asesiadau ieithyddol cwbl ddiffygiol. Mae angen gwneud mwy o ddefnydd or llys i herio penderfyniadau or fath. Rwyn awyddus i drafod tactegau cyfreithiol posibl gydag eraill syn rhannu fy mhryderon." Dywedodd Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol RhAG, “Mae’n fraint cael croesawu siaradwr gwadd mor nodedig atom eleni. Trwy osod chwyddwydr ar hanes Ymgyrch Pentrecelyn, rydym yn edrych ymlaen i glywed Gwion Lewis yn pwyso a mesur arwyddocâd y frwydr honno yng nghyd-destun ehangach twf Addysg Gymraeg. “Byddwn yn gofyn – ydy profiadau rhieni ar lawr gwlad yn cadarnhau bod mynediad at addysg Gymraeg yn cael ei hwyluso? Ydy polisi ar y lefel uchaf yn cael ei raeadru trwy weithredoedd llywodraeth leol ac yn cael effaith gadarnhaol yn ddigon cyflym? Ydyr drefn gynllunio ar hyn o bryd yn gosod yr amodau gorau i gyrraedd y targed uchelgeisiol o filiwn o siaradwyr erbyn 2050? “Yn wyneb hinsawdd ariannol anodd a thoriadau anorfod ar gyllidebau cyhoeddus, byddwn yn ystyried yr heriau mwyaf syn wynebu Awdurdodau Lleol wrth fynd ati i gyflawni targedau mewn perthynas â datblygiad addysg Gymraeg a pha agweddau sy’n parhau i lesteirio twf. “Ac o gofio fod pob sir yn y broses o gyflwyno ail gylch o Gynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg i sylw’r Llywodraeth, byddwn hefyd yn trafod a yw ymgyrchu yn ystyr arferol y gair yn parhau i fod yn angenrheidiol? Byddwn yn trafod sut mae gweithgarwch RhAG eisoes wedi esblygu ac yn ystyried natur ein cyfraniad fel lladmerydd dros fuddiannau rhieni mewn cyfnd sy’n parhau i fod mor gyfnewidiol. ” Diwedd Nodiadau Gwion Lewis: http://www.landmarkchambers.co.uk/gwion_lewis http://rhag.net/stori.php?iaith=cym&id=186 Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
RhAG yn galw am wrthod Cynlluniau gwan i ddatblygu Addysg Gymraeg
MAE RhAG wedi galw ar y Gweinidog gyda chyfrifoldeb am yr Iaith Gymraeg i wrthod mwyafrif y Cynlluniau sydd wedi’u cyflwyno yn ddiweddar gan Awdurdodau Lleol i ddatblygu Addysg Gymraeg a gofyn i siroedd ail-lunio’r Cynlluniau hynny. Dyma alwad y mudiad rhieni cenedlaethol wrth i Alun Davies AC arfarnu Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg gan siroedd i gynllunio datblygiad addysg Gymraeg dros y tair blynedd nesaf. Daw hyn ar ôl i Aelodau Cynulliad fynegi pryderon tebyg mewn llythyr trawsbleidiol yr wythnos hon. Ar y cyfan bernir fod yr ail gylch o Gynlluniau drafft sydd wedi’u cyflwyno yn annigonol ac yn ddi-uchelgais. Yn gyffredinol mae diffyg targedau pendant a mesuradwy. O ystyried mai oddeutu 22% o blant 7 oed sy’n derbyn addysg Gymraeg ar hyn o bryd, breuddwyd wag yw cyfrannu mewn modd ystyrlon at y targed cenedlaethol o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae’r gwendidau’n cynnwys: • Strwythur y targedau - ymddengys na fydd modd sicrhau unrhyw dwf o fewn y cylch 3 mlynedd gan fod y plant eisoes yn y system • Ychydig iawn o fanylion am sut bydd y siroedd yn darparu rhagor o leoedd ar gyfer addysg Gymraeg. • Diffyg pwyslais digonol, neu yn achos nifer o’r siroedd, dim pwyslais o gwbl ar hyrwyddo addysg Gymraeg yn rhagweithiol er mwyn symbylu twf. • Ychydig iawn o wybodaeth am sut mae siroedd am roi gwybod i rieni am fanteision addysg Gymraeg a dwyieithrwydd • Mae angen i ehangu addysg Gymraeg fod yn faen prawf yn rhaglen cyllid cyfalaf Ysgolion 21G. Meddai Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol RhAG, “Rydym yn bryderus bod fframwaith presennol y CSGAau yn ddiffygiol. Mae angen cyfundrefn sydd yn addas at y diben, ac ar sail profiad o graffu ar set cyntaf y Cynlluniau ac wedi cael golwg ar Gynlluniau drafft 2017-20, mae’n ofid nad yw’r drefn bresennol yn gosod yr amodau gorau i gyrraedd y nod. “Mae’n glir nad yw’r mwyafrif o’r Cynlluniau hyn wedi cyrraedd y safon ddisgwyliedig gan fod aneglurder sylweddol ynglŷn â’r dulliau y bydd awdurdodau lleol yn eu mabwysiadu i gyflawni’r targedau sy’n ddisgwyliedig ohonynt. “Mae RhAG yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymateb yn gadarn i hyn, ac yn pwyso ar y Gweinidog Addysg i ddefnyddio’r grymoedd sydd yn ei feddiant i wrthod Cynlluniau gwan, cyffredinol ac amwys. Rhaid rhoi neges glir na fydd diffyg cydymffurfiaeth yn dderbyniol er mwyn cymryd y cyfle i droi consensws ac ewyllys gwleidyddol cenedlaethol yn weithredu o ddifrif ar lawr gwlad yn ystod ail gylch y Cynlluniau hyn.” Diwedd Nodiadau Trosolwg Cenedlaethol CSGAau 2017-20: http://rhag.net/dogfennau/Trosolwg%20Cenedlaethol%202017-20.pdf Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
Llythyr trawsbleidiol yn galw ar y Gweinidog i beidio â derbyn Cynlluniau gwan
I sylw: Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg, 2017-20 Gwyddom i chi ysgrifennu ym mis Awst 2016, at holl Gynghorau Sir Cymru, yn gofyn iddynt gyflwyno Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg newydd i gael eu cymeradwyo gan y Llywodraeth. Cafodd y Cynghorau gyfarwyddyd gennych ar ran Llywodraeth Cymru i fod yn uchelgeisiol, ac i roi sylw i hyn, ymysg materion eraill: • “Gweledigaeth Llywodraeth Cymru yw gweld miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050” • “mwy o blant mewn addysg Gymraeg” • “os oes unrhyw ysgolion cyfrwng Cymraeg o fewn trothwy capasiti o 10% neu’n agosáu at hynny, nodwch eich cynlluniau i sicrhau bod digon o leoedd ar gael” • “Pryd cynhaliwyd asesiad addysg cyfrwng Cymraeg yn unol â Rheoliadau 2014 ddiwethaf?” • “Sut bydd yn bwriadu darparu gwybodaeth i rieni ar fanteision addysg cyfrwng Cymraeg yn eich Sir?” Mae gofynion eraill cyfarwyddyd y Llywodraeth yn cynnwys, ymysg materion eraill, cael gwell dilyniant rhwng y sectorau addysg, rhagor o ddisgyblion yn astudio pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg a darparu gwasanaeth Cymraeg i rai ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae RhAG wedi bwrw golwg dros Gynlluniau Strategol yr holl siroedd. Mae dau neu dri chynllun yn foddhaol, ac yn manylu ar sut y bydd addysg Gymraeg yn tyfu. Yn anffodus, fodd bynnag, mae mwyafrif helaeth y Cynlluniau Strategol yn anfanwl, yn anuchelgeisiol, ac yn anwybyddu llawer o gyfarwyddiadau’r Llywodraeth. Mae llawer o’r Cynlluniau Strategol yn ddisgrifiadol – yn disgrifo’r hyn sydd wedi digwydd – yn hytrach nag yn ddatblygiadol. Yn gyffredinol dyma’r gwendidau: • Ychydig iawn o fanylion am sut bydd y Siroedd yn darparu rhagor o leoedd ar gyfer addysg Gymraeg • Ychydig iawn o wybodaeth am sut mae Siroedd am roi gwybod i rieni am fanteision addysg Gymraeg • Bron dim sylw i ysgolion Cymraeg sy’n llawn, neu sydd o fewn 10% i’w capasiti • Ychydig o sôn am fesur y galw am addysg Gymraeg, a ninnau’n gwybod bod gwahanol Siroedd yn anwybyddu cyfarwyddyd y Llywodraeth ar sut i’w gynnal • Ychydig iawn o sylw i weledigaeth y Llywodraeth o weld twf cyflym addysg Gymraeg Nid yw’r Cynlluniau yn eu ffurf bresennol yn ‘cryfhau a chynyddu argaeledd addysg cyfrwng Cymraeg’ nac ychwaith yn arddangos yr uchelgais sy’n ddisgwyledig gan Lywodraeth Cymru. Mae angen cylch newydd o gynlluniau blaengar, mentrus a heriol, sy’n gosod hyrwyddo addysg Gymraeg wrth galon blaengynllunio darpariaeth yn y dyfodol. Yn sgil hyn, rydym yn galw arnoch i beidio â derbyn y Cynlluniau anuchelgeisiol hyn, gan ofyn i’r Cynghorau fynd ati i’w hail-lunio. Edrychwn ymlaen at gael eich ymateb. Yn gywir Llyr Huws Gruffydd AC Jeremy Miles AC Darren Millar AC
...
Diwrnod tyngedfennol i addysg Gymraeg yng Nghasnewydd
Mae RhAG wedi galw ar Bwyllgor Cynllunio Cyngor Dinas Casnewydd i roi eu cefnogaeth ar gyfer adeiladu ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg newydd ar safle Ysgol Uwchradd Duffryn, i agor ym Medi 2017. Heddiw, bydd y pwyllgor yn ystyried y cais cynllunio a gyflwynwyd, fodd bynnag, mae swyddog cynllunio yr ALl wedi argymell y dylid gwrthod y cais ar sail safbwyntiau a gyflwynwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n cyfeirio at ganllawiau a nodir yn y Nodyn Cyngor Technegol 15 (TAN 15), sy'n datgan na all risg a chanlyniadau llifogydd gael eu rheoli ar y safle. Mewn llythyr at aelodaur Pwyllgor Cynllunio dywedodd Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol RhAG, "Mae'r ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg newydd arfaethedig yn cynrychioli ateb sy'n gwbl hanfodol, nid yn unig o ran dyletswyddau a chyfrifoldebau statudol yr Awdurdod Lleol, ond hefyd o ran ymrwymiad, gobeithion a disgwyliadau disgyblion, rhieni a theuluoedd Casnewydd a De Sir Fynwy. "Roedd y penderfyniad a gymerwyd gan y Cabinet nl yng Ngorffennaf 2015, yn dynodi diwrnod hanesyddol yn natblygiad addysg cyfrwng Cymraeg yng Nghasnewydd. Yn wir, mae'r ysgol newydd yn bwysig nid yn unig o ran ei effaith ar ddatblygiad addysg cyfrwng Cymraeg yn yr awdurdod, ond hefyd yr effaith gadarnhaol a gaiff ar fywiogrwydd yr iaith Gymraeg yn yr ardal gyfagos, y rhanbarth ehangach ac yn wir yn Ne Ddwyrain Cymru. "Mae twf addysg cyfrwng Cymraeg yng Nghasnewydd wedi bod yn llwyddiant aruthrol; maer datblygiad hwn yn cynrychiolir bennod nesaf a bydd yn sicrhaur dilyniant di-dor sydd ei angen i gynnig cydraddoldeb o ran cyfle i bob disgybl yng Nghasnewydd, i gael addysg lleol o'r safon uchaf. "Byddai unrhyw benderfyniad i beidio bwrw ymlaen 'r ysgol Gymraeg newydd ar safle Duffryn yn arwain at ganlyniadau difrifol dros ben. Heb yr ysgol newydd hon, bydd Ysgol Gyfun Gwynllyw dan ei sang yn 2016 a byddai oedi pellach i agor yr ysgol yn tanseilio ymrwymiad yr awdurdodau lleol au cyfrifoldeb statudol i ddarparu addysg cyfrwng Cymraeg yn lleol. Mae nifer cynyddol o ddisgyblion yn gorfod teithio allan o'r sir i gael mynediad at addysg uwchradd Gymraeg, ac mae hyn ar gost sylweddol i'r awdurdod. Hefyd byddai effaith andwyol ar Ysgol Uwchradd Duffryn, a fyddain colli allan ar fuddsoddiad sylweddol fel rhan o'r cynllun ehangach. "Mae rhieni plant yng Nghasnewydd a De Sir Fynwy eisoes wedi dioddef ansicrwydd sylweddol ynghylch darpariaeth cyfrwng Cymraeg i'w plant a fydd yn dechrau yn yr ysgol uwchradd ym mis Medi 2016. Mae'r cyhoeddiad am yr ysgol newydd, ethol corff llywodraethu a phenodi pennaeth wedi lleddfur ofnau hyn - er gwaethaf y cynnig i leoli'r ysgol mewn llety dros dro am flwyddyn. Maer 80 o blant sydd wedi gwneud cais i ddechrau yn yr ysgol newydd ym Medi 2016 yn haeddu safle parhaol a diogel ar gyfer eu hysgol. "Rydym yn annog yr awdurdod lleol i ganiatu'r cais hwn, yn amodol ar weithio gyda'r asiantaethau perthnasol i sicrhau bod mesurau addasu yn cael eu cymryd i liniaru unrhyw risg, a bod cynllun rheoli llifogydd cadarn a gwacu yn ei le fel mater o frys; er budd cymunedau ysgol yn Ysgol Uwchradd Duffryn, yr ysgol Gymraeg newydd a'r gymuned leol yn ehangach. "Bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn torri tir newydd wrth agor yr ysgol newydd hon, maen gyfle gwerthfawr na ellir ei golli." diwedd Nodiadau Mae'r cynnig yn benllanw blynyddoedd o waith helaeth a manwl iawn ar sail ranbarthol sydd wedi arwain at y pwynt hollbwysig hwn yn y gwaith o gynllunio a chyflwyno yr ysgol newydd arfaethedig. Mae'n esiampl o waith partneriaeth rhwng Casnewydd a Sir Fynwy ac sydd wedi derbyn swm sylweddol o arian cyfatebol gan raglen gyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru - Ysgolion yr 21ain Ganrif - sy'n arwydd clir o hyder Llywodraeth Cymru yn y datblygiad. Mae'r ysgol newydd yn ffurfio rhan ganolog o Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Cyngor Dinas Casnewydd (CSGA), syn ddogfen statudol ac wedi derbyn sl bendith Llywodraeth Cymru, ac sy'n dangos ymrwymiad yr awdurdod i dwf parhaus addysg cyfrwng Cymraeg o fewn ei ffiniau. www.newport.gov.uk/documents/Schools-and-Education/Newport-Welsh-in-Education-Strategic-Plan-(WESP)-Annual-Review-FINAL-Eng.pdf
...
Colli cyfle o ran y Gymraeg ac Anghenion Dysgu Ychwanegol
Dylai darpariaeth cyfrwng Cymraeg fod yn elfen greiddiol a chanolog o ddeddfwriaeth newydd arfaethedig Llywodraeth Cymru ar gyfer maes Anghenion Dysgu Ychwanegol ac nid ystyriaeth ymylol fel sydd ar hyn o bryd. Dyma yw galwad Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) a mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG) wrth ymateb i ymgynghoriad ar y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol ar Tribiwnlys Addysg (Cymru) drafft syn dirwyn i ben ar Ragfyr 18fed. Ymhellach at hynny maer mudiadaun galw am gadarnhau bod iaith yn angen (need) fel egwyddor sylfaenol ar wyneb y Bil, a thrwy hynny sefydlur hawl i ddewis a derbyn darpariaeth neu wasanaeth cefnogol trwy gyfrwng y Gymraeg. Dywedodd Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol RhAG,Polisi cenedlaethol Llywodraeth Cymru yw cynyddur cyfleoedd i gael mynediad at addysg Gymraeg trwy ehangur ddarpariaeth. Tra bod twf wedi bod mewn addysg cyfrwng Cymraeg a dwyieithog, nid oes tystiolaeth o dwf cyffelyb yn y ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifainc ag anghenion addysgol ychwanegol. Maen syfrdanol felly bod ystyriaethau allweddol yn ymwneud r iaith Gymraeg yn parhau i fod ar goll yn y Bil ar dogfennau ategol. Caiff unrhyw ymdrechion i sefydlu cyfundrefn syn fwy cynhwysol a chyfannol drwyr cynigion deddfwriaethol dan sylw eu tanseilion syth o ganlyniad i ddiffyg cydnabyddiaeth or cyd-destun ieithyddol yng Nghymru. Credwn fod llunio deddfwriaeth newydd a mawr ei angen yn y maes yn cynnig cyfle i osod gwaelodlin a fyddain sefydlur egwyddor o hawl i ddarpariaeth ar gyfer disgyblion gydag anhawsterau dysgu yn unol dewis iaith y rhiant. Galwn ar y Llywodraeth i beidio afradur cyfle hwnnw trwy ailedrych ar y drafft presennol i sicrhau na fydd darpariaeth ADY cyfrwng Cymraeg yn parhau i fod ar sail loteri cod post. Dywedodd Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC "Rydym ni wedi cael siom a sioc nad oes yr un cyfeiriad at y Gymraeg yn y Bil drafft. O'r herwydd, nid oes unrhyw obaith gan y Bil ar ei ffurf bresennol i fynd i'r afael 'r problemau systemig o ran darpariaeth Gymraeg ar gyfer plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol - sef rhai'n o'n dysgwyr fwyaf bregus. "Er bod llawer i'w groesawu yn y Bil, mi fydd yn anodd i UCAC roi ei gefnogaeth iddo oni bai bod cydnabyddiaeth o'r egwyddor sylfaenol o drin y Gymraeg a'r Saesneg yn gydradd." diwedd
...
Croesawu argymhellion Pwyllgor Cynulliad ar Addysg Gymraeg
Mae RhAG wedi croesawu adroddiad Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad ar Gynlluniau y Gymraeg mewn Addysg a gyhoeddwyd heddiw. Dywedodd Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol RhAG, Maer adroddiad yn crynhoi prif bryderon RhAG ac yn adnabod nifer or prif wendidau yn y gyfundrefn bresennol. Mae pob un or argymhellion yn gadarnhaol ac iw croesawun fawr. Rydym yn ddiolchgar ir Pwyllgor am roi ystyriaeth o ddifrif i dystiolaeth rhanddeiliaid yn y maes ac adlewyrchu hynnyn llawn yn yr adroddiad. Mae RhAG or farn nad yw trefn bresennol hyrwyddo a chefnogi addysg Gymraeg yn ddigonol. Er bod rhaid i Awdurdodau Lleol gyflwyno Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg, nid oes gan y cynlluniau hyn ddannedd go iawn. Yn gyffredinol mae awdurdodau lleol yn araf yn ymateb ir galw syn golygu mai araf iawn ywr twf ar hyn o bryd. Felly mae cryfhaur drefn gynllunio presennol yn gwbl hanfodol er mwyn cyflymu twf addysg Gymraeg ledled Cymru a bydd yn braf gweld gweithredu ar hyrwyddo addysg Gymraeg yn unol ag argymhellion yr adroddiad dan sylw. Edrychwn ymlaen at ymateb y Gweinidog Addysg ir argymhellion hyn maes o law ac i gydweithio trylwyr rhwng y Llywodraeth ac AALLau yn y dyfodol. diwedd
...
Lansio maniffesto er mwyn ehangu Addysg Gymraeg
Mae angen gosod targed o gael 50% o ddisgyblion 7 oed mewn addysg Gymraeg erbyn 2030. Dyma un o brif alwadau RhAG wrth lansio maniffesto etholiadaur Cynulliad yr wythnos hon. Mae Iaith addysg, iaith gwlad, yn nodi prif flaenoriaethaur mudiad ar gyfer datblygu ac ehangu addysg Gymraeg gan Lywodraeth nesaf Cymru. Cynhelir y digwyddiad ar nos Fawrth 24 Tachwedd am 6yh yn Nhŷ Hywel, Bae Caerdydd gyda nawdd trawsbleidiol gan Suzy Davies, Keith Davies, Aled Roberts AC a Simon Thomas AC. Dywedodd Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol RhAG, Rydym yn falch or cyfle i amlinellu ein syniadau fel mudiad ar gyfer cyflymu twf addysg Gymraeg ledled Cymru. Mae RhAG or farn nad yw trefn bresennol hyrwyddo a chefnogi addysg Gymraeg yn ddigonol. Er bod rhaid i Awdurdodau Lleol gyflwyno Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg, nid oes gan y cynlluniau hyn ddannedd go iawn. Yn gyffredinol mae awdurdodau lleol yn parhau i osgoi eu cyfrifoldebau syn golygu mai araf iawn ywr twf ar hyn o bryd. Mae Iaith addysg, iaith gwlad yn manylu ar y prif feysydd sydd angen sylw dybryd, gan gynnwys mesur y galw, cyflymu twf ysgolion cynradd ar sector cyn ysgol, cynyddu darpariaeth Dechraun Deg, marchnata addysg Gymraeg a chludiant. Byddai mynd ir afael r materion hyn yn golygu bod cyrraedd targed o 50% o blant 7 oed mewn addysg Gymraeg erbyn 2030 yn realistig. I sicrhau bod cynnydd pendant a chyflym yn digwydd, mae RhAG hefyd yn galw am lunio Bil Addysg Cyfrwng Cymraeg yn ystod tymor nesaf y Cynulliad er mwyn cryfhaur seilwaith deddfwriaethol presennol. Ar hyn o bryd maer holl ddeddfwriaeth berthnasol yn ddarniog, annigonol neu wedii ymgorffori mewn deddfau eraill. Mewn sawl agwedd nid oes unrhyw ddeddfwriaeth yn bodoli o gwbl. Mae RhAG yn argymell llunio Bil a fyddain fodd o gwmpasu rhychwant anghenion y maes trwy dynnu ynghyd yr holl edeifion cyfreithiol presennol a chynnig eglurder cyfreithiol diamwys yn y dyfodol. Dywedodd Suzy Davies AC, "Mae twf addysg Gymraeg yn y dyfodol yn dibynnu ar gael y system addysg yn iawn. Yr wyf yn edrych ymlaen at glywed pa syniadau sydd gan RhAG i helpu gyda hyn." Ategodd Keith Davies AC, Hoffwn groesawu cyhoeddiad maniffesto Rhieni dros Addysg Gymraeg. Mae gennym gyfrifoldeb i gynnal yr iaith Gymraeg fel iaith fyw ac fel iaith byw. Y ffordd orau i wneud hyn yw hybur Gymraeg fel iaith addysg. Meddai Simon Thomas AC, Rydw i yn falch iawn o noddi'r digwyddiad. Cred y Blaid mae angen sicrhau bod pob plentyn yn cael addysg ar hyd y sbectrwm iaith gan gynnwys rhywfaint drwy gyfrwng y Gymraeg a chyfle i gael addysg Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen. Ychwanegodd Aled Roberts AC Maen fraint cael noddi lansiad maniffesto RhAG wrth inni symud tuag at etholiadaur Cynulliad. Mi fydd mewnbwn rhieni yn bwysig wrth inni gynllunio ar gyfer datblygiad pellach addysg cyfrwng Cymraeg. diwedd Nodiadau Gellir canfod copi or maniffesto yma: http://www.rhag.net/dogfennau/maniffesto_Rhag_2015_Cymraeg_terfynol.pdf Am fwy o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
Cyfle euraidd i drawsnewid Addysg Gymraeg ym Mhowys
Mae RhAG wedi ysgrifennu at holl aelodau Cabinet Cyngor Powys yn pwyso arnynt i fabwysiadur egwyddor mai ysgolion Cymraeg penodedig (categori 2A) ywr model a ffefrir wrth gyflwyno addysg uwchradd Gymraeg ym Mhowys. Daw hyn wrth ir Cabinet ymgynnull bore yfory i drafod, ymysg materion eraill, (i) adroddiad gan Ymgynghoriaeth Sbectrwm syn trafod Adolygu Addysg Uwchradd yng Ngogledd Powys syn canolbwyntio ar Addysg Gymraeg/dwy ffrwd a (ii) cydgrynhoi ffrwd Gymraeg bresennol Ysgol Uwchradd Aberhonddu yn Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt. Dymar llythyr yn llawn: Annwyl Gynghorydd Ysgrifennaf atoch fel aelod o Gabinet Cyngor Powys cyn i chi ymgynnull yfory i drafod materion o bwys eithriadol mewn perthynas datblygiad Addysg Gymraeg yn y sir. Cyfeiriaf yn benodol at: Adolygu Addysg Uwchradd yng Ngogledd Powys gan ganolbwyntio ar Addysg Gymraeg/dwy ffrwd Y ffrwd Gymraeg yn Ysgol Uwchradd Aberhonddu Ar ran aelodau RhAG ym Mhowys a rhienir Sir, ac yn unol ag argymhellion adroddiad Ymgynghoriaeth Sbectrwm, erfyniwn arnoch i fabwysiadur egwyddor mai ysgolion Cymraeg penodedig (categori 2A) ywr model a ffefrir wrth gyflwyno addysg uwchradd Gymraeg ym Mhowys. Mae sicrhau cydraddoldeb dewis a chyfle gwirioneddol i deuluoedd syn dymuno iw plant dderbyn addysg uwchradd gyflawn trwy gyfrwng y Gymraeg yn llwyr ddibynnu ar hynny. Ers cryn amser, daeth yn amlwg nad ywr gyfundrefn bresennol yn gynaliadwy, yn addysgol, ieithyddol nac yn ariannol. Nid ywr drefn fel ag y mae yn darparu cyfleoedd cyfartal i ddisgyblion Powys dderbyn addysg uwchradd gyflawn trwy gyfrwng y Gymraeg, ar hyn o bryd, teithio allan or sir ywr unig ffordd o gael mynediad at ddarpariaeth or fath. Yn ner Sir mae nifer cynyddol o ddisgyblion yn gwneud y daith honno: ni all hyn fod yn sefyllfa dderbyniol. Yng ngwyneb cynlluniau i fuddsoddin sylweddol i weddnewid y sector cyfrwng Saesneg ym Mhowys, mae angen gweledigaeth yr un mor bellgyrhaeddol o safbwynt addysg Gymraeg. Mae hwn yn gyfle euraidd i drawsnewid darpariaeth cyfrwng Cymraeg ym Mhowys er gwell. Byddai sefydlu ysgolion uwchradd Cymraeg cyntaf Powys yn torrir cylch caeth presennol ac yn gweddnewid y tirlun o safbwynt addysg Gymraeg yn y sir, yn unol disgwyliadau Llywodraeth Cymru i gryfhau dwyieithrwydd. Mae RhAG eisoes wedi mynegi barn yn gyhoeddus ar hyn, gan fanylu bod angen mwy nag un ysgol er mwyn gwireddur weledigaeth hon. Mae Ysgol Bro Hyddgen wedi datblygu dros y blynyddoedd i weithredu fel ysgol Gymraeg fwy neu lai, ac felly cam naturiol fyddai ffurfioli hynny. Y lleoliad mwyaf rhesymegol ar gyfer ysgol Gymraeg i wasanaethu gogledd ddwyrain y sir - yn seiliedig ar y ddarpariaeth ar hyn o bryd - yw Llanfair Caereinion mae lefel bresennol y ddarpariaeth Gymraeg ynghyd r lleoliad daearyddol canolog yn gwneud hynnyn gynnig synhwyrol ac ymarferol. Yn yr un modd mae angen cynnig cyfleoedd cyfatebol yn ner sir, trwy sicrhau bod Llanfair-ym-Muallt yn cynnig ystod llawn o gyrsiau Cymraeg, a sefydlu cytundeb traws-sirol ir rhai sydd am barhau i dderbyn addysg Gymraeg, yn arbennig o safbwynt darpariaeth l 16, allu teithio i ysgolion Cymraeg mewn siroedd cyfagos. Cyfuno ac atgyfnerthur ddarpariaeth yn Llanfair-ym-Muallt fyddain cynnig y siawns orau o wireddu hynny. Yng ngwyneb pwysau cyllidol aruthrol, daeth yr amser i Aelodau Etholedig Powys gymryd penderfyniadau anodd a gaiff effaith ar ddarparu addysg ym Mhowys am y chwarter canrif nesaf. Nid oes gwadu bod y cyfrifoldeb sydd arnoch yn enfawr y cyfrifoldeb i roi chwarae teg gwirioneddol i holl blant a phobl ifanc Powys ac i sicrhau bod mwy o ddisgyblion yn cael mynediad llawn at fanteision diamheuol addysg Gymraeg yn y sir hon. Mae hwn yn gyfle euraidd i drawsnewid darpariaeth cyfrwng Cymraeg ym Mhowys er gwell. Mae polisi cenedlaethol Llywodraeth Cymru sydd wedii ymgorffori yn y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg genedlaethol - yn gosod nod o wella a chynyddur dilyniant rhwng cyfnodau allweddol, ac yn arbennig rhwng y cynradd ar uwchradd. Hefyd maen gosod nod o gynyddur nifer o blant 7 oed syn derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Byddai cymryd camau pendant yn y sector uwchradd yn cael effaith gadarnhaol ar hynny ac yn caniatu i Gyngor Powys gyrraedd targedau cenedlaethol sydd wedii pennu gan Lywodraeth Cymru. Byddwch yn ymwybodol fod ymrwymiadau yng Nghynllun y Gymraeg mewn Addysg 2014-17 Cyngor Powys, dogfen syn statudol, i wneud cynnydd ar y materion dan sylw: daeth yn hen bryd gweithredu a chyflawnir addewidion hynny. Mae sefydlu ysgolion penodedig cyfrwng Cymraeg felly yn elfen allweddol o flaengynllunio strategol y Cyngor ac yn garreg sylfaen anhepgorol o safbwynt datblygiad ehangach addysg Gymraeg ym Mhowys. Ni ellir cyfiawnhau llusgo traed ymhellach ac amddifadu cenhedlaeth arall o ddisgyblion Powys or cyfle sylfaenol sydd ar gael ir mwyafrif ou cyfoedion yng ngweddill Cymru. Maer galw ar angen yn glir: rhaid cymryd camau pendant i sefydlur ddarpariaeth fydd yn bodloni hynny. Mae hwn yn gyfle euraidd i drawsnewid darpariaeth cyfrwng Cymraeg ym Mhowys er gwell. Am y rhesymau sydd wediI hamlinellu uchod felly galwn arnoch i gefnogir argymhellion fydd ger eich bron yfory ac i flaenoriaethu lles a buddiannau plant a phobl ifanc Powys uwchlaw popeth arall. Galwn arnoch i anrhydeddu ffydd ac ymddiriedaeth rhieni a disgyblion Powys ynddoch chi fel eiriolwyr a chynrychiolwyr cymunedau Powys. Galwn arnoch i gofleidio gweledigaeth bellgyrhaeddol ar gyfer twf Addysg Gymraeg ac ar gyfer dyfodol hirdymor yr iaith Gymraeg yn y Sir. Maer allwedd yn eich dwylo chi. Diolch o flaen llaw am ystyried y sylwadau hyn. Ceri Owen Ar ran Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG) diwedd Nodiadau Papuraur cyfarfod: http://www.powys.gov.uk/cy/democratiaeth/dyddiadur-cyfarfodydd-a-phwyllgoraur-cyngor/?membs2%5Bformname%5D=meeting_form&membs2%5BmeetingId%5D=2015-09-29c1 Am fwy o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
Addysg Gymraeg yng Nghaerdydd: clychaun canu
Mae peryglon na fydd dosbarth cychwynnol ar gyfer Grangetown a Thre-biwt yn agor fis Medi yma yn arwydd o fethiannau ehangach Cyngor Caerdydd mewn perthynas chynllunio darpariaeth Addysg Gymraeg ar draws y ddinas. Dyma ymateb mudiad RhAG i ofidiau rhieni lleol na fydd y Cyngor yn cadw at eu haddewid i agor y dosbarth cychwynnol ar safle Ysgol Parc Ninian, sef egin yr ysgol newydd a ddylai agor ar safle parhaol yn 2017. Ar sail ffigyraur Cyngor ar gyfer Gorffennaf, mae RhAG yn ymwybodol bod 105 o ddisgyblion a gyflwynodd gais dewis cyntaf am le yn ysgolion Cymraeg y ddinas wedii gwrthod. Yn sgil hynny, does wybod faint sydd wedii eu colli ir sector cyfrwng Saesneg nac ychwaith faint sydd o hyd yn y system apeliadau. Mae hynnyn cynrychioli colled o 13% o holl geisiadau Addysg Gymraeg ir Dosbarth Derbyn ar gyfer Medi 2015. Roedd y golled ar gyfer Medi 2014 oddeutu 5%. Meddai Michael Jones ar ran RhAG Caerdydd, Dylai clychau rhybudd fod yn canu gan fod problemau niferus iw canfod ledled y ddinas. Yn y dwyrain, rhwng Bro Eirwg a Phenypil mae 13 plentyn wedi methu cael lle heb ysgol arall agos yn bosibilrwydd ymarferol. Mae Glan Morfa wedi bod yn gwrthod disgyblion ers 3 mlynedd a mwy, ar un sefyllfa sydd yno eleni gyda 5 cais wedii gwrthod. Yn y gogledd mae sefyllfa Mynydd Bychan (gwrthodwyd 19) yn annerbyniol a dywr Wern ar 75 ddim yn gallu cwrdd r galw gyda 3 heb gael lle. Roedd y ceisiadau ar gyfer Melin Gruffydd 7 dros eu rhif safonol a Phencae yn 21. Yn y gorllewin mae angen dybryd i wneud rhywbeth ar gyfer Nant Caerau ac roedd Treganna yn orlawn o 16 cais. Mae angen gweithredu ar unwaith trwy ymestyn y ddarpariaeth bresennol fel datrysiad dros dro ac agor ysgolion newydd i gwrdd r galw. Mae anrhydeddur ymrwymiad i agor dosbarth cychwynnol Grangetown a Thre-biwt yn rhan anhepgorol o gynlluniaur Cyngor i ddatblygu addysg Gymraeg yn y ddinas, fel sydd wedii ymgorffori yng Nghynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Cyngor Caerdydd, dogfen statudol sydd wedi derbyn sl bendith y Gweinidog Addysg. Er bod y sir wedi cyhoeddi eu bwriad i fwrw mlaen gydar dosbarth, roedd y ffaith na wnaed rhieni yn hysbys o hynny tan fis Mai ac na chafodd y trefniadau eu cadarnhau tan fis Awst, yn llawer rhy hwyr; felly maer argyfwng presennol yn ffrwyth diffyg gweithredun ddigon cynnar sydd wedi sigo ffydd a hyder rhienir ardal. Mae angen ir arweinyddiaeth bresennol adfer hynny trwy gymryd rheolaeth or sefyllfa a chynnig arweiniad rhagweithiol a chadarn, a hynny ar fyrder. Yn ychwanegol at hynny, galwn ar Gyngor Caerdydd i gynnal adolygiad brys o ddalgylchoedd yr ysgolion cyfrwng Cymraeg ynghyd ag adolygur broses derbyn i ysgolion er mwyn cynnig mwy o degwch a sicrwydd i rieni wrth wneud ceisiadau am leoedd mewn ysgolion Cymraeg. diwedd
...
Addysg Uwchradd Gymraeg ym Mhowys: cyfle a chyfrifoldeb
Dyma fydd pwnc trafod Cyfarfod Cyhoeddus RhAG ar faes y Brifwyl ym Meifod eleni. Cynhelir y sesiwn am 12 y.p. Dydd Mercher Awst 5ed ym Mhabell Cymdeithasau 1. Dan gadeiryddiaeth Dr Hywel Glyn Lewis, Prifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant, bydd y siaradwyr gwadd yn cynnwys Aled Morgan Hughes ar ran Gwir Ddwyieithrwydd i Bawb sef ymgyrch gan drigolion lleol sydd o blaid sefydlu ysgolion uwchradd penodedig Cymraeg ym Mhowys ac Elin Maher, ar ran RhAG Casnewydd, fydd yn rhannu profiadau ymdrech lwyddiannus i sefydlu ysgol gyfun Gymraeg gyntaf Casnewydd, syn agor ym Medi 2016. Mae RhAG eisoes wedi galw ar Gyngor Powys i gynnwys cynlluniau pendant i sefydlu ysgolion uwchradd penodedig Cymraeg fel egwyddor diamwys yn sail ir adolygiad presennol i ad-drefnu addysg uwchradd yn y Sir. Bydd argymhellion parthed hyn yn mynd gerbron y Cabinet ym mis Medi. Meddai Ceri Owen ar ran RhAG, Mae Powys yn un or ychydig siroedd syn parhau i fod heb ysgol uwchradd Gymraeg. Yng ngwyneb cynlluniau i fuddsoddin sylweddol i weddnewid y sector cyfrwng Saesneg ym Mhowys, mae angen gweledigaeth yr un mor bellgyrhaeddol o safbwynt addysg Gymraeg. Byddai sefydlu ysgolion uwchradd penodedig Cymraeg yn torrir cylch caeth presennol ac yn gweddnewid y tirlun o safbwynt addysg Gymraeg yn y sir, yn unol disgwyliadau Llywodraeth Cymru i gryfhau dwyieithrwydd. Maen gyfle euraidd i drawsnewid darpariaeth cyfrwng Cymraeg ym Mhowys er gwell. Nid yw parhau r sefyllfa bresennol yn opsiwn hyfyw na chynaliadwy mae angen newid radical a datrysiad fydd yn cynnig tegwch i bawb, a hynny fel mater o frys. diwedd Nodiadau Datganiad blaenorol gan RhAG: http://www.rhag.net/stori.php?iaith=cym&id=173 Ymgyrch Gwir Ddwyieithrwydd i Bawb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009776593947&fref=ts&ref=br_tf Am fwy o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
Rhieni yn cyflwyno deiseb i Gyngor Caerdydd
Bydd grŵp Gweithredu dros Rieni Ysgol Gymraeg Nant Caerau yn cyflwyno deiseb i Gyngor Caerdydd heddiw. Mae 185 o gefnogwyr wedi llofnodir ddeiseb, syn galw am well buddsoddiad mewn Addysg Gymraeg a chynnydd yn nifer y lleoedd cyfrwng Cymraeg sydd ar gael yn ardaloedd Trelai a Chaerau i ddiwallur galw cynyddol. Bydd y Cynghorydd Peter Bradbury, syn cynrychioli ward Treli, yn derbyn y ddeiseb ar ran y rhieni ac yn ei chyflwyno ir cyngor. Sefydlwyd y grŵp i ymgyrchu am well adnoddau a chyfleusterau yn Ysgol Gymraeg Nant Caerau, sef yr unig ysgol gynradd Gymraeg syn gwasanaethur ardal. Yn l Cyfrifiad 2011 roedd gan Caerau a Threli boblogaeth gyfunol o 14,603 ac eto dim ond 30 o leoedd cyfrwng Cymraeg sydd ar gael yno. Meddai Sonia Holmes ar ran grŵp Gweithredu dros Rieni Ysgol Gymraeg Nant Caerau, " Maer ddeiseb hon yn gam pellach yn ein hymgyrch i sicrhau chwarae teg i addysg Gymraeg yn Nhreli a Chaerau. Mae'r sefyllfa bresennol sy'n wynebu'r ysgol yn dangos yn glir fod y Cyngor wedi methu ymateb yn ddigon rhagweithiol i'r galw cynyddol am addysg Gymraeg yn ein hardal. Rydym yn gobeithio y byddant yn gwrando ar ein pryderon ac yn gweithredu ar fyrder. diwedd Nodiadau Sefydlwyd y Grŵp Ymgyrchu yn sgil methiant Cyngor Caerdydd i fuddsoddi yn ddigonol yn adeilad Ysgol Natn Caerau oedd cyn hynnyn gartref i Ysgol Fabanod er mwyn cwrdd ag anghenion ysgol ar gyfer disgyblion 3-11 mlwydd oed. Agorwyd yr ysgol yn 2007, yn wreiddiol mewn ystafelloedd dosbarth gwag yn Ysgol Holy Family, Pentrebaen cyn iddynt symud i'r safle presennol yn 2010. Maer ymgyrch wedi ysgrifennu at y Cynghorydd Sarah Merry, Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau gan nodi tri phrif faes sy'n peri pryder ac yn ei gwahodd i ymweld 'r ysgol. Maer materion amlygwyd fel a ganlyn: Sicrhau darpariaeth ddigonol ar gyfer y 21 o blant na chafodd le yn y dosbarth Derbyn ar gyfer Medi 2015 Unionir diffygion presennol yn y cyfleusterau a'r adnoddau sydd ar gael i'r ysgol Cynyddu ac ehangu nifer y lleoedd ysgol cyfrwng Cymraeg yn yr ardal leol
...
Carreg filltir hanesyddol i Addysg Gymraeg yng Nghasnewydd
Mae RhAG a rhieni lleol heddiw wedi croesawu penderfyniad cabinet Cyngor Casnewydd i roi sl bendith ar gynlluniau i agor Ysgol Uwchradd Gymraeg gyntaf y sir. Cafwyd penderfyniad unfrydol mewn cyfarfod arbennig oedd wedi ei gynnull i drafod dau wrthwynebiad a ddaeth i law yn ystod y cyfnod ymgynghori. Caiff yr ysgol newydd, syn bartneriaeth gwerth 17m rhwng Cyngor Casnewydd, Cyngor Sir Fynwy a Llywodraeth Cymru, ei lleoli ar dir Ysgol Uwchradd Dyffryn, yn ne orllewin y ddinas, a bydd yn derbyn 90 o ddisgyblion ym Medi 2016. Meddai Elin Maher, rhiant lleol a chadeirydd RhAG Casnewydd, Mae penderfyniad Cyngor Dinas Casnewydd heddiw yn benllanw degawdau o ymgyrchu, addysgu a gwaith caled. Mae rhieni, athrawon a swyddogion wedi cyfrannu at wireddu'r penderfyniad hwn. O'r diwedd, bydd ysgol Uwchradd Gymraeg leol ar gael i'n plant." Ychwanegodd Lynne Davies, rhiant lleol a chadeirydd cenedlaethol RhAG Mae penderfyniad hir-ddisgwyliedig heddiw iw groesawun wresog. Gyda Addysg Gymraeg dan warchae neu'n colli tir mewn ardaloedd eraill, mae'n arwyddocaol fod y De ddwyrain yn arwain y ffordd. Dyma ddynodi cyfnod newydd a chyffrous ir iaith Gymraeg yn yr ardal hon ble maer frwydr ieithyddol yn ddyddiol ond lle mae cynnydd sylweddol yn cael ei wneud. Mae heddiw yn brawf diamheuol o hynny.
...
Galw am lunio Bil Addysg Cyfrwng Cymraeg
Mae RhAG wedi galw am lunio Bil Addysg Cyfrwng Cymraeg yn ystod tymor nesaf y Cynulliad er mwyn cryfhaur seilwaith ddeddfwriaethol bresennol. Bydd yr alwad yn ganolog i dystiolaeth RhAG wrth ir mudiad ymddangos gerbron aelodau Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad yfory. Byddai RhAG yn dymuno fod y meysydd canlynol yn rhai blaenllaw iw cynnwys mewn unrhyw ddeddfwriaeth newydd: Gweithredu ar ganfyddiadau arolygon mesur y galw mewn cyfnod rhesymol Dilyniant ieithyddol er mwyn atal disgyblion rhag llithro or Gymraeg fel iaith gyntaf i ail-iaith. Gweithredu effeithiol wrth gynllunio addysg Gymraeg. Mae hyn yn cynnwys gwireddu addewidion o ddatblygiadau cynhwysiedig mewn cynllun Sicrhau nad oes modd i siroedd weithredu mewn modd sydd yn gwanychu neu lastwreiddior ddarpariaeth bresennol. Sefydlu system i wneud yn iawn (redress) neu i gosbi siroedd syn methu cyflawni eu dyletswydd i wireddu ymrwymiad (au) yn y CSGAau. Datganiad yn rhoi sicrwydd o gludiant am ddim ir ysgol Gymraeg agosaf i ddisgyblion 3-18 oed Sicrhau bod holl feysydd polisi perthnasol Llywodraeth Cymru yn cyd-gysylltu gyda'r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg e.e Dechrau'n Deg, Teuluoedd yn Gyntaf, Cymunedau'n Gyntaf ayyb Pennu targedau penodol er mwyn hyfforddi, recriwtio a chynyddur gweithlu Meddai Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol y mudiad, Mae RhAG or farn bod angen cymryd camau statudol pellach i gryfhaur drefn gynllunio. Ar hyn o bryd maer holl ddeddfwriaeth berthnasol yn ddarniog, annigonol neu wedii ymgorffori mewn deddfau eraill. Mewn sawl agwedd nid oes unrhyw ddeddfwriaeth yn bodoli o gwbl. Mae RhAG yn argymell llunio Bil Addysg Cyfrwng Cymraeg a fyddain fodd o gwmpasu rhychwant anghenion y maes trwy dynnu ynghyd yr holl edefynnau cyfreithiol presennol a chynnig eglurder cyfreithiol diamwys yn y dyfodol. Ychwanegodd Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG, Mae gennym gyfundrefn newydd yn y Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg ond ar hyn o bryd nid oes gan y cynlluniau hyn ddannedd go iawn. Mae gormod o Awdurdodau Lleol yn parhau i weithredu mewn ffyrdd syn tanseilio nodau ac amcanion Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg y Llywodraeth; yn wir gellid dadlau nad ywr drefn newydd wedi atal hynny o gwbl. Mae angen mynd ir afael hyn ar fyrder os ydym am gyrraedd targedau twf y Strategaeth, sef 30% o blant 7 oed yn derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg erbyn 2020. Byddai deddfwriaeth gadarn a chyhyrog yn gosod sylfaen gref i wireddu hynny.
...
Pryder am ddyfodol Addysg Gymraeg yn RhCT
Meddai Cangen RhAG RhCT: "Rydym yn pryderu beth fydd yn digwydd i Addysg Gymraeg yn Rhondda Cynon Taf yn sgil cyhoeddi'r ymgynghoriad 'Cludo Disgyblion o'r Cartref i'r Ysgol'. "Mae ffigurau'r Cyngor yn dangos bod 1,582 o blant yn teithio ar fws i ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg, o gymharu 282 o blant sy'n teithio ar fws i ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg. Mae 93% or plant cynradd yr effeithir arnynt os gweithredir yr argymhellion yn derbyn addysg gyfrwng Cymraeg. Dim ond 20% o blant sydd mewn addysg gyfrwng Cymraeg, felly byddair newid yn effeithio ar addysg Gymraeg mewn ffordd gwbl anghymesur. Byddain gosb ariannol i rieni sy'n dewis addysg Gymraeg i'w plant. Mae pob plentyn mewn ysgol gynradd am wyth mlynedd ac felly mae'r ymrwymiad ariannol yn sylweddol. "Mae'n ddyletswydd erbyn hyn ar bob awdurdod addysg i hyrwyddo mynediad i addysg Gymraeg. Dyna bolisi llywodraeth Lafur Cymru. Dywed Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 bod yn rhaid..."hyrwyddo mynediad at addysg a hyfforddiant trwy gyfrwng y Gymraeg". Mae'r cyngor felly'n argymell mynd yn gwbl groes i'r gyfraith trwy lesteirio mynediad at addysg Gymraeg. Byddai hefyd yn tanseilio Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg RhCT syn gosod cyfrifoldeb statudol ar yr awdurdod i gynyddur niferoedd syn derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg. "Gofynnwn felly i'r Cyngor beidio bwrw ymlaen 'r cynlluniau hyn."
...
Addysg Uwchradd Powys: angen cynlluniau radical ar gyfer Addysg Gymraeg
Dylai cynigion i ad-drefnu addysg uwchradd ym Mhowys gynnwys cynlluniau pendant i sefydlu ysgolion uwchradd penodedig Cymraeg ac i hynny fod yn egwyddor diamwys syn sail ir holl adolygiad. Dyma alwad RhAG mewn ymateb i Adolygiad Uwchradd Gogledd Powys ar ymgynghoriad ffurfiol i gaur ffrwd Gymraeg yn Ysgol Uwchradd Aberhonddu syn rhan o ymarferiad ehangach i ad-drefnu darpariaeth uwchradd ledled y sir. Mae RhAG wedi manylu y dylai unrhyw ad-drefnu sicrhau ysgolion penodedig Cymraeg ym Machynlleth a Llanfair Caereinion a sicrwydd y bydd darpariaeth gyflawn Gymraeg yn Llanfair ym Muallt, er mwyn sicrhau cydraddoldeb dewis a chyfle gwirioneddol i ddisgyblion syn dymuno derbyn eu haddysg uwchradd trwy gyfrwng y Gymraeg yn y sir. Dywedodd Ceri Owen ar ran RhAG, Daeth yn amlwg ers cryn amser nad ywr gyfundrefn bresennol yn gynaliadwy, naill ain addysgol nac yn ariannol. Nid ywr drefn presennol yn darparu cyfleoedd cyfartal i ddisgyblion Powys dderbyn addysg uwchradd gyflawn trwy gyfrwng y Gymraeg gan fod yn rhaid teithio allan or sir er mwyn cael addysg uwchradd Gymraeg ar hyn o bryd. Felly yng ngwyneb cynlluniau i fuddsoddin sylweddol i weddnewid y sector cyfrwng Saesneg ym Mhowys, mae angen gweledigaeth yr un mor bellgyrhaeddol o safbwynt addysg Gymraeg. Mae hwn yn gyfle euraidd i drawsnewid darpariaeth cyfrwng Cymraeg ym Mhowys er gwell. Byddai sefydlu ysgolion uwchradd Cymraeg cyntaf Powys yn torrir cylch caeth presennol ac yn gweddnewid y tirlun o safbwynt addysg Gymraeg yn y sir, yn unol disgwyliadau Llywodraeth Cymru i gryfhau dwyieithrwydd. Mae Ysgol Bro Hyddgen wedi datblygu dros y blynyddoedd i weithredu fel ysgol Gymraeg fwy neu lai, ac felly cam naturiol fyddai ffurfioli hynny. Y lleoliad mwyaf rhesymegol ar gyfer ysgol Gymraeg i wasanaethu gogledd ddwyrain y sir - yn seiliedig ar y ddarpariaeth ar hyn o bryd - yw Llanfair Caereinion mae lefel bresennol y ddarpariaeth Gymraeg ynghyd r lleoliad daearyddol canolog yn gwneud hynnyn gynnig synhwyrol ac ymarferol. Yn yr un modd mae angen cynnig cyfleoedd cyfatebol yn ner sir, trwy sicrhau bod Llanfair-ym-Muallt yn cynnig ystod llawn o gyrsiau Cymraeg, a sefydlu cytundeb traws-sirol ir rhai sydd am barhau i dderbyn addysg Gymraeg, yn arbennig o safbwynt darpariaeth l 16, allu teithio i ysgolion Cymraeg mewn siroedd cyfagos. Cyfuno ac atgyfnerthur ddarpariaeth yn Llanfair-ym-Muallt fyddain cynnig y siawns orau o wireddu hynny. Yng ngwyneb pwysau cyllidol aruthrol, daeth yr amser i Aelodau Etholedig Powys gymryd penderfyniadau anodd a chanfod y dewrder i wneud newidiadau sylfaenol a gaiff effaith ar ddarparu addysg ym Mhowys am y chwarter canrif nesaf. Nid oes gwadu bod cyfrifoldeb enfawr ganddynt y cyfrifoldeb i roi chwarae teg gwirioneddol i holl blant a phobl ifanc Powys. Mae Powys wedi llusgo traed ar y mater hwn ers cryn amser a thrwy hynny wedi amddifadu disgyblion a theuluoedd y sir ers blynyddoedd maith. Bellach mae ymrwymiadau wedi eu ymgorffori yng Nghynllun y Gymraeg mewn Addysg 2014-17 Cyngor Powys i wneud cynnydd ar y mater hwn: daeth yn hen bryd iddynt weithredu a chyflawni ar yr addewidion hynny. Nid yw parhau r sefyllfa bresennol yn opsiwn hyfyw na chynaliadwy mae angen newid radical a datrysiad fydd yn cynnig tegwch i bawb, a hynny fel mater o frys.
...
Rhienin sefydlu grŵp i ymgyrchu dros addysg cyfrwng Cymraeg
Mae rhieni yng Nghaerau a Threli wedi dod ynghyd i sefydlu grŵp i ymgyrchu am well adnoddau a chyfleusterau yn Ysgol Gymraeg Nant Caerau, sef unig ysgol gynradd Gymraeg yr ardal. Daw hyn yn sgil methiant Cyngor Caerdydd i fuddsoddi yn ddigonol yn yr adeilad oedd cyn hynnyn gartref i Ysgol Fabanod er mwyn cwrdd ag anghenion ysgol ar gyfer disgyblion 3-11 mlwydd oed. Agorwyd yr ysgol yn 2007, yn wreiddiol mewn ystafelloedd dosbarth gwag yn Ysgol Holy Family, Pentrebaen cyn iddynt symud i'r safle presennol yn 2010. Maent wedi ysgrifennu at y Cynghorydd Sarah Merry, Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau gan nodi tri phrif faes sy'n peri pryder ac yn ei gwahodd i ymweld 'r ysgol. Maer materion amlygwyd fel a ganlyn: Sicrhau darpariaeth ddigonol ar gyfer y 21 o blant na chafodd le yn y dosbarth Derbyn ar gyfer Medi 2015 Unionir diffygion presennol yn y cyfleusterau a'r adnoddau sydd ar gael i'r ysgol Cynyddu ac ehangu nifer y lleoedd ysgol cyfrwng Cymraeg yn yr ardal leol Meddai Sonia Holmes ar ran grŵp Gweithredu dros Rieni Ysgol Gymraeg Nant Caerau, " Mae Ysgol Nant Caerau yn enghraifft o lwyddiant ac yn profi bod galw mawr am addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal. Fodd bynnag, mae'r sefyllfa bresennol sy'n wynebu'r ysgol hefyd yn dangos yn glir fod y Cyngor wedi methu ymateb yn ddigon rhagweithiol i'r galw cynyddol hwnnw. " Rydym yn sylweddoli bod yr esgid ariannol yn gwasgu, fodd bynnag nid yw anghenion sylfaenol yr ysgol yn cael eu diwallu ar hyn o bryd bun rhaid i Nant Caerau brynu eu celfi eu hunain ar gyfer eu dosbarthiadau - ac eto mae'n ymddangos bod ysgolion eraill yn cael cyllid ar gyfer adeiladau newydd sbon. Nid oes digon o le yn yr ystafelloedd dosbarth ac mae'r tir sydd ar gael yn annigonol ar gyfer cynnal gweithgareddau chwaraeon. Ni ellir ystyried bod hynnyn deg. Credwn nad yw anghenion ein plant yn cael eu diwallu a theimlwn bod y Cyngor wedin siomin fawr. Yng ngwyneb hyn mae rhieni wedi penderfynu dod at eu gilydd i ddatgan nad yw'r sefyllfa hon yn dderbyniol ac i fynnu chwarae teg sylfaenol. " Ychwanegodd Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG, " Mae RhAG wedi bod yn galw ar Gyngor Caerdydd i weithredu ers peth amser, yn unol chyfrifoldebau statudol eu Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2014-17. Bu diffyg cydberthynas rhwng nifer y rhieni sy'n dymuno cael mynediad at Addysg Cyfrwng Cymraeg, o'i gymharu nifer y lleoedd a ddarparwyd am y dair blynedd diwethaf. Eleni yn unig cafodd 21 o blant wrthod lle dewis cyntaf yn y dosbarth Derbyn ar gyfer mis Medi 2015. Mae'r galw yn amlwg yn fwy na'r cyflenwad, fodd bynnag, ymddengos nad oes dim yn cael ei wneud i fynd i'r afael 'r sefyllfa. Roedd gan Nhreli a Chaerau boblogaeth gyfunol o 14,603 yng Nghyfrifiad 2011 ac eto dim ond 30 o leoedd cyfrwng Cymraeg sydd ar gael yn yr ardal. Mae nifer o ddatblygiadau tai sylwedol yn yr arfaeth, sydd yn sicr o gynyddu'r galw ymhellach, ac eto mae pob ysgol Gymraeg yn yr ardal ehangach yn llawn. Sut mae Cyngor Caerdydd yn bwriadu ymateb? Bydd RhAG yn cefnogi'r rhieni nes bydd eu lleisiau'n cael eu clywed ac y caiff camau pendant eu cymryd i ddatrys y sefyllfa. "
...
Cyfle a chyfrifoldeb: dyfodol Addysg Gymraeg yn Sir Ddinbych
Mae RhAG Sir Ddinbych wedi galw ar gabinet Cyngor Sir Ddinbych i wrthod cefnogi cynnig y Cynghorydd Eryl Williams, Aelod Arweiniol Addysg y Sir i gau ysgolion Pentrecelyn a Llanfair Dyffryn Clwyd a sefydlu ysgol ardal categori 2 (dwyieithog) newydd. Daw hyn wrth i aelodaur cabinet gwrdd yfory (Dydd Mawrth, 2 Mehefin) i drafod adroddiad syn crynhoi canfyddiadau ymgynghoriad ffurfiol ynglyn dyfodol y ddwy ysgol. Mae RhAG eisoes wedi dadlau bod hwn yn gyfle euraidd i hyrwyddo sgiliau dwyieithog holl ddisgyblion yr ardal trwy sefydlu ysgol Gymraeg newydd. Meddai Elfed Williams, Cadeirydd cangen RhAG Sir Ddinbych, Mae Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg y Llywodraeth (2010) yn cydnabod pwysigrwydd ysgolion cyfrwng Cymraeg wrth greu gwlad ddwyieithog. Ysgolion cyfrwng Cymraeg ywr unig fodel o ysgol yng Nghymru syn gyson yn cyflwyno sgiliau ieithyddol uchel mewn dwy iaith iw holl ddisgyblion. Yn anffodus nid ywr cynnig o dan sylwn debygol o gyflawnir nod hwn. Gyda 100% o ddisgyblion Ysgol Pentrecelyn a 70% o ddisgyblion Ysgol Llanfair yn derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg ar hyn o bryd, maer achos dros ysgol ardal Categori 1 yn gadarn iawn, nid oes cyfiawnhad dros sefydlu ysgol ddwyieithog gyda dwy ffrwd. Yn unol ag awydd y sir i gryfhau dwyieithrwydd, trwy ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, maen amlwg mai ysgol Gymraeg fyddair model a fydd yn cyfrannu sgiliau llawn mewn dwy iaith i bob disgybl. Cam negyddol fyddai cynnal ffrwd Saesneg yn yr ysgol arfaethedig. Maer cynnig gerbron nid yn unig yn gwrthdaron erbyn safbwynt rhieni ac ymgyrchwyr ond hefyd yn milwrion erbyn rhesymeg, tystiolaeth, argymhellion arbenigwyr cynllunio ieithyddol a pholisi cenedlaethol y Llywodraeth. Polisi y mae Cyngor Sir Ddinbych wedi ymrwymo iddo yn eu Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (statudol) syn amcanu i ehangu a chynyddu cyfleoedd i gael mynediad at Addysg Gymraeg. Ychwanegodd Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG, Mae cyfrifoldeb aruthrol yn gorwedd ar ysgwyddau aelodau cabinet Cyngor Sir Ddinbych, o ran addysg y plant sy'n byw yn Pentrecelyn a Llanfair ac o ran dyfodol yr iaith Gymraeg yn y sir gyfan. Yng ngwyneb y gostyngiad a welwyd yn nifer siaradwyr Cymraeg y Sir yn l Cyfrifiad 2011, mae arwyddocd y gyfundrefn addysg o safbwynt meithrin sgiliau ieithyddol plant oed-ysgol yn bwysicach nag erioed. Sefydlu ysgol ardal Gymraeg Categori 1 ywr unig ddatrysiad all sicrhau chwarae teg a chydraddoldeb ir mwyafrif. Bydd peidio chyflwynor ddwy iaith yn drylwyr i holl ddisgyblion y ddwy ysgol yn golygu y bydd rhai disgyblion y rhai heb y Gymraeg o dan anfantais ieithyddol trwy gydol eu hoes, wrth i Gymru ddatblygun wlad drylwyr ddwyieithog. Hyderwn y bydd Aelodau Etholedig yn achub ar y cyfle tyngedfennol hwn ac yn pleidleisio yfory gyda golwg nid yn unig ar yr hyn syn gyfiawn ond sydd hefyd yn rhesymegol yn yr hir dymor. Diwedd Nodiadau Am fwy o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
Galw ar aelodau cabinet i unioni cynllun uwchradd
Mae angen sicrwydd o fuddsoddiad ariannol mwy cadarn a manwl ar gynllun Cyngor Castell-nedd Port Talbot i sefydlu ysgol uwchradd Gymraeg newydd ym Mhort Talbot Dyma yw galwad RhAG mewn llythyr at holl aelodau cabinet y cyngor wrth iddynt baratoi i drafod adroddiad l ymgynghorol ar y cynnig arfaethedig ar Ebrill 22. Yn y llythyr maer mudiad rhieni yn manylu ar restr sylweddol o bryderon gan rhieni lleol, gyda galwad benodol am ymrwymiad gan y cyngor i nodir union wariant a fwriedir ar yr adeilad er mwyn diweddaru, gwella ac uwchraddior cyfleusterau, cyn bod modd derbyn y cynnig sydd gerbron. Dywedodd Kelvin Edwards ar ran RhAG CNPT, Maer egwyddor o ddatblygu addysg Gymraeg yn y Sir yn un iw chroesawu, ond mae sawl elfen or cynllun ar ei wedd bresennol yn ddiffygiol, amwys neun annigonol. Galwn am sicrwydd y bydd buddsoddiad yn yr ysgol Gymraeg arfaethedig yn gyfatebol ir gwariant ar ysgol uwchradd Saesneg newydd sbon gyfagos. Rhaid sicrhau y bydd y ddwy ysgol yn medru darparu addysg gyfatebol or radd flaenaf i ddisgyblion y Sir. Ni ddylid cyfaddawdu ar ansawdd a safon yr adnoddau; dylair disgyblion gael yn union yr un cyfleoedd pa bynnag gyfrwng iaith yw eu haddysg. Rydym yn gallu cefnogir cynllun presennol ir graddau ei fod yn sefydlu gwell adnoddau i addysg Gymraeg ac felly mae sicrwydd digyfaddawd mewn perthynas r cyllid fydd yn cael ei fuddsoddi yn hollbwysig. Rhaid sicrhau nad oes unrhyw wahaniaethu mewn perthynas hyn, a bod y neges honnon cael ei chyfathrebu i rieni yn glir a diamwys. Dywedodd Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG, Mae angen mynd ir afael r mater hwn ar fyrder er mwyn rhoi cynnig cyflawn a theg i rieni, fydd yn eu cymell i barhau i ddewis addysg Gymraeg yn yr uwchradd. Rhaid ir Sir fynd r rhieni gyda hwy ar hyd bod cam or daith, trwy wneud hynny bydd modd tawelu ofnau a magu hyder wrth iddynt ymddiried eu plant yn yr ysgol newydd. Mae darparu sicrwydd o fuddsoddiad digonol yn ogystal rhoi mwy o gig ar asgwrn y cynllun yn gyffredinol yn gwbl hanfodol er mwyn lliniaru ofnau a phryderon ac er mwyn gosod sylfaen gref ir ysgol newydd ffynnu or cychwyn cyntaf. Wrth drafod yr adroddiad hyderwn y bydd aelodaur cabinet yn rhoi ystyriaeth ddwys ir materion hyn ac yn sicrhau bod atebion llawn yn cael eu darparu cyn symud ymlaen i gyhoeddir hysbysiad statudol. Diwedd Nodiadau Am fwy o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net Copi or llythyr isod: Annwyl Gynghorydd Ysgrifennwn atoch fel Aelod Cabinet o Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, cyn i chi drafod adroddiad l ymgynghorol yn eich cyfarfod nesaf ar Ebrill 22ain, mewn perthynas chynnig i sefydlu ysgol gyflawn syn darparu addysg Gymraeg i ddisgyblion 3 18 oed yng ngogledd y fwrdeistref sirol a 11 16 oed yn ner fwrdeistref sirol. Mae RhAG yn fudiad cenedlaethol sydd am gefnogi a datblygu ysgolion Cymraeg ac am roi cyfleoedd cyfartal ir rhai syn dymuno rhoi addysg Gymraeg iw plant. Fel y gwyddoch dwi'n siŵr, mae Llywodraeth Cymru yn darparu grant blynyddol i gefnogi gwaith RhAG yn genedlaethol yng Nghymru, er mwyn cynorthwyo gyda'r gwaith o sicrhau bod pob rhiant sy'n dymuno addysg Gymraeg i'w plant yn medru derbyn hynny'n ddi-rwystr. Polisi Llywodraeth Cymru, o dan yr arweinyddiaeth Lafur, yw sicrhau bod pob cyngor yn sicrhau darpariaeth addas ar gyfer y twf cynyddol mewn addysg Gymraeg yn unol ag amcanion y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg (Ebrill, 2010). Carwn fanylu ar rai agweddau penodol or cynllun syn peri gofid i rieni lleol ac aelodau cangen leol RhAG CNPT. Rydym yn gwerthfawrogi ymdrech y Sir i ddatrys rhai problemau syn wynebu addysg Gymraeg, yn enwedig: Adeiladau gwael ar safle Ysgol Gyfun Ystalyfera Hen adeiladau ar safle Ysgol y Wern Yr angen i leihau teithio o dder Sir ir gogledd i gael addysg Gymraeg Rydym yn cymeradwyor cynllun i gael ysgol 11-18 ar safle Ystalyfera gydar adnoddau gorau. Rydym yn bryderus o wybod bod Ysgol Gyfun Ystalyfera wedi bod yn derbyn tua 700 yn llai y disgybl nar cyfartaledd ar gyfer ysgolion uwchradd y Sir. Rydym yn dymuno gweld eglurhad sut bydd y cynllun newydd yn gwneud iawn am y diffyg hwn yn addysg uwchradd Gymraeg y Sir. Maer cynllun yn nodi mai amcan yr ad-drefnu yw cryfhau addysg Gymraeg yn y sir trwy: Gynyddu niferoedd Gwella trosglwyddo cyfnod allweddol 2 i gyfnod allweddol 3 Cynyddu niferoedd Mae gan Gastell-nedd Port Talbot un or perfformiadau gwannaf yng Nghymru o ran cynyddu niferoedd mewn addysg Gymraeg. Mae hyn yn bod am mai hi yn unig, o holl siroedd de Cymru, sydd wedi methu sefydlu hyd yn oed un ysgol gynradd Gymraeg newydd yn ystod ei bodolaeth. Nid ywr cynllun ad-drefnu hwn yn sn am hyn, ac nid oes yma gynllun i sefydlu ysgolion Cymraeg newydd yn ardaloedd poblog y sir. Hyn yn unig fydd yn sicrhau twf addysg Gymraeg yn y sir ac yn gwarantu llwyddiant dwy ysgol uwchradd Gymraeg. Gwella trosglwyddo Rydym yn ymwybodol iawn fod gan Gastell-nedd Port Talbot un or perfformiadau gwannaf yng Nghymru o ran trosglwyddo. Rydym yn derbyn y bydd y cynllun hwn yn debygol o arwain at well dilyniant CA 2 CA3, ond nid yn gyfan gwbl, gan nad ywr Sir wedi llwyddo i ddatrys rhai problemau syn dal yng ngogledd y Sir. Nid ywr cynllun chwaith yn argyhoeddi y bydd yr ad-drefnun gwella trosglwyddo wedi CA4. Bydd y pellter teithio i ddisgyblion der sir yn dal yn y cynllun newydd. Rydym yn bryderus y byddair cynllun ar ei wedd bresennol yn arwain at ostyngiad yn y nifer o blant syn trosglwyddo o addysg Gymraeg ym mlwyddyn 7 yn y tymor byr. Ar hyn o bryd mae ffigyrau trosglwyddo y dair ysgol gynradd Gymraeg yn ner Sir yn dda iawn, ond rydym yn amaun gryf y byddair niferoedd presennol yn debygol o ostwng. Maer Sir am weld yr ysgol newydd yn y Sandfields o dan un drefn reoli gydar ysgol yn Ystalyfera. Unig gyfiawnhad hyn, hyd y gwelwn ni, yw bod y sir wedi methu datblygu addysg Gymraeg yn ddigonol i sefydlu ysgol annibynnol 11-18 neu 3-18 newydd yn ner sir. Mae siroedd cyfagos a ledled de Cymru wedi datblygu ysgolion uwchradd newydd wrth ad-drefnu addysg Gymraeg. Sefydlwyd ysgol uwchradd newydd yn Abertawe, yn ardal y dwyrain, ac ers hynny sefydlwyd 3 ysgol Gymraeg newydd, un yng ngorllewin Abertawe a 2 yn nwyrain Abertawe. Sefydlwyd ysgol uwchradd newydd ym Mhen-y-bont. Mae Caerdydd wedi cychwyn ei thrydedd ysgol uwchradd newydd. Maer patrwm yn y siroedd hyn yn fodel sydd wedi gweithion llwyddiannus, ac maen anodd cyfiawnhaur model arbrofol yng Nghastell-nedd Port Talbot. Maer cynnig presennol yn ymddangos i ni ei fod yn ymwneud gymaint ag arbed costau ag yw o ddatblygu addysg. Credwn bod angen ir cyngor nodir gwariant ar yr adeilad cyn bod modd derbyn y cynnig sydd gerbron. Dylai manylion hynny gynnwys manylion ar sail: (i) Diweddaru fframwaith allanol yr adeilad (ii) Diweddaru, gwella ac uwchraddio rhannau mewnol yr adeilad (ii) Gosod a darparu yr adnoddau diweddaraf, yn unol safonaur 21ain ganrif (iii) Newidiadau ir safle, e.e. parcio, ffensys ac ati Un elfen gwbl hanfodol yw cymharur gwariant ar yr ysgol Saesneg newydd ar ysgol Gymraeg. Rhaid sicrhau bod buddsoddiad yn y ddau brosiect yn mynd i sicrhau bod y ddwy ysgol yn medru darparu addysg gyfatebol or radd flaenaf i ddisgyblion y Sir. Teg yw nodi fod rhieni yn methu deall deuoliaeth sefyllfa ble maen orfodol iw plant gael eu haddysgu mewn adeiladau sydd ar hyn o bryd ymhell o fod yn dderbyniol o ran cyflwr, ond lle mae bwriad i agor ysgol cyfrwng Saesneg newydd sbon mewn adeilad ysblennydd nid nepell or safle. Ni ddylid cyfaddawdu ar ansawdd a safon yr adnoddau; dylair disgyblion gael yn union yr un cyfleoedd pa bynnag gyfrwng iaith yw eu haddysg. Rydym yn gallu cefnogir cynllun presennol ir graddau ei fod yn sefydlu gwell adnoddau i addysg Gymraeg ac felly mae sicrwydd digyfaddawd mewn perthynas r cyllid fydd yn cael ei fuddsoddi yn hollbwysig. Rhaid sicrhau nad oes unrhyw wahaniaethu mewn perthynas hyn, a bod y neges honnon cael ei chyfathrebu i rieni yn glir a diamwys. Credwn yn gryf y dylair ysgol yn ner sir ddatblygu i fod yn un annibynnol. Dylai gael ei sefydlu dros dro yn ysgol 11-16 yn l y bwriad presennol, ond dylai ddatblygun ysgol annibynnol 11-18 wrth i addysg gynradd Gymraeg yn y sir gael ei datblygu. Mae angen nodir bwriad hwnnwn glir or cychwyn cyntaf. O ystyried bod angen am ddatblygu addysg Gymraeg y sir yn gyffredinol, maen angenrheidiol, yn ein tyb ni, bod y cynnig hwn yn cynnwys ymrwymiad i sefydlu ysgolion cynradd Cymraeg newydd a fydd yn arwain at dwf cadarnhaol yn y sector Cymraeg. Dylair cynllun nodi y bydd yr ysgol yn ner sir yn datblygun ysgol annibynnol 11-18 wrth i rifaur ddwy ysgol godi yn sgil datblygu addysg gynradd Gymraeg. Awgrymwn felly bod angen 2 ysgol gynradd newydd yn yr ardal Llandarcy ac yng Nghastell-nedd - er mwyn cynyddur niferoedd a fydd yn bwydor ysgol newydd. Mae diffyg gwybodaeth cyffredinol mewn perthynas r cynllun yn achosi pryderon i'r rhan fwyaf or rhieni. Mae cwestiynau niferus ynghylch amrediad o faterion sylfaenol gan gynnwys: Trefniadau Derbyn o safbwynt brodyr a chwiorydd iau disgyblion sydd eisoes yn Ystalyfera Trefniadau pontio ar gyfer disgyblion Blynyddoedd 5 a 6 presennol. Cludiant - gofid bod disgwyl i blant o fewn 3 milltir or ysgol gerdded ir ysgol bob bore. Eto, mae peth sn am lwybr arbennig ond dim manylion pendant ynghylch hyn. Mae pryder ynglyn sut y bydd bysus/traffig yn cyrraedd yr ysgol. Noder mai ysgol gymunedol syn gweithredu ar y safle ar hyn o bryd heb fod angen am fysus yn cyrraedd o bell. Adnoddau a meysydd chwarae Amserlen y gwaith adnewyddu ar safle Sandfields, gan gynnwys trefniadau i drosglwyddr plant sydd yno ar hyn o bryd er mwyn galluogir adeiladwyr i ddechrau ar y gwaith. Trefniadaur gwaith adeiladu/uwchraddio unwaith y bydd y plant ar y safle ym Medi 2016 Iechyd a dioglewch mae pryder mawr gan rieni na fydd y safle yn ddigoel iw plant. Pryderon am ddiogelwch y safle gan gynnwys fandaliaeth, mater nad yw wedi ei gydnabod fel problem hyd yn hyn. Adnoddau fydd ar gael i blant ADY Staff gofid bod bwriad ir ysgol gael ei rhedeg gan bennaeth fydd hefyd yn rheoli Ysgol Gyfun Ystalyfera sydd 16 milltir i ffwrdd. Mae hynnyn codi pryderon ymarferol sylfaenol o safbwynt gallu un unigolyn i ysgwyddor cyfrifoldebau hyn ymhlyg r heriau daearyddol fydd yn her ychwanegol o bwys. Mae pryder hefyd nad oes unrhyw swyddi wedi cael eu hysbysebu ar gyfer yr ysgol uwchradd Gymraeg, mewn cyferbyniad r sefyllfa o safbwynt yr ysgol Saesneg newydd gan fod Pennaeth eisoes mewn swydd. Caiff y safle ei ddefnyddio gan sawl asiantaeth arall (gan gynnwys elusen or enw Strides a meithrinfa breifat). A fydd yr asiantaethau hynnyn cael aros dan y trefniant newydd? Y gallu i gynnal a darparu gweithgareddau allgyrsiol gydar hwyr e.e. yr Urdd, clybiau ayb Nid ywr cyngor wedi llwyddo i gynnig ateb digonol ir cwestiynau uchod yn ystod y cyfnod ymgynghori. Mae hyn wedi creu nerfusrwydd a gofid ymhlith rhieni lleol ar anwybodaeth hwnnwn bwydor ofnau hynny ymhellach. Credwn ei bod yn annheg gofyn i rieni dderbyn cynnig heb ddarparur ffeithiau yn llawn. Mae sawl rhiant wedi datgan y byddain well ganddynt anfon eu plant i Ystalyfera (taith o 16 milltir) na ir ysgol arfaethedig newydd. Dyma ddatganiad syn milwrion erbyn holl amcanion y cynnig dan sylw. Pwysleisiwn nad ywr rhieni hynnyn gwrthod addysg Gymraeg ond yn mynegi amheuon dwys a difrifol ynghylch yr hyn syn cael ei gynnig mewn perthynas r ysgol newydd ar safle Sandfields. I grynhoi felly, nodwn fod yr egwyddor o ddatblygu addysg Gymraeg yn un iw chroesawun fawr ond bod sawl elfen or cynllun ar ei wedd bresennol yn ddiffygiol, amwys neun annigonol. Mae angen mynd ir afael r materion hynny er mwyn rhoi cynnig cyflawn a theg i rieni fydd yn ysgogi a chymell iddynt barhau i ddewis addysg Gymraeg yn yr uwchradd. Rhaid ir Sir fynd r rhieni gyda hwy ar hyd bod cam or daith, trwy wneud hynny bydd modd tawelu ofnau a magu hyder wrth ir rhieni hynny ymddiried eu plant yn yr ysgol newydd arfaethedig. Mae darparu sicrwydd o fuddsoddiad digonol yn ogystal rhoi mwy o gig ar asgwrn y cynllun yn gyffredinol yn gwbl hanfodol er mwyn lliniaru ofnau a phryderon rhieni a gosod sylfaen gref ir ysgol newydd ffynnu yn syth. Yn anffodus, nid yw RhAG or farn bod y cynllun fel y mae yn dderbyniol; mae rhaid cael atebion cadarnhaol ir cwestiynau a godwyd gennym cyn bod modd i ni a rhienir ardal dderbyn y cynnig. Hyderwn y rhowch ystyriaeth ddwys ir materion uchod wrth drafod yr adroddiad a sicrhau bod atebion llawn yn cael eu darparu cyn symud ymlaen i gyhoeddir hysbysiad statudol. Yn gywir Cangen RhAG Castell-nedd Port Talbot
...
Addysg Uwchradd Powys: angen cynlluniau radical ar gyfer Addysg Gymraeg
Dylai cynigion i ad-drefnu addysg uwchradd ym Mhowys gynnwys cynlluniau i sefydlu ysgolion uwchradd penodedig Gymraeg ym Machynlleth a Llanfair Caereinion a sicrhau darpariaeth gyflawn Gymraeg yn Llanfair ym Muallt, er mwyn sicrhau cydraddoldeb dewis a chyfle gwirioneddol i ddisgyblion syn dymuno derbyn eu haddysg uwchradd trwy gyfrwng y Gymraeg. Dyma alwad RhAG mewn ymateb i gynlluniau diweddaraf Cyngor Powys wrth iddynt ad-drefnu ysgolion uwchradd yn y sir. Dywedodd Ceri Owen ar ran RhAG, Daeth yn amlwg ers cryn amser nad ywr gyfundrefn bresennol yn gynaliadwy, naill ain addysgol nac yn ariannol; nid ywn darparu cyfleoedd cyfartal i ddisgyblion ym Mhowys dderbyn addysg uwchradd gyflawn trwy gyfrwng y Gymraeg chwaith, rhaid teithio allan or sir er mwyn cael addysg uwchradd Gymraeg ar hyn o bryd. Felly yng ngwyneb cynlluniau i fuddsoddin sylweddol i weddnewid y sector cyfrwng Saesneg ym Mhowys, mae angen gweledigaeth yr un mor bellgyrhaeddol o safbwynt addysg Gymraeg. Byddai sefydlu ysgolion uwchradd Cymraeg cyntaf Powys yn torrir cylch caeth presennol ac yn gweddnewid y tirlun o safbwynt addysg Gymraeg yn y sir, yn unol disgwyliadau Llywodraeth Cymru i gryfhau dwyieithrwydd. Mae Ysgol Bro Hyddgen wedi datblygu dros y blynyddoedd i weithredu fel ysgol Gymraeg fwy neu lai, ac felly cam naturiol fyddai ffurfioli hynny. Y lleoliad mwyaf rhesymegol ar gyfer ysgol Gymraeg i wasanaethu gogledd ddwyrain y sir yw Llanfair Caereinion, mae lefel bresennol y ddarpariaeth Gymraeg ynghyd r lleoliad daearyddol canolog yn gwneud hynnyn gynnig synhwyrol ac ymarferol. Yn yr un modd mae angen cynnig cyfleoedd cyfatebol yn ner sir, trwy sicrhau bod Llanfair-ym-Muallt yn cynnig ystod lawn o gyrsiau Cymraeg, a sefydlu cytundeb traws-sirol ir rhai sydd am barhau i dderbyn addysg Gymraeg, yn arbennig o safbwynt darpariaeth l 16, allu teithio i ysgolion Cymraeg mewn siroedd cyfagos. Yng ngwyneb pwysau cyllidol aruthrol, daeth yr amser i gynghorwyr Powys gymryd penderfyniadau anodd a chanfod y dewrder i wneud newidiadau sylfaenol a gaiff effaith ar ddarparu addysg ym Mhowys am y chwarter canrif nesaf. Nid oes gwadu bod y cyfrifoldeb arnynt yn enfawr y cyfrifoldeb i roi chwarae teg gwirioneddol i blant a phobl ifanc Powys. Diwedd Am fwy o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
Cyfle euraidd i gryfhaur Gymraeg yn Sir Ddinbych
Dyma yw galwad cangen RhAG Sir Ddinbych wrth ymateb i ymgynghoriad ar ad-drefnu ysgolion Pentrecelyn a Llanfair Dyffryn Clwyd syn dod i ben ar ddydd Llun 16 Mawrth. Mae RhAG yn dadlau bod hwn yn enghraifft euraidd o bosibilrwydd i hyrwyddo sgiliau dwyieithog holl ddisgyblion yr ardal trwy sefydlu ysgol ardal Gymraeg newydd. Daw hyn wrth i RhAG baratoi at gyfarfod arbennig gydar Sir i drafod dyfodol Ysgol Pentrecelyn a Llanfair DC fel rhan o sgwrs ehangach am agwedd y sir tuag at yr iaith Gymraeg. Meddai Elfed Williams, Cadeirydd RhAG Sir Ddinbych, Derbyniwn fod gan y sir awydd i hyrwyddo dwyieithrwydd, yn unol ag amcanion Llywodraeth Cymru. Mae Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg y Llywodraeth (2010) yn cydnabod pwysigrwydd ysgolion cyfrwng Cymraeg wrth greu gwlad ddwyieithog. Yn anffodus nid ywr cynnig o dan sylwn debygol o gyflawnir nod hwn. Ysgolion cyfrwng Cymraeg ywr unig fodel o ysgol yng Nghymru syn gyson yn cyflwyno sgiliau ieithyddol uchel mewn dwy iaith iw holl ddisgyblion. Yn sgil y canrannau uchel o siaradwyr Cymraeg sydd yn y ddwy ysgol ar hyn o bryd, ar nifer fach iawn sydd heb y Gymraeg, nid oes cyfiawnhad dros sefydlu ysgol ddwyieithog newydd gyda dwy ffrwd. Yn unol ag awydd y sir i gryfhau dwyieithrwydd, a hynny yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, maen amlwg, os bydd y ddwy ysgol yn uno, mai ysgol Gymraeg fyddair model a fydd yn cyfrannu sgiliau llawn mewn dwy iaith i bob disgybl. Cam negyddol fyddai cynnal ffrwd Saesneg yn yr ysgol arfaethedig. Dywedodd Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG, Yng ngwyneb y gostyngiad yn nifer siaradwyr Cymraeg Sir Ddinbych a welwyd yng Ngyfrifiad 2011, mae pwysigrwydd y gyfundrefn addysg o safbwynt meithrin sgiliau ieithyddol plant oed-ysgol yn bwysicach nag erioed. Bu ymgais gan y Cyngor i ymateb i hyn trwy gynnal adolygiad o sefyllfar Gymraeg yn y sir ond maen siomedig nad ywr adroddiad ar argymhellion eto wedi gweld golau dydd. Dadleuwn hefyd bod yma anghysondeb polisi sylfaenol, gyda Chynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Sir Ddinbych yn cyfeirio at sefydlu ysgolion ardal Cymraeg newydd a symud ysgolion ar hyd y continwm ieithyddol mewn achosion eraill, ond ddim mewn perthynas chynigion Ysgol Pentrecelyn a Llanfair DC. Ychwanegodd Elfed Williams, Hyd y gwelwn ni, nid oes unrhyw reswm dros beidio sefydlu ysgol Gymraeg yn hytrach na dwy ffrwd, wrth unor ddwy ysgol hon, os eir ymlaen r uno. Bydd peidio chyflwynor ddwy iaith yn drylwyr i holl ddisgyblion y ddwy ysgol yn golygu y bydd rhai disgyblion y rhai heb y Gymraeg o dan anfantais ieithyddol trwy gydol eu hoes, wrth i Gymru ddatblygun wlad drylwyr ddwyieithog. Diwedd Nodiadau Am fwy o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
ANGEN GWELEDIGAETH ADDYSG GYMRAEG: YMATEB I ADRODDIAD DONALDSON
Er bod Adroddiad Donaldson yn cydnabod cyfraniad addysg Gymraeg, dywr adroddiad ddim yn cynnig gweledigaeth am rl addysg Gymraeg wrth greu gwlad ddwyieithog. Dyna honiad RhAG wrth ymateb ir adroddiad. Medd Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG, Mae gan Lywodraeth Cymrur nod o greu gwlad ddwyieithog. Mae adroddiad Donaldson fel pe bain trafod y Gymraeg yn bwnc, ymysg pynciau eraill. Er ei fod yn cydnabod gwerth ysgolion Cymraeg, ac am eu gweld yn ganolbwynt i hyrwyddo arfer da, dywr adroddiad ddim yn cynnig gweledigaeth ar gyfer y twf y maen rhaid i ni ei weld mewn addysg Gymraeg. Maen dda bod yr adroddiad am weld y Gymraeg yn cael ei datblygun iaith drafod mewn ysgolion Saesneg. Y ffordd orau o wneud hyn yw defnyddior iaith fel cyfrwng, a dywr adroddiad ddim yn cynnig ffordd ymlaen yn hyn o beth. Wrth i ni ar Llywodraeth drafod adroddiad Donaldson, mae angen cael gweledigaeth glir am rl y Gymraeg mewn addysg wrth i ni greu Cymru ddwyieithog. Bu ysgolion Cymrun ddigon hir yn fodd o ladd yr iaith. Daeth yn bryd iddyn nhw ddod yn gyfrwng ei hadfywio. Diwedd Nodiadau Am fwy o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
Rhieni Sir Ddinbych yn sefydlu cangen RhAG
Mewn cyfarfod cyhoeddus a gynhaliwyd yn Ysgol Bro Cinmeirch, Llanrhaeadr ar nos Fercher 4 Chwefror cafwyd cytundeb unfrydol ymysg rhieni i sefydlu cangen RhAG yn Sir Ddinbych. Daw hyn mewn ymateb i gyfres o benderfyniadau cyfeiliornus gan Gyngor Sir Ddinbych fydd yn gwanychu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn y sir. Ymysg y pryderon mae cynlluniau i uno dwy ysgol gynradd yn ardal Rhuthun, sef Ysgol Pentrecelyn, syn Ysgol Gymraeg Categori 1 ac Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd syn Ysgol Ddwyieithog Categori 2. Awgrym y Cyngor Sir yw sefydlu ysgol ardal ddwyieithog i wasanaethur gymuned. Hefyd, maer cyhoeddiad y bydd yn rhaid i ddisgyblion ardaloedd Prion, Saron a Llanrhaeadr yn awr fynychur ysgol uwchradd addas agosaf atynt., sef Ysgol Uwchradd Ddwyieithog Brynhyfryd, Rhuthun yn hytrach na Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy syn Ysgol Gyfun Gymraeg. Maer newid hwn yn golygu y byddain rhaid i deuluoedd dalu am gost cludiant i dderbyn Addysg Gymraeg yn Ysgol Glan Clwyd, ac yn rhoi terfyn ar bolisi a fu mewn lle ers sefydlu Cyngor Sir Ddinbych. Meddai Elfed Williams Cadeirydd RhAG Sir Ddinbych, Mae diffyg arweiniad a gweledigaeth y Cyngor dros y misoedd diwethaf wedi prysuror angen dros sefydlu troedle yma gan RhAG. Ar hyn o bryd ymddengys bod methiant ar eu rhan i gydnabod bod yna wahaniaethau sylfaenol rhwng addysg Gymraeg ac addysg ddwyieithog. Tristwch mawr yw gweld arwyddion bod Polisi Addysg Gymraeg sir a fun grud i arloeswyr mudiad yr Ysgolion Cymraeg yn dechrau simsanu. Bydd y gangen yn gweithio i amlygur methiannau hynny er mwyn sicrhau cyfle cyfartal i bawb syn dymuno cael mynediad at addysg Gymraeg yn Sir Ddinbych. Cynhelir cyfarfod swyddogol cyntaf RhAG Sir Ddinbych yn Ysgol Bro Cinmeirch ar Chwefror 25ain am 7.30YH. Estynnir croeso cynnes i rieni holl ysgolion Cymraeg Sir Ddinbych. Diwedd Nodiadau Am fwy o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
Cyngor Sir Penfro yn ystyried Addysg Gymraeg
Mae RhAG wedi pwyso ar aelodau etholedig Cyngor Penfro i roi ystyriaeth lawn i ddyheadau rhienir sir am Addysg Gymraeg o flaen cyfarfod arbennig yfory. Bydd cynghorwyr yn pleidleisio ar gyfres o argymhellion i ad-drefnu addysg uwchradd yn y sir, gan gynnwys cynnig i agor ysgol Gymraeg ar gyfer disgyblion 3 -16 oed yn Hwlffordd. Dywedodd Ceri Owen ar ran RhAG, Maer datblygiad hir-ddisgwyliedig hwn yn gam ir cyfeiriad cywir i addysg Gymraeg yn Sir Benfro, ac yn benodol o safbwynt ardal Hwlffordd lle bu twf cyson. Roedd 73% or ymatebwyr ir ymgynghoriad a gynhaliwyd yn ystod tymor yr Hydref yn credu bod angen cynyddur ddarpariaeth er mwyn gwneud y Gymraeg yn hygyrch i bob plentyn. Maen galonogol bod y Sir yn awyddus i ymateb i hynny trwy gamau pendant i ymestyn a datblygu addysg Gymraeg yn y sir. Mae sefydlu ysgol 3 16 oed yn cynnig cyfle gwych o safbwynt annog a meithrin dilyniant, ond pryderwn y bydd disgwyliad i ddisgyblion l 16 barhau i deithio pellteroedd sylweddol er mwyn derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Pwyswn felly ar y sir i baratoi ar gyfer ysgol 3-18 oed i osgoi teithio annheg. Hefyd, maer cyfeiriad at ysgol ddwyieithog yn canu clychau; mae angen sicrwydd diamheuol mai ysgol Gymraeg fydd hi or cychwyn cyntaf. Maen gwbl allweddol cadarnhaur hanfodion hyn er mwyn gosod yr amodau iawn ir ysgol ffynnu. Tran croesawur cynnig dan sylw, credwn na ddylair sir orffwys ar eu rhwyfau ac y dylid ystyried hwn fel cam yn unig ar y daith o sicrhau bod addysg gynradd ac uwchradd Gymraeg ar gael o fewn pellter rhesymol i bob cymuned ac yn opsiwn teg ac ymarferol i unrhyw deulu syn dymuno hynny. Yn y cyswllt hwnnw mae Aberdaugleddau, Penfro / Doc Penfro a Tŷ Ddewi yn ardaloedd eraill sydd angen sylw ar fyrder. Diwedd Nodiadau Am fwy o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
Cynigion diweddaraf yn ennyn ymateb TAG
Mae Ymgyrch TAG wedi rhoi croeso gofalus i gynigion diweddaraf Cyngor Caerdydd mewn perthynas darparu lleoedd ysgol cynradd yn ardaloedd Grangetown, Tre-biwt, Glan-yr-afon a Threganna. Caiff y cynigion hyn eu hamlinellu mewn adroddiad sydd wedii gyhoeddi cyn i Gabinet Cyngor Gaerdydd gwrdd ar 26 Ionawr. Meddai Jo Beavan-Matcher, Cadeirydd Ymgyrch TAG, Mae cyhoeddiad hir-ddisgwyliedig y cynigion hyn yn destun rhyddhad inni fel ymgyrch; bum yn aros am ddiweddariad ynghylch cynlluniaur Cyngor ers mis Medi a chael ein siomi droeon yn ystod y cyfnod hwnnw. Yn gyntaf, rhaid nodi bod y cynnig i sefydlu dosbarth cychwynnol i agor yn y gymuned leol erbyn Medi 2015 iw groesawu. Maen argoeli'n dda ei bod wedi lleoli yn Ysgol Ninian Park, cartref Ysgol Gymraeg Tan-yr-Eos gynt, gan sicrhau darpariaeth fydd yn hygyrch a chyfleus i nifer o deuluoedd yr ardal?. Pwysleisiwn bod angen sicrhau nifer digonol o leoedd or cychwyn cyntaf, gan fod patrwm twf y gorffennol yn yr ardal hon yn cyfiawnhau a phrysuror angen dros agor ysgol ddwy ffrwd fwy neu lai ar unwaith. Un siom amlwg ywr ffaith na chaiff yr ysgol leoliad parhaol tan 2017, er bod addewid am ysgol erbyn 2016. Ynghlwm hynny maen drueni bod oedir Cyngor hyd yma wedi golygu na fydd modd cynnal ymgynghoriad statudol tan ar l etholiadau San Steffan ym mis Mai, fydd yn cyfrannu at oedir broses ymhellach. Yn naturiol mae cyflwyno safle Hamadryad fel lleoliad posib yn rhwym o gyflwyno heriau newydd, ond fel ymgyrch rydym yn awyddus i drafod rhain ac i gydweithio gyda'r Cyngor er mwyn sicrhaur canlyniad rydym oll am ei weld. Ychwanegodd Huw Williams, Ysgrifennydd Ymgyrch TAG, Wedi cyfnod hir o drin a thrafod manteision ysgol wedi'i chyfuno gydag adnoddau hamdden yn Channel View, wrth reswm mae yna siom nad yw bellach yn ystyriaeth gan y Cyngor. Wedi dweud hynny, oherwydd cymhlethdodau'r fath brosiect, roedd yna angen dirfawr am weledigaeth a chefnogaeth gan wleidyddion y Ward, na chafwyd byth mohoni. Yn wir, mae'n ymddangos mai rhannu'r gymuned a chorddi'r dyfroedd oedd eu blaenoriaeth nhw. Rydym yn parhau i bryderu am ddyfodol y Ganolfan Hamdden a'r Ganolfan Chwarae oherwydd y hinsawdd economaidd, a gallwn ond gobeithio bod gan y Cynghorwyr lleol syniadau gwell ynglyn a sut i'w ddiogelu yn y tymor hir. Fel ymgyrch mae'n rhaid inni nawr ffocysu ar yr hyn sydd i ddod, a pharhau gyda'r agwedd gadarnhaol rydym wedi meithrin o'r cychwyn - gan sicrhau Ysgol Gymraeg i blant Grangetown a Threbute mor fuan a phosib. Mae angen dechrau meddwl o ddifrif am ei dyfodol: dyma gyfle unigryw i weld y Gymraeg yn ffynnu mewn ardal sydd yn dlawd o ran adnoddau ond yn gyfoethog o ran diwylliant a threftadaeth ar iaith Gymraeg yn rhan ganolog o hynny. Bydd sefydlu manylion ynghylch hunaniaeth, dalgylch, trefniadaeth addysgol a gweinyddiaeth yr ysgol yn angenrheidiol or dechrau or eiliad y sefydlir y dosbarth cychwynnol a thrwy gydol y broses o drosglwyddor ysgol iw chartref newydd parhaol mae gwersi iw dysgu or gorffennol yn y cyswllt hwn. Mae cadarnhaur manylion a chyfathrebu hynny gyda rhieni yn hanfodol er mwyn lleddfu unrhyw bryderon neu gamsyniadau. Bydd hynnyn allweddol er mwyn gosod amodau teg ir ysgol ffynnu. Edrychwn ymlaen i ymateb yn ffurfiol ir ymgynghoriad statudol arfaethedig ac i barhau i gynnal deialog adeiladol gydar Cyngor wrth symud yn nes tuag at agor ysgol Gymraeg newydd i wasanaethu ardaloedd Grangetown a Thre-biwt. Diwedd Am fwy o wybodaeth, cysylltwch Huw Williams, ysgrifennydd TAG ar 07984643774 Dilynwch @ymgyrchtag | Facebook : Ymgyrch TAG i gael y wybodaeth ddiweddaraf.
...
Rhagolwg - rhifyn y 'Steddfod
...
Llwyddiant ysgolion Cymraeg: cam at ddatblygu pellach
Mae angen gosod canfyddiadau ymchwil diweddar BBC Cymru mewn cyd-destun ehangach i osgoi creu camsyniad. Dyna ymateb RhAG ir arolwg syn cymharu perfformiad disgyblion 11 oed o bob ysgol yng Nghymru ym mhynciau craidd y Gymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth. Dywedodd Lynne Davies, ar ran RhAG, Rhaid ymateb yn ofalus ir canfyddiadau hyn au dehongli fel ciplun ar gyfnod penodol o yrfa addysgol disgyblion mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg. Mae angen gosod y canfyddiadau hyn yn gyfochrog ag ystadegau eraill er mwyn sicrhau darlun teg a chytbwys. Yn gyntaf oll, rhaid cydnabod a dathlur ffaith bod plant mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg yn llai tebygol o dangyflawni na disgyblion ysgolion Saesneg Cymru. Yn wir, onid ydywn destun rhyfeddod bod traean y disgyblion o gartrefi di-Gymraeg yn cyrraedd y mannau uchaf yn 11 oed? Rhaid cofio bod hyn yn digwydd wrth roi meistrolaeth ar ddwy iaith, nid ar un, ac felly maer gamp yn un iw edmygu hyd yn oed yn fwy. Cam yn unig yw hyn at ddatblygu ymhellach yng Nghyfnod Allweddol 3 a 4, ac mae canlyniadau TGAU, drwyddi draw, yn dangos rhagoriaeth addysg Gymraeg. Neges gref sydd yn deillio or ymchwil ywr angen i gryfhaur Gymraeg mewn peuoedd eraill tu hwnt ir dosbarth; mae angen buddsoddiad llawer helaethach mewn cyfleoedd hamdden a chymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg i blant a phobl ifanc; mae angen mwy o fuddsoddiad i gefnogi rhieni ar daith ieithyddol y teulu cyfan ac mae angen creur amodau i gynhyrchu rhagor o gartrefi Cymraeg. Hyderwn bod Llywodraeth Cymru yn talu sylw i hyn. Diwedd Nodiadau Adroddiad BBC Cymru Cyfrwng iaith: Cymharu disgyblion http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/29731583 Am fwy o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
Tanseilior Cwricwlwm Cymreig
Mae rhaglen newydd i ddysgu hanes yn ysgolion cynradd Cymrun tanseilio nodau ac amcanion Llywodraeth Cymru. Dyna honiad RhAG, sydd wedi mynegi pryder difrifol o ran y modd maer rhaglen newydd yn gwanhaur Cwricwlwm Cymreig yn cael ei ddysgu. Mae RhAG ar ddeall bod nifer cynyddol o ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg bellach yn defnyddio adnodd a elwir Conglfeini / Cornerstones, adnodd a gynlluniwyd yn y lle cyntaf i ateb gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol yn Lloegr. Meddai Lynne Davies ar ran RhAG, Maer pecynnau hyn wediu teilwra tuag at farchnad ysgolion Lloegr. Ethos Seisnig Cwricwlwm Lloegr yw craidd y pecyn, ac maen anaddas i ysgolion Cymru. Er bod peth cyfeirio at hanes Cymru, maer pwyslais ar orsedd Lloegr ac arferion Lloegr. Cwbl dorcalonnus yw canfod sefyllfa ble bydd plant ysgolion cynradd y cymoedd yn gwybod union ddyddiadau brenhinoedd a breninesau Lloegr ond ddim yn gwybod bod hanes eu cynefin eu hunain wedii seilio ar y diwydiant glofaol. Maer pecynnau hyn ar gael yn y Gymraeg, ond cyfieithiadau uniongyrchol or Saesneg ydynt ac felly cyflwynir y disgyblion i adnoddau nad ydynt yn adlewyrchun foddhaol y Cwricwlwm Cymreig na phwnc Hanes yn y Cwricwlwm yng Nghymru. Gofid pellach ywr pecyn a grewyd ar gyfer y Cyfnod Sylfaen, syn cynnwys fersiwn Cymraeg a gynhyrchwyd yn arbennig. Ynddo anogir athrawon i chwilio am ganeuon, storau a hwiangerddi perthnasol i thema arbennig, ond mae pob enghraifft a gynigir, ac eithrio un, yn Seisnig a Saesneg ac yn perthyn i ddiwylliant Lloegr, sydd eton amddifadu ein plant ou treftadaeth au hetifeddiaeth Gymreig a Chymraeg. At hyn nodir droeon y dylair disgyblion weithio trwy gyfrwng y Saesneg ar Gymraeg. O safbwynt ysgolion cyfrwng Cymraeg mae hyn yn groes i bolisir Llywodraeth ei hun, lle nodir mai Cymraeg yw unig gyfrwng yr addysgu yn y Cyfnod Sylfaen. Ychwanegodd Lynne Davies, Mae deunydd syn cyflwyno hanes Lloegr gydag atodiadau Cymreig yn mynd yn groes i weledigaeth y pwyllgor a fun adolygur Cwricwlwm Cymreig o dan gadeiryddiaeth Dr Elin Jones. Argymhelliad y pwyllgor hwn yw bod Cwricwlwm Cymru yn cael ei gynnig ar sail hanes Cymru, gyda phersbectif rhyngwladol. Mae RhAG wedi ysgrifennu at y Gweinidog Addysg i ymchwilio ir sefyllfa annerbyniol yma ar fyrder ac maen galw ar yr Athro Graham Donaldson i roi sylw dyledus i hyn fel rhan oi adolygiad ar y gyfundrefn addysg yng Nghymru. Diwedd Nodiadau Mae adroddiad pwyllgor Dr Elin Jones, Y Cwricwlwm Cymreig, hanes a stori Cymru, 2013 yn argymell: Ei nod ddylai fod i adeiladu ar y rhain er mwyn creu cwricwlwm cenedlaethol holistig go iawn i Gymrur unfed ganrif ar hugain, gyda dimensiwn Cymreig a pherspectif rhyngwladol. O hyn ymlaen, ni ddylid cyfeirio at gwricwlwm cenedlaethol a Chwricwlwm Cymreig ond at gwricwlwm Cymru yn unig. Am fwy o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
Croesawu dirprwyaeth o Senedd Iwerddon
Dydd Mercher 8 Hydref bydd RhAG yn cwrdd dirprwyaeth or Tithe an Oireachtais, sef Senedd Cenedlaethol Iwerddon. Bydd y ddirprwyaeth, syn ymweld Chymru rhwng 7 a 9 Hydref, yn cynnwys Mr Michael Mc Carthy TD ar Seneddwr Labhrs Murch, a fydd yn cynrychioli Cyd-bwyllgor yr Amgylchedd, Diwylliant ar Gaeltacht (An Comhchoiste um Chomhshaol, Cultr agus Gaeltacht). Maer Pwyllgor ar hyn o bryd yn craffu ar Gynllun Cyffredinol Y Bil Ieithoedd Swyddogol (Diwygio) 2014 arfaethedig, ac fel rhan or gwaith craffu hwnnwn ymweld Chymru er mwyn astudior model Cymreig o gyflwyno dwyieithrwydd. Mae diddordeb penodol gan y ddirprwyaeth mewn addysg Gymraeg a dyhead i gymharur sefyllfa yng Nghymru ac Iwerddon. Byddant yn cynnal cyfarfodydd gydar Prif Weinidog, Carwyn Jones, swyddogion Llywodraeth Cymru ac amrywiol fudiadau Cymraeg eraill yn ystod eu hymweliad. Meddai Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol RhAG: Braint or mwyaf fydd croesawur ddirprwyaeth hon o Iwerddon; yn wir, croesawn y cyfle i rannu ein profiadau yma yng Nghymru ac i gymharur gwaith a wneir i adfywio ein ieithoedd brodorol trwyr gyfundrefn addysg. Edrychwn ymlaen i rannu arferion da a thynnu sylw at yr heriau hynny syn rhwym o wynebu unrhyw wlad wrth ymdrechu i ddiogelu a hyrwyddo iaith leiafrifol. Rwyn hyderus y bydd gennym lawer iw ddysgu oddi wrth ein gilydd ac y cawn drafodaeth fuddiol ac adeiladol. Diwedd Nodiadau Mr Michael Mc Carthy TD yw Cadeirydd Cyd-bwyllgor ar yr Amgylchedd, Diwylliant ar Gaeltacht yr Oireachtas ar Seneddwr Labhrs Murch, yw Is-gadeirydd An Fochoiste um an Straitis 20 Bliain don Ghaeilge 2010 2030 agus Ruda Gaolmhara (Cyd-bwyllgor Strategaeth 20 Mlynedd ar gyfer yr Wyddeleg, 2010 2030 a Materion syn gysylltiedig). Gwefan Senedd Cenedlaethol Iwerddon http://www.oireachtas.ie/parliament/ Am fwy o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
Gwersi iw dysgu: Addysg Gymraeg, Comisiwn Williams a Chyfrifiad 2011
Mae UCAC a RhAG yn falch o gyhoeddi cyfarfod cyhoeddus er mwyn trafod dyfodol addysg Gymraeg yng Nghymru. Cynhelir y digwyddiad ar ddydd Mercher 6 Awst am 12yp ym Mhabell y Cymdeithasau 1 yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gr ble bydd panel o siaradwyr yn lleisio barn ar sut fydd casgliadau Comisiwn Williams a chanlyniadaur Cyfrifiad yn 2011 yn siapio Addysg Gymraeg yn y blynyddoedd i ddod. Dan gadeiryddiaeth yr Athro Sin Wyn Siencyn o Brifysgol Y Drindod Dewi Sant, aelodaur panel fydd Keith Davies, Aelod Cynulliad Llafur dros Lanelli a chyn-Gyfarwyddwr Addysg Sir Gr; Cefin Campbell, Cynghorydd Plaid Cymru, Arolygydd Addysg a Hyfforddiant i Estyn a Chadeirydd Gweithgor y Cyfrifiad, Cyngor Sir Gr; a Heather Lewis, Pennaeth Ysgol Gyfun y Strade, Llanelli. Dywedodd Elen Davies, Llywydd Cenedlaethol UCAC: Yn sgil argymhellion y Comisiwn Williams i leihau nifer y cynghorau lleol yn sylweddol, a chanlyniadau siomedig Cyfrifiad 2011, bydd y panel yn trafod goblygiadau hyn ar y sector addysg yng Nghymru. Disgwylir ir drafodaeth fod yn un brwd a byrlymus a fydd yn cyfeirio at yr heriau sylweddol fydd yn wynebu addysg Gymraeg yn y dyfodol agos. Ychwanegodd Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG, Pleser or mwyaf yw cael cydweithio gydag UCAC i drefnur cyfarfod pwysig hwn ar faes y brifwyl eleni. Maer meysydd trafod yn rhai allweddol bwysig o safbwynt datblygiad Addysg Gymraeg ac yn sicr o ennyn sgwrs fywiog gan griw dethol o unigolion syn awdurdod yn eu meysydd. Hyderwn y bydd hwn yn fforwm i ysgogi a phrocio trafodaeth werthfawr ynghylch heriau a chyfleoedd y blynyddoedd nesaf. DIWEDD Nodiadau Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn cynrychioli 5,000 o athrawon, penaethiaid a darlithwyr ym mhob sector addysg yng Nghymru. Mudiad cenedlaethol syn cynrychioli rhieni gyda phlant mewn Ysgolion Cymraeg yw RhAG ac syn hybu sefydlu mwy o ysgolion Cymraeg ledled Cymru. Mae Comisiwn Williams wedi galw am leihad ddramatig yn nifer yr awdurdodau lleol o 22 i 10, 11 neu 12. Dangosodd canlyniadaur cyfrifiad yn 2011 fod nifer y siaradwyr Cymraeg wedi cwympo i 19% o boblogaeth Cymru. Yn Sir Gr, lleiafrif or boblogaeth sydd nawr yn siarad Cymraeg am y tro cyntaf. Golygodd cwymp o 6.4% yn y niferoedd mai dim ond 43.9% sydd yn medrur Gymraeg yn y sir erbyn heddiw. Cynhelir yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli rhwng Awst 1-9. Am fanylion pellach cysylltwch ag UCAC ar 01970 639950/07787 572180 neu RhAG ar 07912175403
...
Protestion erbyn cynnydd mewn ffioedd teithio
Mae RhAG wedi galw ar Gyngor Dinas Casnewydd i ohirio cynnydd triphlyg i gostau cludiant 16+ tan fod asesiad effaith llawn ac ymgynghoriad cynhwysfawr wedii gynnal gyda disgyblion, rhieni ac ysgolion. Daw hyn wrth i fyfyrwyr Ysgol Gyfun Gwynllyw au teuluoedd gynnal protest tu allan ir Ganolfan Ddinesig am 11yb heddiw (Iau, Gorffennaf 24). Meddai Elin Maher, rhiant lleol a chynrychiolydd RhAG yng Nghasnewydd, Bur diffyg ymgynghori sylfaenol gyda disgyblion a rhieni ynghylch twf mewn costau yn gwbl annerbyniol. Er bod y Cyngor yn honni eu bod yn trin pob disgybl yn gyfartal, gwirionedd y sefyllfa yw nad oes opsiwn lleol i ddisgyblion syn dymuno astudio trwy gyfrwng y Gymraeg; does dim darpariaeth o fewn taith gerdded neu os dymuna rhieni eu gyrru, fel sydd i ddisgyblion syn dewis astudio trwy gyfrwng y Saesneg. Maer disgyblion syn dymuno cael mynediad at Addysg Gymraeg yn gwbl ddibynnol ar wasanaeth bysiau a ddarperir gan y Sir. Felly nid yw polisi syn amcanu i drin pawb yn gyfartal o reidrwydd yn trin pawb yn deg. Mae Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg, Llywodraeth Cymru yn gosod dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i hyrwyddo mynediad at Addysg Gymraeg. Ydy codi tl o 350 yn hyrwyddo? Beth os fydd dau o blant gyda chi yn y chweched? 700 i gyrraedd yr ysgol? Dylai Llywodraeth Cymru ystyried y gwrthdaro presennol rhwng dwy strategaeth genedlaethol - gwrthdaro sydd ar hyn o bryd yn galluogi Awdurodau Lleol i osgoi cyfrifoldeb i hyrwyddo Addysg Gymraeg a darparu ar sail disgresiwn yn unig. Rhaid i Gyngor Dinas Casnewydd ystyried pwysigrwydd sicrhau mynediad rhwydd at addysg 16+ ir economi leol - ym mha bynnag iaith mae'r disgyblion yn ei ddewis. Dylid cynnal astudiaeth er mwyn adnabod sut maer economi leol yn elwa o sicrhau mynediad rhwydd at addysg hyd at 18 oed gan gynnwys sicrhau cludiant am ddim i'r rhai sy'n dechrau yn y gweithlen 16 oed. Mae cyfrifoldeb arnom i sicrhau fod ein gweithluoedd ifainc yn cael y dechrau gorau - heb orfod poeni sut byddant yn cyrraedd man addysg neu leoliad gwaith. Diwedd Nodiadau Derbyniodd rhieni lythyr ar Orffennaf 2ail yn datgan mai 347 fyddair gost am y flwyddyn academaidd nesaf; cynnydd o 80 ers llynedd. Maer rhandaliad cyntaf yn ddyledus erbyn diwedd Gorffennaf. Maer gost yn daladwy er gwaethaf cyfraniad o 150 fel lwfans teithio gan y cyngor. Ysgol Gyfun Gwynllyw ywr unig ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg syn gwasanaethu siroedd Casnewydd, Torfaen, Blaenau Gwent, Sir Fynwy. Bydd Gwynllyw yn llawn erbyn 2017 ac mae swyddogion yn edrych ar opsiynau i agor ysgol uwchradd arall erbyn Medi 2016. Ar Fai 12fed eleni rhoddodd Cabinet Cyngor Dinas Casnewydd sl bendith ar ddogfen gysyniadol er mwyn cychwyn ystyried sefydlu ysgol uwchradd Gymraeg yn y ddinas: http://www.newport.gov.uk/stellent/groups/public/documents/report/cont723560.pdf Ym mis Ionawr rhyddhaodd RhAG ddatganiad yn mynegi pryder am oblygiadau torri cludiant 16+ ar addysg Gymraeg: http://www.rhag.net/stori.php?iaith=cym&id=153 Am fwy o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net neu Elin Maher ar 07970304219
...
Beirniadu corff arholi am ymdriniaeth anffafriol or Gymraeg
Mae RhAG wedi beirniadu Edexcel, un o gyrff arholi mwyaf y DU, syn chwilio am gyfieithwyr i gyfieithu papurau arholiad disgyblion Cymru or Gymraeg ir Saesneg er mwyn caniatu i arholwyr di Gymraeg eu marcio. Beirniadaeth bellach ywr ffaith mai cwmni o Loegr sydd wedi cael y cytundeb i drefnur gwaith yn hytrach na manteisio ar arbenigedd y sector cyfieithu yng Nghymru. Meddai Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG, Maer sefyllfa hon yn sgandal, ym mha wlad arall y byddain dderbyniol bod cyfieithiad yn hytrach nar gwaith gwreiddiol yn cael ei arholi? Lle mae disgybl wedi astudior pwnc trwy gyfrwng y Gymraeg yn yr ysgol ac yna eistedd arholiad trwy gyfrwng y Gymraeg, dylai fod mecanwaith yn ei le syn sicrhau bod y gwaith hwnnwn cael ei arholi yn yr iaith wreiddiol. Mae sefyllfa or fath yn gwbl annerbyniol ac yn gosod disgyblion syn astudio twy gyfrwng y Gymraeg dan anfantais llwyr. Dylent gael yr un amodau au cyfoedion syn astudio trwy gyfrwng y Saesneg, lle nad oes unrhyw ymyrryd yn y gwaith gwreiddiol. Mewn amgylchiadau or fath, nid gwaith y disgybl syn cael ei asesu ond dehongliad unigolyn arall or gwaith, a hynny mewn iaith gwbl wahanol. Mae disgyblion yn gorfod cydymffurfio rheolau llym dan amodau arholiad; dylair un llinyn mesur fod yn berthnasol ir gwaith wrth gael ei arholi ai gymedroli. Mae Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru yn amcanu i gynyddu nifer y myfyrwyr 14-19 oed syn astudio ar gyfer cymwysterau drwy gyfrwng y Gymraeg. Maen hollol amlwg bod y seilwaith presennol yn gwbl annigonol, heb sn am sicrhau capasiti i ddygymod ag unrhyw gynnydd. Mae angen ir corff arholi hwn, a phob corff arholi arall sydd wedii lleoli y tu allan i Gymru, gyflogi mwy o ymarferwyr proffesiynol, cymwys syn medru gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg i allu cyflawnir gwaith, a hynny ar fyrder. Diwedd Nodiadau Am fwy o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
Y Prif Weinidog a Paul Bilbao o fudiad Basgeg Kontseilua yn annerch cynhadledd Cyllideb Tecach i'r Gymraeg
Bydd arbenigwyr iaith a gwleidyddion o bob plaid yn ymgynnull i drafod cyllideb decach i'r Gymraeg mewn cynhadledd a drefnir gan Fudiadau Dathlur Gymraeg yng Nghanolfan Soar, Merthyr Tudful, ar 21ain Fai. Ymhlith y siaradwyr bydd Carwyn Jones, y Prif Weinidog, Kirsty Williams arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru a Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru. Yn dilyn sesiynaur gwleidyddion bydd Paul Bilbao o wlad y Basg, y Cynghorydd Cefin Campbell a fu'n arwain Grŵp Gorchwyl ar y Gymraeg yn Sir Gr, Sin Lewis o Fenter Iaith Caerdydd, Dai Bryer o'r Urdd a Rhian Huws Williams o Gyngor Gofal Cymru. Bydd gweithgareddau'r dydd yn cael eu llywio gan y darlledwr Vaughan Roderick. Meddai Penri Williams o Fudiadau Dathlu'r Gymraeg: Daeth y Gynhadledd Fawr i'r casgliad ei fod yn hanfodol sicrhau rhagor o fuddsoddiad os ydyn ni am weld y Gymraeg ai chymunedau yn tyfu. Felly, mae eisoes consensws eang ymysg caredigion yr iaith am bwysigrwydd cyllido'r Gymraeg yn deg. Lluniwyd papur trafod gennym yn adnabod nifer o feysydd lle gellid targedu buddsoddiad ychwanegol . Rydym eisoes wedi cyflwyno ein darganfyddiadau ar l gwaith ymchwil trylwyr i'r pleidiau yn y Senedd yn 2013, a bydd y gynhadledd yn adeiladu ar gonsensws hynny. "Dros gyfnod o amser rydym yn galw ar y Llywodraeth i gynyddu'r buddsoddiad ar brosiectau penodol Cymraeg i 1% or gyllideb, sef 150miliwn, gan ddechrau yng nghyllideb 2015-16. Lefel a fyddai'n cyfateb lefelau cyllido Gwlad y Basg. Rydym yn disgwyl ymlaen yn eiddgar i glywed beth fydd gan Paul Bilbao i ddweud gan y medrwn ddysgu llawer oddi wrth brofiad gwlad y Basg. Dros y blynyddoedd bu Paul Bilbao yn gweithio i nifer o sefydliadau ryngwladol a chyfrannu i sawl fforwm a drefnwyd gan y Cenhedloedd Unedig. Efe yw cynrychiolydd Gwlad y Basg ar bwyllgor PEN INTERNATIONAL (Comisiwn Cyfieithu a Hawliau Ieithyddol). Arbenigodd mewn maes llythrennedd Basgeg i oedolion a golygu a chyhoeddu llyfrau. Yn 2001 bu'n rhannol gyfrifol am sefydlu yr Arsyllfa Hawliau Ieithyddol cyn dod yn Gyfarwyddwr y corff hwnnw yn 2004. Sefydlwyd Kontseilua (Cyngor Cyrff Cymdeithasol o blaid yr Iaith Fasgeg) 10 mlynedd yn l gan 45 sefydliad/mudiad amrywiol. Y nd yw gweithio dros yr iaith Fasgeg fel un corff yn hytrach nag fel mudiadau unigol er hyrwyddo a normaleiddio defnydd o'r iaith Fasgeg. Mae modd cofrestru tan 12fed Mai 2014 drwy gysylltu gaynorjones@dathlu.org. Croeso i bawb o bob maes Diwedd Nodiadau i olygyddion AMSERLEN Y DYDD 9.30 Cyrraedd 9.45 Croeso 10.00 Y Prif Weinidog 10.40 Cynghorydd Ernie Galsworthy, Cyngor Bwrdeistref Merthyr 11:00 Leanne Wood, Kirsty Williams 11.45 Paul Bilbao, ymgyrchydd iaith o Wlad y Basg 12.30 Cyng Cefin Campbell, Cyngor Sir Gr 13.00 Cinio 13.45 Sian Lewis, Menter Iaith Caerdydd a Dai Bryer, yr Urdd 14.15 Rhian Huws Williams, Cyngor Gofal Cymru 14.40 Trafod Datganiad ir Pleidiau ystyried wrth greu Maniffesto 15.00 Cyfarfod Blynyddol Am fwy o wybodaeth, neu os hoffech fod yn bresennol yn y gynhadledd, cysylltwch Gaynor Jones: gaynorjones@dathlu.org / 01554 833902 Aelodau Mudiadau Dathlur Gymraeg: CAER, Cronfa Glyndwr, Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru, CYDAG, Cyfeillion y Ddaear, Cymdeithas Alawon Gwerin, Cymdeithas Bob Owen, Cymdeithas Cerdd Dant Cymru, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru Cymdeithas y Cymod, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Merched y Wawr, Mentrau Iaith Cymru, RhAG, UAC, UCAC, UMCA, UMCB, Urdd Gobaith Cymru Manylion llawn y digwyddiad :www.dathlu.org http://www.facebook.com/mudiadau?ref=name Trydar: @Dathlu_Cymraeg
...
Diffyg uchelgais wrth gynllunio Addysg Gymraeg
Bydd Cynlluniau drafft Addysg Gymraeg Awdurdodau Lleol Cymrun syrthion brin iawn o darged y Llywodraeth ar gyfer twf addysg Gymraeg. Dyna honiad RhAG ac UCAC ar sail arolwg or Cynlluniau drafft. Mae pob un o Awdurdodau Lleol Cymru wedi cyflwynou cynlluniau drafft, ac mae RhAG ac UCAC wedi mynegi pryderon bod nifer sylweddol ohonynt yn annigonol ac yn ddi-uchelgais. Dawr mudiadau ir casgliad hwnnw wedi iddynt gyfrannu sylwadau ar y Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg, syn weithredol ar sail statudol am y tro cyntaf o 1 Ebrill ymlaen, ac syn amlinellu sut y byddant yn cynllunio darpariaeth Addysg Gymraeg rhwng 2014 17. Bernir fod diffyg targedau pendant a mesuradwy ynghyd ag aneglurder sylweddol o ran y camau gweithredu i gyflawnir targedau sydd wedii pennu yn Strategaeth Addysg Gymraeg, Llywodraeth Cymru. Ymysg y prif gasgliadau: Er bod y Cynlluniau ar y cyfan yn nodi bod Awdurdodau Lleol am weld llwyddiant addysg Gymraeg, yn gyffredinol mae diffyg gweledigaeth a chamau gweithredu rhagweithiol, pendant er mwyn cyrraedd targedau cenedlaethol. Does dim digon o dystiolaeth i ddangos bod Awdurdodau Lleol yn bwriadu ysgogi a hyrwyddo twf addysg Gymraeg. Does dim digon o sn am fesur y galw am addysg Gymraeg ymhlith rhieni, nac ymateb i arolygon sydd eisoes wedi digwydd. Diffyg targedau penodol, heriol a mesuradwy a fydd yn arwain at gynnydd gwirioneddol. Diffyg sn am agor ysgolion newydd. Mewn siroedd lle maer dilyniant o'r cynradd i'r uwchradd yn wan, mae diffyg targedau i gaur bwlch yn y llithriad ieithyddol. Diffyg pwyslais digonol, neu yn achos nifer or siroedd, dim pwyslais o gwbl, ar hyrwyddo addysg Gymraeg yn rhagweithiol er mwyn symbylu twf. Meddai Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG Mae rhai siroedd wedi mynd ati i nodi sut bydd addysg Gymraeg yn ehangu, ond yn gyffredinol pryderwn nad ywr Cynlluniau yn eu ffurf bresennol yn adlewyrchu ysbryd na llythyren Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 ar Rheoliadau perthnasol. Dydyn nhw ddim yn amlinellu sut y bydd pob awdurdod lleol yn cyflawnir canlyniadau ar targedau syn ddisgwyliedig ohonynt. Cam cyntaf yn unig yn y broses o gyflymur ymateb ir galw cynyddol am Addysg Gymraeg oedd lansior Strategaeth nl yn Ebrill 2010: gweithredur rhaglen waith yn effeithiol ywr unig ffordd o gyflawnir targedau bennir ynddo. Dylai pob cynllun strategol fod yn gerbyd effeithiol i hwyluso a datrys y rhwystrau presennol syn llesteirio twf addysg Gymraeg a galluogi Awdurdodau Lleol i gynyddu lleoedd. Mae angen felly ir siroedd bennu targedau clir a chydlynol yn seiliedig ar y weledigaeth fod dyletswydd arnynt bellach nid yn unig i ddiwallur galw ond yn hytrach i hybu twf. Pwysleisiwn bod rhai siroedd wedi mynd ati i nodi eu bwriadaun glir, yr hyn sydd ei angen yw bod pob sir yn efelychur patrwm hwnnw. Mae RhAG yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymateb yn gadarn i hyn ac yn pwyso ar y Gweinidog Addysg i ddefnyddior grymoedd newydd sydd yn ei feddiant i wrthod cynlluniau gwan, cyffredinol ac amwys. Rhaid rhoi neges glir na fydd diffyg cydymffurfiaeth yn dderbyniol er mwyn troi consensws ac ewyllys gwleidyddol cenedlaethol yn weithredu o ddifrif ar lawr gwlad yn ystod cylch cyntaf y Cynlluniau newydd. Ychwanegodd Rebecca Williams, Swyddog Polisi UCAC "Mae'r Cynlluniau'n eithriadol o amrywiol, gydag ambell un yn cynnwys dadansoddiad onest a thargedau heriol. Fodd bynnag, rydym yn siomedig bod cynifer ohonynt yn dangos diffyg cyfeiriad, diffyg ysbrydoliaeth a diffyg uchelgais. Pwyswn ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod yr Awdurdodau'n cymryd eu cyfrifoldebau statudol o ddifrif, ac i fynnu bod y Cynlluniau gwanaf yn cael eu diwygio'n sylweddol ar fyrder." Diwedd Nodiadau Am fwy o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net Rebecca Williams, Swyddog Polisi UCAC ar 01970 639950 neu rebecca@athrawon.com Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2014-17 Trosolwg Cenedlaethol: Casgliadau Cyffredinol RhAG http://www.rhag.net/dogfennau/Trosolwg%20Cenedlaethol%20CSGAau.pdf Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg, Llywodraeth Cymru Ebrill 2010 http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/guidance/welshmededstrat/?lang=cy Adroddiad Blynyddol Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg 2012-13 http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/guidance/wmesreport/?lang=cy Yn rhagymadrodd y Gweinidog, ceir cydnabyddiaeth na fydd modd cyrraedd targed 2015, ond heb gynlluniau gweithredu pendant a bwriadus gan lywodraeth leol fydd dim gobaith chwaith o gyflawni targedau 2020, sef 30% o blant 7 oed yn derbyn addysg Gymraeg.
...
Protest toriadau Merthyr: neges o gefnogaeth RhAG
"Maen destun siom a dicter fod rhaid bod yma o gwbl heddiw. "Pam yn y byd ydyn ni'n dal i orfod ymgyrchu dros chwarae teg i bobl ifanc Merthyr dderbyn eu haddysg yn eu dewis iaith? Nid oes amheuaeth y byddai torri cludiant 16+ yn cael effaith andwyol ar ddyfodol addysg Gymraeg ym Merthyr a Chwm Cynon fel ei gilydd. Maen hen bryd i Awdurdodau Lleol berchnogi eu cyfrifoldeb statudol a sicrhau bod addysg Gymraeg ar gael mor hwylus phosib i bawb syn dymuno manteisio arni. Maen ffaith syn hysbys inni gyd; does dim ysgol gyfun Gymraeg ym Merthyr, ac felly mae cenhedlaeth o blant y sir wedi, ac yn parhau, i deithion ddyddiol i Hirwaun er mwyn parhau u haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly mae darpariaeth cludiant effeithiol, ac heb gost, yn hanfodol er mwyn sicrhau cydraddoldeb i addysg Gymraeg. Byddai codi tl am gludiant yn cosbir llai cefnog yn fwy na neb, a pheri fod addysg Gymraeg yn seiliedig ar hap cod post. Dros y blynyddoedd diwethaf mae siroedd eraill wedi ystyried yr hyn mae Merthyr yn ei gynnig nawr ac wedi rhoir syniad ir neilltu Abertawe, Bro Morgannwg ar wythnos hon Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr. Maen dangos sut y gall undod a chryfder barn gyhoeddus ddwyn pwysau digonol er mwyn newid polisi syn anghyfiawn ac annheg. "Mae RhAG yn cefnogi'r ymgyrch hollbwysig hon ac yn galw ar Gyngor Merthyr i wneud yr hyn syn iawn.
...
UCAC a RhAG yn mynegi pryderon am oblygiadau torri cludiant am ddim 16+ ar addysg Gymraeg
Mae undeb athrawon UCAC a mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG) wedi mynegi pryderon am oblygiadau torri cludiant am ddim 16+ ar addysg Gymraeg. Daw hyn yn sgil cyhoeddi cynigion gan Gynghorau Pen-y-bont ar Ogwr a Merthyr i ddiddymu'r ddarpariaeth. Mae'n bosib y bydd cynghorau Abertawe a Mynwy yn ystyried hyn hefyd. Dywedodd Rebecca Williams, Swyddog Polisi UCAC "Rydym yn deall pa mor anodd yw hi ar Awdurdodau Lleol. Ond rhaid ystyried y risgiau sydd ynghlwm wrth y cynigion hyn. "Bydd torri cludiant am ddim i ddisgyblion l-16 yn andwyol i strategaethau'r Llywodraeth i gadw pobl ifanc mewn addysg (ac osgoi cynnydd yn y NEETS), ac i gynyddu'r niferoedd sy'n derbyn addysg cyfrwng Cymraeg. "Bydd yn effeithio'n anghymesur ar y sector cyfrwng Cymraeg am fod y pellteroedd y mae'n rhaid i ddisgyblion deithio gymaint yn fwy, ac felly, gymaint yn ddrytach - a hynny mewn ardaloedd difreintiedig. "Mae hynny'n rhoi addysg ol-16 cyfrwng Cymraeg dan fygythiad, ac mi fyddai hynny yn ei dro yn codi cwestiynau mawr am gynaladwyedd yr ysgolion cynradd ac uwchradd yn y sector, heb son am y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. "Rhaid i Awdurdodau Lleol ystyried gwir oblygiadau unrhyw benderfyniadau, a bod yn barod i dderbyn y cyrifoldeb amdanynt yng ngwydd y cyhoedd a'r Llywodraeth." Meddai Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG, Tran derbyn bod rhaid gwneud arbedion mewn adeg o gynni, rhaid i Awdurdodau Lleol hefyd berchnogir cyfrifoldeb o sicrhau bod addysg Gymraeg yn hygyrch ac mor hwylus phosib i bawb syn dymuno manteisio arni. Mae darpariaeth cludiant effeithiol yn allweddol i sicrhau cydraddoldeb i addysg Gymraeg, gan fod y ddarpariaeth mor bell o gartrefir rhan fwyaf o deuluoedd. Bydd torri cludiant 16+ am ddim yn milwrion erbyn dyhead clodwiw Llywodraeth Cymru i dorrir cylch caeth rhwng amddifadedd a chyrhaeddiad addysgol ac yn tanseilio Mesur Teithio i Ddysgwyr syn gosod dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i hyrwyddo mynediad at addysg Gymraeg. Bydd hefyd yn cael effaith negyddol ar ddewisiadau rhieni yn y meithrin ar cynradd gan lyffetheirio gallu'r sir i gyrraedd targedau twf y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg. Mae codi tl am gludiant ysgol yn mynd i gosbir llai cefnog yn fwy na neb, a pheri na fydd disgyblion o gefndiroedd tlotach yn gallu parhau ag addysg Gymraeg. Bydd yn gosod disgyblion dan straen yn ogystl rhieni sy'n poeni am eu sefyllfa ariannol. Yn wir, maen gwestiwn a ywr siroedd wedi cynnal asesiad cydraddoldeb ar effaith codi tl am gludiant ysgol ar addysg Gymraeg 16+, ar addysg 16+ yn gyffredinol nac ar deuluoedd llai cefnog." DIWEDD Am fanylion pellach cysylltwch : Rebecca Williams, Swyddog Polisi UCAC ar 07787 572180 Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG ar 07912175403
...
Galw ar y Gweinidog Addysg i ddefnyddio ei bŵerau
Mae RhAG wedi galw ar y Gweinidog Addysg a Sgiliau i ddefnyddior grymoedd newydd sydd yn ei feddiant i wrthod cynlluniau gwan gan Awdurdodau Lleol fydd yn gyfrifol am wella cynllunio Addysg Gymraeg dros y dair mlynedd nesaf. Mynegwyd hynny mewn llythyr at Huw Lewis AC drannoeth i ddyddiad cau cyflwyno Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSGA) i sylw Llywodraeth Cymru Mae RhAG eisoes wedi galw ar yr Awdurdodau Lleol i berchnogir dyletswydd o wella cynllunio Addysg Gymraeg dan y drefn statudol newydd er mwyn gwireddu targedaur Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg (SACC). Meddai Ceri Owen, Swyddog Datblygu Cenedlaethol RhAG, Mae RhAG yn sylweddoli mai partneriaeth rhwng llywodraeth ganol a lleol yw cyflawni nod ac amcanion y SACC gyda cyfrifoldebaun gorwedd ar y ddwy ochr. Mae angen felly ir siroedd bennu targedau clir a chydlynol yn seiliedig ar y weledigaeth fod dyletswydd arnynt bellach nid yn unig i ddiwallur galw ond hefyd i hybu twf. Fel un or rhanddeiliaid sydd wedi cyfrannu sylwadau ar ddrafftiau CSGA nifer or siroedd, yn gyffredinol daeth yn amlwg nad ydynt mewn gwirionedd wedi cydio yn y feddylfryd newydd syn ddisgwyliedig ohonynt. Yn gyffredinol mae diffyg targedau pendant drwyddi draw er mwyn cyflawnir nod. Yn barod mae Adroddiad Blynyddol SACC 2012-13 wedi cydnabod na fydd modd cyrraedd targedau 2015, ond heb gynlluniau gweithredu rhagweithiol gan lywodraeth leol fydd dim gobaith chwaith o gyflawni targedau 2020. Yn ychwanegol at hynny mae elfennau tu hwnt i bortffolio addysg wedi amlygun ddiweddar (yn lleol a chenedlaethol) syn gosod rhwystrau fydd yn faen tramgwydd i dwf addysg Gymraeg e.e toriadau i gludiant meithrin yn RhCT; bygythiadau i gludiant 16+ am ddim ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Merthyr a diffyg lleoedd Dechraun Deg trwy gyfrwng y Gymraeg i enwi dim ond rhai. Mewn cyfnod o gynni maer Awdurdodau Lleol yn ystyried rhain fel targedau hawdd er mwyn arbed arian a hynny heb sylweddolir effaith negyddol pellgyrhaeddol ar dwf addysg Gymraeg. Pwyswn felly ar Lywodraeth Cymru i weithredu proses graffu a gwerthuso cadarn; ac os gwelir na fydd cynlluniaun cyrraedd y safon ddisgwyliedig, rydym yn erfyn ar y Gweinidog i ddefnyddior grymoedd newydd sydd yn ei feddiant i wrthod cynlluniau gwan. Rhaid rhoi neges glir na fydd diffyg cydymffurfiaeth yn dderbyniol er mwyn cymryd y cyfle i droi consensws ac ewyllys gwleidyddol cenedlaethol yn weithredu o ddifrif ar lawr gwlad yn ystod cylch tair blynedd cyntaf y cynlluniau newydd. Diwedd Nodiadau Am fwy o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
Pwyso ar Awdurdodau Lleol i ehangu Addysg Gymraeg
Mae mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg wedi galw ar Awdurdodau Lleol Cymru i berchnogir dyletswydd arnynt i wella cynllunio Addysg Gymraeg. Daw hyn wedi iddynt dderbyn pedair wythnos ychwanegol i gyflwynou Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg i sylw Llywodraeth Cymru. Bellach bydd rhaid cyflwyno erbyn 20 Ionawr 2014. Meddai Ceri Owen, Swyddog Datblygu Cenedlaethol RhAG, Bydd Ebrill 2014 yn dynodi trefn gynllunio newydd; am y tro cyntaf bydd sail statudol ir cynlluniau, gyda grym y gyfraith tu l iddynt. Rydym fellyn galw ar y siroedd i wneud yn fawr or cyfle estynedig hwn i gryfhau eu cynlluniau trwy ymgynghori rhieni er mwyn eu galluogi i gyflawni targedau Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg (SACC) y Llywodraeth. Yn barod mae Adroddiad Blynyddol SACC 2012-13 wedi cydnabod na fydd modd cyrraedd targedau 2015. Daeth hyn fel siom gan inni eisoes ddatgan fod y targedau'n annigonol, ond heb gynlluniau gweithredu pendant a bwriadus gan lywodraeth leol fydd dim gobaith cyflawni targedau 2020, sef 30% o blant 7 oed yn derbyn Addysg Gymraeg. Mae RhAG wedi amcangyfrif bod angen rhwng 80 100 ffrwd ychwanegol (30 plentyn) os am gyrraedd y nod. Bellach maer SACC yn gosod yr agenda cenedlaethol o safbwynt cynllunio Addysg Gymraeg, er hynny pwysleisiwn mai partneriaeth yw hon rhwng llywodraeth ganol a lleol gyda chyfrifoldebaun gorwedd ar y ddwy ochr. Mae angen ir siroedd bennu targedau clir a chydlynol yn seiliedig ar y weledigaeth fod dyletswydd arnynt bellach nid yn unig i ddiwallur galw ond yn hytrach i hybu twf. Yn yr un modd mae angen i Lywodraeth Cymru weithredu proses graffu a gwerthuso gadarn; ac os gwelir na fydd cynlluniaun cyrraedd y safon ddisgwyliedig, rydym yn disgwyl ir Gweinidog Addysg ddefnyddio ei rymoedd newydd i wrthod cynlluniau gwan. Rhaid rhoi neges glir na fydd diffyg cydymffurfiaeth yn dderbyniol er mwyn cymryd y cyfle i droi consensws ac ewyllys gwleidyddol cenedlaethol yn weithredu o ddifrif ar lawr gwlad. Diwedd
...
Cam yn nes at ddarpariaeth uwchradd newydd
Mae RhAG wedi croesawu cyhoeddiad diweddar syn addo datrysiad i ddiffyg lleoedd uwchradd cyfrwng Cymraeg yn y de-ddwyrain. Daw hyn yn sgil datganiad gan Gyngor Casnewydd syn awgrymur tebygolrwydd mai o fewn ffiniaur sir honno y lleolir unrhyw ddarpariaeth newydd. Meddai Lynne Davies, rhiant syn byw yn Sir Fynwy a Chadeirydd Cenedlaethol RhAG,Mae trafodaethau rhwng siroedd yr hen Went wedi rhygnu mlaen ers peth amser ond heb unrhyw gynnydd pendant. Maer cyhoeddiad hir-ddisgwyliedig hwn yn arwydd hynod galonogol fod datrysiad gwirioneddol yn yr arfaeth. Bur blynyddoedd diwethaf yn gyfnod o ansicrwydd mawr i rieni, fun pryderu ynglyn dyfodol darpariaeth uwchradd cyfrwng Cymraeg yn yr ardal ac effaith hynny ar addysg eu plant. Maer cyhoeddiad hwn yn gam yn nes tuag at leddfur pryderon hynny ac yn cynnig sicrwydd fu mawr ei angen. Maen allweddol hefyd bod y siroedd yn cyfathrebu gyda rhieni bob cam or ffordd er mwyn sicrhau fod y datblygiad hwn yn bartneriaeth gwirioneddol rhwng yr holl randdeiliaid, gan gynnwys Ysgol Gyfun Gwynllyw syn gwasanaethur ardal ar hyn o bryd. Ychwanegodd Elin Maher, rhiant a Chadeirydd RhAG Casnewydd, Wrth groesawur newyddion rhaid pwyson awr am fwy o fanylder ynglyn r glo mn yn benodol o ran lleoliad a threfniadaeth y cynllun arfaethedig, a hynny cyn gynted phosib. Rhaid hefyd sicrhau fod y cynllun yn cadw at yr amserlen ac yn barod i dderbyn plant yr ardal ym mis Medi 2016. Pwysig yw cofio fod y datrysiad hwn yn gwbl ddibynnol ar arian cyfalaf gan Lywodraeth Cymru, felly hyderwn y byddant hwythaun ystyried y datrysiad fel partneriaeth ac yn cefnogi hynny trwy fuddsoddir cyllid angenrheidiol, fydd maes o law yn cyfrannu tuag at amcanion eu Stratgeaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg eu hunain. Rhaid i lywodraeth leol a chanol chwarae eu rhan er mwyn sicrhau fod y cynllun hwn yn cael ei wireddu. Rhaid mynd atin awr i droi ewyllys da yn weithredu o ddifrif. Diwedd Nodiadau Am fwy o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
Strategaeth Addysg Gymraeg: profiadau llawr gwlad
DYDD Sadwrn 23 Tachwedd bydd RhAG yn cynnal Cynhadledd a Chyfarfod Blynyddol yn Ysgol Gymraeg Treganna, Caerdydd. Themar gynhadledd eleni yw Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg: profiadau llawr gwlad. Y siaradwyr gwadd fydd, Gari Lewis, Pennaeth Cynllunio, Uned y Gymraeg mewn Addysg, Llywodraeth Cymru, Elin Maher, RhAG Casnewydd, Cyng. Arfon Jones, RhAG Wrecsam a Dr Dyfed Wyn Huws, Ymgyrch TAG. Meddai Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol RhAG, Amcan y gynhadledd eleni fydd gosod chwyddwydr ar yr hyn syn digwydd ar lawr gwlad trwy gymharu profiadau aelodau canghennau lleol RhAG gyda thargedau cenedlaethol. Byddwn yn gofyn - a ywr Strategaeth yn gwireddu ei amcanion ydi profiadau rhieni ledled Cymru yn cadarnhau fod y Strategaeth yn cyflawni ei nod ac yn hwyluso mynediad at addysg Gymraeg? Ydi polisi ar y lefel uchaf yn cael ei raeadru trwy weithredoedd llywodraeth leol ac yn cael effaith gadarnhaol yn ddigon cyflym? Yn wyneb hinsawdd ariannol anodd a thoriadau anorfod ar gyllidebau cyhoeddus, byddwn yn ystyried yr heriau mwyaf syn wynebu Awdurdodau Lleol wrth fynd ati i gyflawni targedaur Strategaeth a pha agweddau syn parhau i lesteirio twf. Ac o dderbyn bellach fod pob sir yn gorfod llunio a chyflwyno Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg ar sail statudol, byddwn hefyd yn trafod a yw ymgyrchu yn ystyr arferol y gair yn parhau i fod yn angenrheidiol? Byddwn yn trafod sut mae gweithgarwch RhAG eisoes wedi esblygu ac yn ystyried natur ein cyfraniad fel lladmerydd dros fuddiannau rhieni wrth ymateb ir cyfnod newydd hwn. Diwedd Nodiadau Am ragor o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
Lansio Ymgyrch Hyrwyddo Addysg Gymraeg
MAE RhAG wedi croesawu lansio Ymgyrch Addysg Cyfrwng Cymraeg gan Y Prif Weinidog, Carwyn Jones heddiw. Dywedodd Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol RhAG, Bu RhAG yn aros yn eiddgar am lansior ymgyrch hon, yn wir maen ddiwrnod hanesyddol syn nodi Llywodraeth Cymru am y tro cyntaf yn perchnogir cyfrifoldeb dros hyrwyddo Addysg Gymraeg yng Nghymru. Maer galonogol gweld y Prif Weinidog yn arwain ar y lansiad syn cadarnhau ymrwymiad Llywodraeth Cymru i weld Addysg Gymraeg yn ffynnu. Addas a phriodol yw lansior ymgyrch yn Ysgol Trelyn, Caerffili gan ei fod yn diriaethur ddeuoliaeth bresennol syn wynebu addysg Gymraeg heddiw. Maer adeilad syn cartrefur ysgol yn gynrychioladol or heriau syn wynebu nifer o ysgolion yn y sector cyfrwng Cymraeg a hynny mewn sir ble cafwyd twf aruthrol yn y galw am addysg Gymraeg dros y blynyddoedd diwethaf. Os am sicrhau twf o ddifrif yn y dyfodol maen rhaid blaenoriaethu buddsoddiad cyfalaf. Mae Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 yn gosod disgwyliad fod Awdurdodau Lleol bellach yn symbylu twf yn hytrach na diwallun unig. Dyma newid sylfaenol or drefn flaenorol. Hyderwn felly mai dechraur daith yn unig fydd lansiad eleni, ac y bydd yr ymgyrch yn datblygun flynyddol gyda buddsoddiad cyllid digonol. Nid ywr gynulleidfa darged yn un statig, ac felly maen allweddol fod yr ymgyrch nid yn unig yn ddeinamig ond yn hylifol, ac yn parhau i ailadrodd y negeseuon am addysg Gymraeg a manteision dwyieithrwydd o flwyddyn i flwyddyn. Gobeithiwn hefyd y bydd yn tynnu ynghyd yr holl bartneriaid syn gweithion ddiflino i hyrwyddo Addysg Gymraeg ar lawr gwlad mewn ymdrech ar y cyd. Yn bwysicach na dim, rhaid gwneud yn siwr fod neges graidd yr ymgyrch hon fod gan rieni Cymru ddewis arall o ran addysg eu plant yn ddewis gwirioneddol ymarferol ac fod siroedd Cymru hefyd yn gweithredu ar eu dyletswydd; trwy sicrhau fod darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn hygyrch, fod dilyniant cadarn ar gael ymhob cyfnod allweddol a hynny ar gael o fewn pellter teithio rhesymol ir cartref. Diwedd Nodiadau Am ragor o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
Rhaglen Dechraun Deg yn milwrion erbyn twf Addysg Gymraeg
Mae RhAG wedi honni fod un o bolisau blaenllaw Llywodraeth Cymru, er gwaethaf ewyllys da y sefydliad, yn milwrion erbyn ehangu Addysg Gymraeg. Yn dilyn gwneud cais dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth mae ymatebion yr Awdurdodau Lleol yn dangos nad ywr ddarpariaeth yn dod yn agos at y canrannau presennol syn derbyn addysg Gymraeg. Gwelir y patrwm hwn gan oddeutu hanner siroedd Cymru. Daw hyn yn sgil lansiad swyddogol Adeiladu Dyfodol Disglair: Cynllun y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant gan y Prif Weinidog Carwyn Jones yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych eleni. Meddai Ceri Owen Swyddog Datblygu RhAG, Maer ymarferiad hwn wedi amlygu nifer o gwestiynau difrifol iawn am weithredu rhaglen Dechraun Deg ar lawr gwlad ac am statws y Gymraeg o fewn y polisi hwn. Does dim monitro manwl yn digwydd, a dim rheolaeth ar sut mae awdurdodau lleol yn gweithredu'r drefn. Yn wir, lleiafrif bychan o siroedd syn gwneud yn dda - maer gweddill yn tangyflawnin sylweddol. Yn amlach na pheidio, lleoedd Dechraun Deg fydd pwynt mynediad cyntaf nifer cynyddol o deuluoedd i ddarpariaeth blynyddoedd cynnar. Yn gyffredinol dengys y data fod diffygion sylweddol wrth sicrhau cyfleoedd cyfartal i deuluoedd difreintiedig gael mynediad at ddarpariaeth gofal plant Dechraun Deg trwy gyfrwng y Gymraeg. Rhaid gofyn pa fath o sylfaen maer rhaglen hon yn ei gosod er mwyn cyflawni targedaur Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg? Yn arbennig felly pan mae Adroddiad Blynyddol y Llywodraeth ar gyfer 2012-13 mewn perthynas r Strategaeth yn cyfaddef ein bod yn anhebygol o weld 25 y cant o blant saith oed yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg erbyn 2015. Pa fath o gyd-berthynas sydd rhyngddynt mewn gwirionedd? Oes yma enghraifft o un polisi gan y llywodraeth yn tanseilio a llyffetheirio un arall? Aeth ymlaen i ddweud, Dealltwriaeth RhAG yw fod bwriad i ehangur rhaglen Dechraun Deg dros y blynyddoedd nesaf trwy fuddsoddiad ariannol sylweddol gan Lywodraeth Cymru. Dyma faes allweddol syn gorgyffwrdd chylch gorchwyl sawl Gweinidog, gan gynnwys Trechu Tlodi, Gofal Plant ac Addysg. O ganlyniad mae angen arweiniad a chyfarwyddyd polisi cenedlaethol or canol mewn perthynas statws y Gymraeg o fewn y rhaglen. Fel y Gweinidog sydd bellach chyfrifoldeb am yr iaith dylai Carwyn Jones gadarnhau ymrwymiad y Llywodraeth a sicrhau fod y Gweinidogion perthnasol yn gweithredun unol hynny. Mae angen i'r llywodraeth sefydlu arolygiaeth ar gyfer y drefn, a rhoi cyllid yn unig i awdurdodau sy'n rhoi cyfartaledd i'r ddwy iaith yn l disgwyliadau lleol am dwf addysg Gymraeg. diwedd Nodiadau Ymysg y canlyniadau gwaethaf mae: Colofn 1: Awdurdod Addysg Lleol Colofn 2: Nifer plant yn derbyn darpariaeth gofal plant DD cyfrwng Cymraeg Colofn 3: Nifer lleoedd cyfrwng Cymraeg DD ar gael Colofn 4: Canran plant Bl.2 yn derbyn Addysg Gymraeg CNPT 1.5% 4.6% 17.7% Conwy 9.5% 9.18% 23.7% Casnewydd 0% 0% 4.6% Caerdydd 7.7% 12.3% 15% Abertawe 1.8% 3.71% 13.6% Sir Gar 25% 30% 55.6% Merthyr 1% 5% 9.8% Sir Benfro 12.7% 14% 21.2% RhCT 9% 11% 20.5% Torfaen 5% 7% 10.2% Wrecsam 4.1% 13.1% 12.1% Casgliadau eraill: Trosglwyddo i addysg Gymraeg: canrannau yn isel iawn ac yn amlach na pheidio nodwyd nad oedd y data ym meddiant yr Awdurdod Lleol. Nododd un ymateb: Ar hyn o bryd, nid ywn ofynnol ir gwasanaeth fonitro pa ysgolion y maer plant yn trosglwyddo iddynt, ac o ganlyniad, nid ywr wybodaeth hwn yn ein meddiant. Niferoedd staff cyfrwng Cymraeg: Ar gyfartaledd mae llai na 1/3 o staff y siroedd yn medrur Gymraeg (wahn i Gwynedd, Mn a Cheredigion) Cwestiynau iw gofyn o safbwynt yr arferiad presennol o gasglu data am sgiliau ieithyddol staff a natur ieithyddol y darpariaethau yn yr un modd a fod disgwyl rheolaeth lem o safbwynt iechyd a diogelwch, gwiriadau CRB ayb Ni chynhaliwyd unrhyw asesiad ac ni chasglwyd unrhyw wybodaeth oedd ymateb sawl sir. Yn gyffredinol ceir amwysedd a diffyg cysondeb drwyddi draw yn y cyswllt hwn.
...
Rhaglen Dechraun Deg yn milwrion erbyn twf Addysg Gymraeg
Mae RhAG wedi honni fod un o bolisau blaenllaw Llywodraeth Cymru, er gwaethaf ewyllys da y sefydliad, yn milwrion erbyn ehangu Addysg Gymraeg. Yn dilyn gwneud cais dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth mae ymatebion yr Awdurdodau Lleol yn dangos nad ywr ddarpariaeth yn dod yn agos at y canrannau presennol syn derbyn addysg Gymraeg. Gwelir y patrwm hwn gan oddeutu hanner siroedd Cymru. Daw hyn yn sgil lansiad swyddogol Adeiladu Dyfodol Disglair: Cynllun y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant gan y Prif Weinidog Carwyn Jones ar faes y brifwyl ddoe. Meddai Ceri Owen Swyddog Datblygu RhAG, Maer ymarferiad hwn wedi amlygu nifer o gwestiynau difrifol iawn am weithredu rhaglen Dechraun Deg ar lawr gwlad ac am statws y Gymraeg o fewn y polisi hwn. Does dim monitro manwl yn digwydd, a dim rheolaeth ar sut mae awdurdodau lleol yn gweithredu'r drefn. Yn wir, lleiafrif bychan o siroedd syn gwneud yn dda - maer gweddill yn tangyflawnin sylweddol. Yn amlach na pheidio, lleoedd Dechraun Deg fydd pwynt mynediad cyntaf nifer cynyddol o deuluoedd i ddarpariaeth blynyddoedd cynnar. Yn gyffredinol dengys y data fod diffygion sylweddol wrth sicrhau cyfleoedd cyfartal i deuluoedd difreintiedig gael mynediad at ddarpariaeth gofal plant Dechraun Deg trwy gyfrwng y Gymraeg. Rhaid gofyn pa fath o sylfaen maer rhaglen hon yn ei gosod er mwyn cyflawni targedaur Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg? Pa fath o gyd-berthynas sydd rhyngddynt mewn gwirionedd? Oes yma enghraifft o un polisi gan y llywodraeth yn tanseilio a llyffetheirio un arall? Aeth ymlaen i ddweud, Dealltwriaeth RhAG yw fod bwriad i ehangur rhaglen Dechraun Deg dros y blynyddoedd nesaf trwy fuddsoddiad ariannol sylweddol gan Lywodraeth Cymru. Dyma faes allweddol syn gorgyffwrdd chylch gorchwyl sawl Gweinidog, gan gynnwys Trechu Tlodi, Gofal Plant ac Addysg. O ganlyniad mae angen arweiniad a chyfarwyddyd polisi cenedlaethol or canol mewn perthynas statws y Gymraeg o fewn y rhaglen. Fel y Gweinidog sydd bellach chyfrifoldeb am yr iaith dylai Carwyn Jones gadarnhau ymrwymiad y Llywodraeth a sicrhau fod y Gweinidogion perthnasol yn gweithredun unol hynny. Mae angen i'r llywodraeth sefydlu arolygiaeth ar gyfer y drefn, a rhoi cyllid yn unig i awdurdodau sy'n rhoi cyfartaledd i'r ddwy iaith yn l disgwyliadau lleol am dwf addysg Gymraeg. Nodiadau Ymysg y canlyniadau gwaethaf mae: Nifer plant yn derbyn darpariaeth gofal plant DD cyfrwng Cymraeg Nifer lleoedd cyfrwng Cymraeg DD ar gael Canran plant Bl.2 yn derbyn Addysg Gymraeg CNPT 1.5% 4.6% 17.7% Conwy 9.5% 9.18% 23.7% Casnewydd 0% 0% 4.6% Caerdydd 7.7% 12.3% 15% Abertawe 1.8% 3.71% 13.6% Sir Gar 25% 30% 55.6% Merthyr 1% 5% 9.8% Sir Benfro 12.7% 14% 21.2% RhCT 9% 11% 20.5% Torfaen 5% 7% 10.2% Wrecsam 4.1% 13.1% 12.1% Casgliadau eraill: Trosglwyddo i addysg Gymraeg: canrannau yn isel iawn ac yn amlach na pheidio nodwyd nad oedd y data ym meddiant yr Awdurdod Lleol. Nododd un ymateb: Ar hyn o bryd, nid ywn ofynnol ir gwasanaeth fonitro pa ysgolion y maer plant yn trosglwyddo iddynt, ac o ganlyniad, nid ywr wybodaeth hwn yn ein meddiant. Niferoedd staff cyfrwng Cymraeg: Ar gyfartaledd mae llai na 1/3 o staff y siroedd yn medrur Gymraeg (wahn i Gwynedd, Mn a Cheredigion) Cwestiynau iw gofyn o safbwynt yr arferiad presennol o gasglu data am sgiliau ieithyddol staff a natur ieithyddol y darpariaethau yn yr un modd a fod disgwyl rheolaeth lem o safbwynt iechyd a diogelwch, gwiriadau CRB ayb Ni chynhaliwyd unrhyw asesiad ac ni chasglwyd unrhyw wybodaeth oedd ymateb sawl sir. Yn gyffredinol ceir amwysedd a diffyg cysondeb drwyddi draw yn y cyswllt hwn. Tabl llawn yn nodir ymatebion: AWDURDODAU LLEOL Cyfanswm y plant sy'n derbyn darpariaeth Dechrau'n Deg Nifer a chanran y plant sy'n derbyn darpariaeth Dechrau'n Deg trwy gyfrwng Cymraeg. Nifer lleoliadau Dechrau'n Deg cyfrwng Cymraeg a chyfanswm y lleoedd ar gael o fewn y lleoliadau hynny - gan gynnwys canrannau. Nifer lleoliadau Dechrau'n Deg cyfrwng Saesneg a chyfanswm y lleoedd ar gael o fewn y lleoliadau hynny - gan gynnwys canrannau. Nifer a chanran y plant sy'n trosglwyddo i addysg Gymraeg o leoliadau Dechrau'n Deg. Nifer staff a gyflogir i ddarparu rhaglen Dechrau'n Deg a nifer - ac felly'r ganran - o staff sy'n darparu trwy gyfrwng y Gymraeg Disgyblion Bl.2 yn derbyn addysg cyfrwng Cymraeg Abertawe 1392 dan 4 oed (rhaglen gyfan) 6 plentyn 2/3 oed 1 lleoliad / 12 lle (1 arall 8 lleoliad / 329 lle Ddim yn cadw'r data ddim yn cadw'r data 13.60% 1 arall yn agor yn Medi (18 lle arall) Blaenau Gwent 219 23 (11%) 2 leoliad (hyd at 40 lle) 4 lleoliad /170 lle 4 plentyn 22 i gyd (gofal plant) 10% CC 4.30% Bro Morgannwg 194 44 out of 194 = 23% 1 lleoliad / 48 lle 3 lleoliad / 120 lle (+ 13 gofalwr plant) 27 (14%) 10 allan o 44 = 23% 12.20% Casnewydd 400 Dim plant ond wedi tendro am 8 lle Dim 12 lleoliad /400 lle Dim (1%) 72 i gyd - dim un CC 4.60% CNPT 1000 15 (1.5%) 3 lleoliad 16 lle (4.61%) 18 lleoliad 331 lle (95.4%) data ddim ganddynt 11 yn uniongyrchol gan CNPT - dim un CC 17.70% Caerdydd 2900 dan 4 oed (rhaglen gyfan) 21 o deuluoedd (gofal plant) / 7.7% 4 lleoliad / 62 lle (12.3%) 13 lleoliad / 440 lle (87.6%) Ddim yn cadw'r data 15% Caerffili 327 40 (12%) 40 lle (potensial i 112) 14 lleoliad / 287 lle 15 (23%) 59 uniongyrchol gan y sir (6 CC) 16.70% Ceredigion 429 91 13 / 83 lle (88%) 9 lleoliad / 11 lle (12%) 56 (61.5%) 20 (13 CC) (65%) 73.30% Conwy 232 22 (9.5%) 2 / 13.3% o'r ddarpariaeth 13 lleoliad / 515 lle (86.7% ) 37 (15.95%) 89 (23 CC) 25.8% 23.70% 52 lle (9.18%) o'r lleoedd Sir Ddinbych 704 23, syn 14% (gofal plant) 2 / 42 lle 9 lleoliad (1 dwyieithog) / 389 lle cofrestredig data ddim ganddynt heb ddarparu'r data'n iawn 23.20% Sir y Fflint 133 16 (12%) 3 lleoliad / methu cadarnhau nifer lle methu cadarnhau nifer methu cadarnhau 40 / 6 cyf Cymraeg 6.80% Sir Gaerfyrddin 218 gofal plant 55 (25%) 5 lleoliad allan o 13 (38%) 66 lle (30%) 9 lleoliad (69%) cynnwys 1 'dwyieithog' ddim yn ofynnol monitro'r data hwn 31% o'r staff cyfan 55.60% Gwynedd 154 plentyn 154 (100%) 5 lleoliad / 213 lle i gyd dim 154 (100%) 57 (100%) 98.40% Merthyr 632 1% 1 lleoliad (10 lle - 5 %) 1 heb gofrestru(12lle) 7 / 163 lle (88%) Sir ddim yn dal y data 26 / 2.5 cyf Cymraeg 9.80% Mynwy 82 4 (4.8%) 1 lleoliad / provised on ad hoc basis 4 settings minimum 28 places 0% 0% 4.60% Sir Penfro 688 o blant dan 4 oed 22 (12.7%) Dim un lleoliad CC penodol 4 / 248 lle 47 (16.6%) 46/ 3 CC (7%) 21.20% 1 Lleoliad C/S 36 lle, 18 (am) 18(pm) Pen-y-bont ar Ogwr 179 o blant gofal plant 26 (14%) cyf Cymraeg 3 lleoliad CC /26 lle / 13% 5 lleoliad / 168 lle / 87% 12/13 53 /42 (79%) trosg 39 i gyd / 11 (28%) CC 9.50% Powys 546 plentyn yn derbyn darp 25 allan o 110 ( 22.7%) 3 /40 lle (30%) 8 / 92 lle (70%) data ddim ganddynt 30 i gyd / 7 CC (23.3%) 19.40% RhCT 370 gofal plant 34 /9% 3 lleoliad allan o 20 (15%) 1 / 20 lleoliad (85%) 20.50% Torfaen 186 gofal plant 9 plentyn (5%) 2 lleoliad / hyd at 16 lle 12 / 226 lle DD / 2 childminder (3 lle pellach) 7 plentyn (5.6%) 57 i gyd / 4 CC (7%) 10.20% 2 ofalwraig plant(4 lle ychwanegol) Wrecsam 194 8 children 4.1% 2 lleoliad / 24 lle 12 / 182 lle 7 plentyn (90%) 77 i gyd / 12 CC (16%) 12.10% Ynys Mn 372 100% 5 lleoliad / 88 lle dim ddim yn casglu'r data 22 i gyd (95%) 1 dysgwr 75.20% *** Data yn edrych ar y flwyddyn 2012/13 Am ragor o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
Y DE-ORLLEWIN YN DAL I GOLLI DISGYBLION CYMRAEG
MAE siroedd y de-orllewin yn colli un o bob pum disgybl Cymraeg i addysg Saesneg. Dyna honiad RhAG yn dilyn cyhoeddi adroddiad diweddarar Llywodraeth ar addysg Gymraeg. Yn l y ffigurau, mae Sir Gaerfyrddin yn dal gydar gwannaf yng Nghymru am sicrhau bod disgyblion sydd wedi cael addysg Gymraeg yn mynd ymlaen i fanteisio ar addysg uwchradd Gymraeg. Mae 23% o ddisgyblion - un o bob pedwar yn cael eu colli o addysg Gymraeg i addysg Saesneg. Mae Sir Benfro gydar gwannaf hefyd, gyda 27% yn cael eu colli, er bod rhai or sir hon yn mynd i gael addysg Gymraeg mewn siroedd cyfagos. Y gwannaf yng Nghymru erbyn hyn yw Castell-nedd Port Talbot, syn colli 31% oi disgyblion, er bod rhain mynd i Sir Gaerfyrddin. Medd Lynne Davies, cadeirydd RhAG, Maer golled ieithyddol hon yn digwydd yn yr union ran o Gymru lle mae gofid mawr yn sgil canlyniadau cyfrifiad 2011. Mae angen i Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Chastell-nedd Port Talbot fynd atin ddi-oed i gryfhau eu trefn ddilyniant cynradd-uwchradd. Mewn rhai siroedd mae rhai ysgolion unigol yn meddu ar bolisau iaith cwbl wahanol i weddill y sir, ac mae angen ir siroedd ar Llywodraeth ddwyn pwysau i newid hyn. Ychwanegodd, Mae cael trefn syn caniatu i ddisgyblion newid i ail iaith yn twyllor system arholiadau, ac yn tanseilio canlyniadau TGAU ail iaith. Yn waeth na hyn efallai ywr ffaith nad ywr disgyblion eu hunain yn cael datblygu eu sgiliau ieithyddol a dod yn oedolion sgiliau cyfartal yn y ddwy Iaith. Mae gan y Llywodraeth dargedau i wellar dilyniant cynradd-uwchradd, ac rydyn nin gobeithio y bydd yn cynnal trafodaethau gydar siroedd yn ne-orllewin Cymru ar newid eu trefn. diwedd Nodiadau Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg: Adroddiad Blynyddol 2012-13: http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/guidance/wmesreport/?skip=1&lang=cy
...
Ymosodiad mileinig cabinet Caerdydd ar addewid blaenorol y Cyngor
HEDDIW mae RhAG wedi cyhuddo aelodau cabinet Caerdydd o ymosod yn fileinig ar addewid blaenorol y Cyngor mewn perthynas ag Addysg Gymraeg. Mewn cyfarfod a gynhaliwyd heddiw cafwyd pleidlais i symud 'mlaen gyda'r bwriad o ymgynghorin ffurfiol ym mis Medi ar gynnig i helaethu Pwll Coch yn ysgol dair ffrwd barhaol ac i roi or neilltu unrhyw fwriad i adeiladu ysgol Gynradd Gymraeg Newydd yn Grangetown. Dywedodd llefarydd ar ran y mudiad, Heddiw maer cabinet wedi ymddwyn mewn modd cwbl ddirmygus ac wedi anwybyddu dyheadau a galwadau rhieni ar gymuned leol. Maent wedi cytuno i ymgynghori ar sail papur syn ystadegol ddiffygiol, syn tangyfrifo niferoedd o fewn y sector cyfrwng Cymraeg yn yr ardal ac o ganlyniad yn gosod rhagamcanion amheus iawn o safbwynt twf y dyfodol. Yn l cyfarwyddyd polisi Llywodraeth Cymru, dylair cyngor fod yn ymateb ir galw am addysg Gymraeg yn lleol: maer galw o fewn cymuned Grangetown yn hysbys ac eto anwybyddwyd hynny. Ymddengys ei bod yn dderbyniol i blant sydd am dderbyn Addysg Gymraeg deithio allan ou cymuned i dderbyn y ddarpariaeth honno. Maer anghydraddoldeb y polisi hwnnwn syfrdanol. Mae RhAG yn falch o ddeall fod grŵp Plaid Cymru wedi galwr penderfyniad i mewn syn golygu y bydd Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc y Cyngor nawr yn gorfod edrych ar y cynnig. Bydd RhAG yn parhau i gydweithio gyda rhieni, mudiadau ar gymuned yn ehangach wrth ir ymgyrch ddwyshau yn erbyn y penderfyniad cywilyddus hwn. diwedd Nodiadau Am fwy o wybodaeth, cysylltwch Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
Cyngor Sir Penfro: oedi pellach wrth ddatblygu addysg Gymraeg?
Mae RhAG wedi beirniadu Cyngor Sir Penfro am fethiannau amlwg mewn perthynas blaengynllunio addysg Gymraeg yn yr awdurdod. Heddiw bydd y Cabinet yn trafod argymhelliad i ohirio cynnig gafodd sl bendith ar Ragfyr 3ydd 2012 i sefydlu ysgol gynradd Gymraeg 3-11 oed yn Ninbych y Pysgod i agor ym Medi 2015. Yn hytrach mae'r adroddiad yn argymell gohirio'r cynllun am flwyddyn bellach, gan olygu na fyddai'r ysgol arfaethedig yn agor tan Medi 2016. Mae RhAG yn galw ar y sir i sefydlu dosbarth cychwynnol ym mis Medi 2014, os oes rhaid aros tan fis Medi 2016 tan gael safle parhaol, fel na fydd dwy flynedd o blant yn collir cyfle i gael addysg Gymraeg. Daw beirniadaeth RhAG yn sgil adroddiad diweddaraf ESTYN yn Rhagfyr 2012, oedd yn nodi fod gwasanaethau addysg yr awdurdod lleol i blant a phobl ifanc yn 'anfoddhaol' ac ategwyd gan Bwyllgor Craffu Plant a Theuluoedd y sir sydd wedi mynegi 'pryderon sylweddol' fod penderfyniadau yn cael eu gwneud a hynny heb unrhyw strategaeth gyffredinol ar gyfer darpariaeth addysg Gymraeg o fewn yr awdurdod. Meddai Heini Gruffudd, Cydlynydd RhAG yn y de orllewin, "Tynnodd ESTYN sylw at nifer o ddiffygion, gan gynnwys anallu'r sir i gwrdd 'r galw am addysg Gymraeg. Cyfeirwyd at y ffaith nad yw'r awdurdod yn mesur y galw am addysg cyfrwng Cymraeg neu am nad oes ganddo ddulliau amgen i gasglur wybodaeth honno, nad yw'n gwybod beth yw gwir lefel yr angen. Roedd yr adroddiad yn argymell fod angen rhoi strategaeth briodol ar waith i nodi a bodloni'r galw am addysg cyfrwng Cymraeg. "Cytunwn gyda ESTYN fod methiant i feddu ar y wybodaeth honno, yn atal yr awdurdod rhag cynllunion effeithiol i sicrhau cynhwysedd digonol ac fod hynny'n ddiffyg pwysig. Ond er tynnu sylw at y diffyg sylfaenol hwn, nid yw RhAG yn ymwybodol fod y sir wedi mynd ati i fesur y galw eto, a hynny 7 mis yn ddiweddarach. Ni all hyn fod yn dderbyniol, ac mae'n amlwg nad yw'r awdurdod yn mynd ati o ddifrif i ymateb yn rhagweithiol i argymhellion ESTYN nac ychwaith i ddisgwyliadau Llywodraeth Cymru sydd wedi'i crisialu yn y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg. "Mae'r ffaith fod bwriad yn awr i ohirio ymhellach sefydlu ysgol Gymraeg newydd yn Ninbych y Pysgod yn cwestiynu effeithiolrwydd yr awdurdod wrth ddatblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg ledled y sir. Does dim modd cyfiawnhau'r oedi hwn gan ei fod yn amddifadu rhieni rhag cael darpariaeth leol o fewn pellter rhesymol i'w cartrefi. Mae pryderon eraill yn lleol gan gynnwys y ffaith fod y daith hiraf i ysgol uwchradd Gymraeg, sef 1awr 10 munud, sydd ugain munud yn fwy na'r daith hiraf i ysgol uwchradd Saesneg, h.y 40 munud yn fwy mewn diwrnod. Ymddengys nad oes cynlluniau i fynd i'r afael 'r anghydraddoldeb hwnnw trwy sefydlu ysgol uwchradd yn ne'r sir. Daeth yn amlwg felly fod angen ymagweddiad cadarn a strategaeth glir o safbwynt cynllunio darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y sir dros y blynyddoedd nesaf."
...
YSGOL NEWYDD GRANGETOWN
Yn 2006 roedd 106 cais am addysg Gymraeg yn ardaloedd Canton, Pontcanna a Grangetown ac ond 90 lle (Treganna -30; Pwll Coch-60). Methodd rhai plant chael lle mewn addysg Gymraeg a chafodd eraill eu anfon i ysgolion eraill eithaf pell i ffwrdd, Coed-y-gof, Pencae ac eraill. Addawodd y Prif Swyddog Addysg, Chris Jones, i osgoi trychineb fel hyn yn y dyfodol a pherswadiodd y Cyngor i agor 4 dosbarth cychwynnol yn 2007, un ohonynt yn Grangetown sef Tan yr Eos mewn ystafelloedd tu few i Ysgol Ninian Parc. Tyfodd Tan yr Eos ar unwaith ac am y 6 mlynedd ir ysgol fod ar agor mae wedi derbyn rhwng 25 a 30 plentyn y flwyddyn ac yn awr bydd y plant hyn or diwedd yn symud i adeilad newydd Treganna fydd yn derbyn 90 plentyn bob blwyddyn. Erbyn 2010 roedd yn amlwg nad oedd y 120 lle ar gael rhwng Treganna, Pwll Coch a Thanyreos yn ddigonol i gwrdd galw yn y dalgylchoedd a na fyddai adeilad newydd ar gael I dderbyn Treganna-Tanyreos tan 2013. Aeth y sir i ymgynghori rhieni Pwll Coch ar y syniad o ymestyn Pwll Coch am 2/3 blynedd i dderbyn 3 yn lle 2 ffrwd hyd nes y byddai Treganna ar ei safle newydd ac y byddai agor trydedd ysgol un ffrwd ar safle newydd yn Grangetown yn bosibl. Rhoddwyd addewidion i rieni Pwll Coch taw estyniad dros dro fyddai hwn ac y byddai Pwll Coch yn mynd yn l i fod yn ysgol 2 ffrwd. Doedd y rhieni ddim yn hapus ond gyda llawer o rwgnach fe dderbynion nhw yr anhepgorol. Dim ond cabanau dros dro i dderbyn y dosbarthiadau ychwanegol trefnodd y sir heb newid maint y neuadd nar ffreutur sy wedi achosi gwasgfa annerbyniol. Ceisiodd y Sir gynnwys y drydedd ysgol yn Grangetown yn ei rhaglen am 21st Century Schools a fe gynhwysodd y Llywodraeth yr Ysgol newydd yn y rhan gyntaf or cynllun gan addo tua 6M iddi. O 2011 felly bu 150 lle ar gael ar gyfer addysg Gymraeg yn nalgylch Treganna=Pwll Coch a fe dderbyniwyd 136 plentyn. Erbyn 2012 derbyniwyd 147 ac eleni y rhif erbyn hyn yw 154 (gyda thebygrwydd yr aiff y rhif lan eto i dderbyn rhai or 10 plentyn nad oedd wedi cael lle erbyn dechrau Gorffennaf). Mae plant yn dod i ysgol Gymraeg llefydd gwag o gyfeiriadau pell iawn. Yn ystod y dyddiau diwethaf rwyf wedi clywed am blentyn o deulu bur enwog yn byw yn nalgylch Glanmorfa heb le yno sydd wedi derbyn lle ym Mhwll Coch. Er syndod I RhAG a heb rybudd Ir mudiad cyhoeddodd y Sir papur ymgynghorol yn anelu at ymestyn hyd yr amser y byddai trydedd ffrwd ym Mhwll Coch am gyfnod amhenodol ac yn dweud y byddai agor y drydedd ysgol yn cael ei osod yn l ymhellach Ir dyfodol yn sgil problem dod o hyd I safle addas. Ni soniwyd am estyniad nac i neuadd PC neu ir ffreutur serch ychwanegu rhagor o ddosbarthiadau. Bu ymateb y rhieni yn ffyrnig ar lafar a mewn 179 llythyr wrthwynebus. Dim ond 17 oedd dros y cynllun. Ysgrifennodd RhAG at y Cyng Julia Magill yn ceisio sicrwydd nad oedd bwriad tynnur ysgol newydd o gynllun 21st Century Schools ac ym mis Mai fe gafwyd gadarnhad fel y ceisiwyd. Nawr ychydig cyn diwedd tymor ar gyfer gwyliaur haf a pethefnos wedi cyhoeddi canlyniad yr ymgynghori arall ar 4 ysgol arall dyma gyhoeddi gofnod o dan teitl camarweiniol sef o fwriad i weithredu i gwrdd r galw am addysg Gymraeg yn hysbysu bwriad y sir i:- 1 Tynnu nl or cynllun i agor ysgol Gymraeg newydd yn Grangetown yn 2015 neu unrhyw bryd arall, i ddefnyddior safle a ffeindiwyd Ir ysgol Gymraeg ar gyfer agor ysgol newydd Saesneg ac i gywasgu trydedd ffrwd parhaol mewn ar safle Pwll Coch yn Lecwydd i ba le y gall plant Grangetown drafaelu yn lle mynychu ysgol leol fel sydd wedi digwydd ar safle Tanyreos ers 2007. 2 Mae hyn oll ar sail ystadegau hollol wallus yn tangyfrif yn nifer mewn addysg Gymraeg ar hyn o bryd a felly yn rhagdybio galw llawer yn llai yn y dyfodol. Mae hyn yn bwysig nid yn unig o leihau y rhifau Cymraeg ond hefyd o cwyddor rhifau Saesneg am fod modd gwybod y cyfanswm yn weddol sicr. Rwyf wedi cyfrif 14 gwall yn y ddogfen sirol 3 Dyw rhifaur sir ddim yn gyson yn eu hunain. Dywedir yn un fan y bydd prinder o 72 lle cyfrwng Saesneg yn yr holl ardal erbyn 2015, a phrinder 31 lle cyfrwng Cymraeg. Mewn man arall fe ddywedir y bydd prinder cyfrwng Saesneg erbyn 2015 yn Grangetown oni weithredir. Mae awgrym o weithredu fel hyn:- (i) Defnyddio adeilad Tanyreos i dderbyn 30 plentyn. (Iawn) (ii) Newid ffiniau dalgylchoedd i gyfeirio 15 o Grangetown i ysgolion Canton/Glanyrafon lle mae 60 lle gwag. (Iawn) (iii) (Nid ydynt yn dweud bod hyn yn gadael ond 12 plentyn heb le or cyfanswm o 57, a noder fod y rhifau cyfrwng Saesneg wediu chwyddo o 20) 4 Er tegwch Ir sir meant yn awry n derbyn y bydd angen codi adeiladau parhaol ar gyfer y trydedd ffrwd barhaol gyda neuadd fwy a ffreutur ac ati Maer cofnod yn ymdrech i gyfiawnhau amddifadu addysg Gymraeg o ysgol newydd leol ar gyfer Grangetown ac i arallgyfeirio 6M o arian llywodraeth Cymru sydd wediI glustnodi i addysg Gymraeg ers 3 blynedd. Rwyn ofni bod hwn yn deillio o eiddigedd bod addysg Gymraeg yn meddu ar 2 ysgol fodern mewn ardal lle mae addysg Saesneg mewn ysgolion o oes Fictoria i gyd. Nid oes cof bod addysg Gymraeg yn berffaith fodlon derbyn adeiladau Fictorianaidd ond wedi cael eu troi i ffwrdd gyda dirmyg. Mae gwrthwynebwyr addysg Gymraeg wedi hau a nawr yn anfodlon i fedi.Yn bersonol fe fyddwn yn fodlon derbyn meddiant o Ysgol Ninian Park ar gyfer addysg Gymraeg a chaniatau I blant addysg Saesneg gael yr adeilad newydd os bydd hynny yn dileu eiddigedd. Yn Ysgol Ninian Park dechreuodd addysg Gymraeg yng Nghaerdydd yn 1949 a fe fyddai addasrwydd I ddychwelyd In gwreiddiau, ond mae rhaid inni gael ysgol lleol I gwrdd r galw a nid ffrwd arall yn Lecwydd. Michael L N Jones
...
Galw ar Aelodau Cabinet Caerdydd i wneud yr hyn syn iawn
MEWN llythyr anfonwyd heddiw at holl aelodau Cabinet Cyngor Caerdydd, mae RhAG wedi erfyn arnynt i ddiogelu lles a buddiannau addysg Gymraeg yn y brifddinas trwy anrhydeddur addewid i adeiladu Ysgol Gynradd Gymraeg Newydd yn Grangetown. Bydd pleidlais ar bapur fydd yn mynd gerbron y Cabinet yfory (Dydd Llun, Gorffennaf 22ain) syn cynnig tynnu nl yn gyfangwbl or cynllun gwreiddiol i agor ysgol Gymraeg newydd yn Grangetown yn 2015, i ddefnyddior safle a adnabyddwyd ar gyfer yr ysgol Gymraeg er mwyn agor ysgol newydd Saesneg ac i gywasgu trydedd ffrwd barhaol ar safle Ysgol Pwll Coch yn Lecwydd Dyma adwaith ddiweddaraf y cyngor wrth iddynt geisio ymateb ir galw cynyddol am leoedd cynradd cyfrwng Cymraeg yn yr ardal. Mae RhAG or farn y byddai gwasgu mwy o blant ar safle Ysgol Pwll Coch yn gwbl annheg ar y disgyblion ac yn gam gwag o safbwynt cynllunio Addysg Gymraeg yn yr ardal. Maer mudiad hefyd yn dadlau fod sicrhau ysgol Gymraeg newydd i Grangetown yn hollbwysig o safbwynt cynnig cyfloedd teg i rieni sydd am ddewis Addysg Gymraeg o fewn pellter rhesymol iw cartrefi ac yn pwyso ar y Cyngor i beidio cefnu ar y weledigaeth sylfaenol o ddarparu ysgolion lleol i blant lleol mewn perthynas ag Addysg Gymraeg Maer mudiad yn galw ar y Cabinet i wrthod y cynnig sydd gerbron ac i flaenoriaethu lles a buddiannau plant yr ardal uwchben popeth arall. Daw hyn cyn i rieni a chefnogwyr baratoi i brotestio o flaen Neuadd y Sir brynhawn yfory i leisio cryfder eu gwrthwynebiad. diwedd Nodiadau Am fwy o wybodaeth, cysylltwch Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net Dymar llythyr yn llawn: Annwyl Gynghorydd Ysgrifennaf atoch fel aelod o Gabinet Cyngor Caerdydd cyn ichi ymgynnull yfory i drafod mater sydd o bwys eithriadol. Ar ran aelodau pwyllgor RhAG Caerdydd erfyniwn arnoch i ddiogelu lles a buddiannau addysg Gymraeg yn ein prifddinas ac i anrhydeddur addewid i adeiladu Ysgol Gynradd Gymraeg Newydd yn Grangetown. Rydym or farn nad ywr cynnig i helaethu Ysgol Pwll Coch a sefydlu trydedd ffrwd barhaol yno yn ddatrysiad derbyniol ir galw cynyddol am leoedd cynradd cyfrwng Cymraeg yn yr ardal.Mae gwrthwynebiad y rhieni ir cynnig hwnnwn glir. Amlygwyd hyn yn ystod ymgynghoriad mis Ebrill, lle bur ymateb yn ffyrnig ar lafar ac mewn 179 o lythyron gwrthwynebus gyda 17 yn unig o blaid y cynllun. Byddai gwasgu mwy o blant ar safle Ysgol Pwll Coch yn gwbl annheg ar y disgyblion ac yn gam gwag o safbwynt cynllunio Addysg Gymraeg yn yr ardal. Ym mis Ebrill ysgrifennodd RhAG at y Cyng. Julia Magill yn ceisio sicrwydd nad oedd bwriad i dynnu Ysgol Gymraeg Newydd Grangetown o gynllun Ysgolion 21G y Cyngor. Y mis Mai cafwyd cadarnhad ganddi fod yr ysgol newydd yn parhau i fod yn rhan o gynlluniaur Cyngor. Byddwch hefyd yn ymwybodol fod cyfeiriad at Ysgol Gymraeg Newydd Grangetown yng Nghynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg y Cyngor, cynllun sydd eisoes wedi derbyn cymeradwyaeth y Llywodraeth ac fydd ar sail statudol o 2104 ymlaen. Felly maer cynnig fydd ger eich bron yfory yn dro pedol llwyr ar yr ymrwymiad cyhoeddus a gafwyd cyn hyn: cynllun fel y gwyddoch sydd eisoes wedi derbyn sel bendith Llywodraeth Cymru a chyllid cyfalaf wedii glustnodi ers 2011. Dengys patrymau twf diweddar yn y galw am Addysg Gymraeg yn yr ardal, fod angen dybryd am fwy o leoedd. Gwyddom bydd y ddwy ysgol sy'n gwasanaethu ardaloedd Treganna a Grangetown yn orlawn erbyn 2015. Mae cyfanswm y plant sydd wedi gwneud cais am le yn y ddwy ysgol ar gyfer Medi 2013 yn 154, sef dros 5 ffrwd ac yn gynnydd o 7 uwchben cyfanswm y llynedd, nid y cwymp i 136 disgybl, sef yr hyn roedd y Cyngor yn ei ddarogan yn ystod ymgynghoriad mis Ebrill. Maer twf blynyddol yn yr ardal yn gyson oddeutu 10% syn uwch na chyfartaledd y twf ar draws Caerdydd. Maer ddogfen bresennol fellyn dyfynnu hen ffigyrau syn tangyfrif y nifer mewn addysg Gymraeg ar hyn o bryd ac yn rhagdybio galw llawer llai yn y dyfodol. Ni ellir ystyried fod y ddogfen hon yn cynnig sail gadarn a dibynadwy i benderfyniadau mor dyngedfennol. Mae sicrhau Ysgol Gymraeg Newydd i Grangetown yn hollbwysig o safbwynt cynnig cyfloedd teg i rieni sydd am ddewis Addysg Gymraeg o fewn pellter rhesymol iw cartrefi. Pwyswn arnoch i beidio cefnu ar weledigaeth sylfaenol y Cyngor o ddarparu ysgolion lleol i blant lleol ar gyfer teuluoedd syn dymuno dewis Addysg Gymraeg a gofynnwn ichi sicrhau cydraddoldeb i blant Grangetown a rhoir hawl iddynt fynychu ysgol leol fel sydd wedi digwydd ers sefydlu Ysgol Tan-yr-eos ers 2007. Mae polisi cenedlaethol Llywodraeth Cymru yn gosod nod o gael 30% o blant 7 oed yn derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg erbyn 2020. Ar hyn o bryd mae ychydig dan 20% o blant Caerdydd yn derbyn addysg Gymraeg. Felly nod y Llywodraeth yw cynnydd o 50% o blant ysgol yn dechrau yn y sector cyfrwng Cymraeg yng Nghaerdydd erbyn 2018. Ni fydd modd dod yn agos at wireddu hyn heb gadw at yr addewidion am drydedd ysgol yn ardal Treganna a Grangetown. Mae sicrhaur ysgol hon fel rhan o flaengynllunio strategol y Cyngor yn allweddol. Am y rhesymau uchod felly galwn arnoch i wrthod y cynnig fydd dan eich ystyriaeth yfory ac i wneud yr hyn syn blaenoriaethu lles a buddiannau plant yr ardal uwchben popeth arall. Galwn arnoch i beidio ag arallgyfeirio 6M o arian Llywodraeth Cymru sydd wedii glustnodi i addysg Gymraeg ers 3 blynedd. Galwn arnoch i anrhydeddur cynllun gwreiddiol ac i adeiladu ysgol Gynradd Gymraeg Newydd yn Grangetown. Yn gywir Ceri Owen Ar ran Pwyllgor RhAG Caerdydd
...
Cyngor Caerdydd: torri addewid am Ysgol Gymraeg newydd
MAE RhAG wedi beirniadun hallt fwriad Cyngor Caerdydd i beidio anrhydeddu addewid i adeiladu ysgol gynradd Gymraeg newydd yn ardal Trelluest or ddinas ac i ddefnyddior safle hwnnw ar gyfer adeiladu ysgol cyfrwng Saesneg. Daw hyn fel tro u-bedol llwyr ar gynlluniau gwreiddiol y cyngor syn ffurfio rhan ou Rhaglen Ysgolion 21G; cynllun sydd eisoes wedi derbyn sel bendith Llywodraeth Cymru gyda chyllid cyfalaf wedii glustnodi ers Rhagfyr 2011. Mewn papur fydd yn mynd gerbron y Cabinet ddydd Llun nesaf (Gorffennaf 22ain) ceir yn hytrach gynnig i helaethur ddarpariaeth bresennol - Ysgol Pwll Coch yn Lecwydd - trwy sefydlu trydedd ffrwd barhaol yno fel datrysiad ir galw cynyddol am leoedd cynradd cyfrwng Cymraeg yn yr ardal. Dywedodd Michael Jones ar ran RhAG Caerdydd, Mae hwn yn gyhoeddiad cwbl syfrdanol ac yn codi cwestiynau sylfaenol am ymrwymiad Cyngor Caerdydd i Addysg Gymraeg. Bu RhAG yn feirniadol or Cyngor nl ym mis Ebrill pan awgrymwyd na fyddair ysgol newydd yn agor yn unol r amserlen wreiddiol, sef 2015, ar cynnig gafwyd i sefydlu trydedd ffrwd dros dro ym Mhwll Coch tan o leiaf 2016. Maen gwbl annealladwy fod y Cyngor nawr nid yn unig am droi cefn ar y cynllun gwreiddiol ond yn bwriadu defnyddior safle ar gyfer adeiladu ysgol cyfrwng Saesneg newydd. Dengys patrymau twf diweddar yn y galw am Addysg Gymraeg yn yr ardal, fod angen dybryd am fwy o leoedd. Gwyddom bydd y ddwy ysgol sy'n gwasanaethu ardaloedd Treganna a Threlluest yn orlawn erbyn 2015. Mae cyfanswm y plant sydd wedi gwneud cais am le yn y ddwy ysgol ar gyfer Medi 2013 yn 154, sef dros 5 ffrwd ac yn gynnydd o 7 uwchben cyfanswm y llynedd, nid y cwymp i 136 disgybl, sef yr hyn roedd y sir yn ddarogan. Maer twf blynyddol yn gyson oddeutu 10%. Er hynny, maer cyngor yn parhau i lynu at yr hen ffigyrau nad ydynt yn adlewyrchu gwir dwf y dyfodol a rhain yn frith trwyr ddogfen. Cymharer hynny gyda sefyllfar sector cyfrwng Saesneg ble mae lleoedd ar gael mae un ysgol o fewn yr ardal gyda 75% o leoedd gwag. Cofier hefyd y bydd y sector cyfrwng Saesneg yn ennill dwy ysgol yn l Fedi nesaf wrth agor adeilad newydd Ysgol Gymraeg Treganna, sef Ninian Park ac Ysgol Iau Radnor. Mae rhesymeg y sir yn gwbl ddi-sail felly ar rhagdybiaeth yn parhau mai addysg cyfrwng Saesneg y bydd rhienin ei ddewis. Y gwir amdani yw mai adroddiad i gynyddu lleoedd addysg cyfrwng Saesneg yw hwn a hynny ar draul addysg Gymraeg yn yr ardal. Ychwanegodd Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG, Maer sir wedi cadarnhaun gyhoeddus ar sawl achlysur iddynt dderbyn caniatd y Gweinidog i agor ysgol newydd ar gyfer Grangetown er mwyn derbyn y twf yn y galw a ddisgwylwyd yn yr ardal. Caiff eu bwriad ei gynnwys hefyd yng Nghynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg y sir, sydd eisoes wedi derbyn cymeradwyaeth y Llywodraeth ac a fydd o fis Ionawr nesaf ymlaen ar sail statudol. Ategwyd hynny ymhellach mewn llythyr anfonwyd at RhAG ar Ebrill 9fed gan y Cyng. Julia Magill, Deilydd Portffolio Addysg Caerdydd, pan ddywedodd fod yr ysgol newydd yn parhau i fod yn rhan o gynlluniaur Cyngor. Gwelwn yn awr mai geiriau gwag oedd rhain. Maen gwbl amlwg bellach mai polisir Cyngor o safbwynt Addysg Gymraeg yw canolir ddarpariaeth au bod yn cefnu ar y weledigaeth o ddarparu ysgolion lleol i blant lleol ar gyfer teuluoedd syn dymuno dewis Addysg Gymraeg. Mynnwn wybod hefyd sut maer cynnig hwn yn cydfynd ag amcanion a thargedau cenedlaethol y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg? Mae polisir Llywodraeth yn gosod nod o gael 30% o blant 7 oed yn derbyn eu haddysg trrwy gyfrwng y Gymraeg erbyn 2020. Ar hyn o bryd mae ychydig dan 20% o blant Caerdydd yn derbyn addysg Gymraeg. Felly nod y Llywodraeth yw cynnydd o 50% o blant ysgol yn dechrau yn y sector cyfrwng Cymraeg yng Nghaerdydd erbyn 2018. Ni fydd Caerdydd yn dod yn agos at wireddu hyn heb gadw at eu addewidion am 3edd ysgol yn ardal Treganna a Threlluest. Galwn felly ar Julia Magill i egluro pam ei bod wedi bradychu Addysg Gymraeg yn yr ardal hon ac ar y Cabinet i wyrdroir penderfyniad cywilyddus hwn ar unwaith. diwedd
...
Sefyllfa addysg Gymraeg yn y De Ddwyrain
Mae Michael Jones, Cyd-lynydd RhAG yn y De Ddwyrain, yn pwyso a mesur sefyllfa addysg Gymraeg yr ardal ar flog Golwg360: www.golwg360.com/blog/cyfranwyr-gwadd
...
Pryder RhAG: Torfaen yn trosglwyddo cyfrifoldeb dros wasanaeth addysg
Mae RhAG wedi mynegi gofid ynglyn phenderfyniad Cyngor Bwrdeistref Torfaen ddoe i drosglwyddo dyletswyddau cynllunio, darparu a chefnogi addysg yn y sir i Wasanaeth Cyflawniad Addysg De Ddwyrain Cymru. Dawr ymateb hwn yn sgil adroddiad beirniadol ESTYN nl ym mis Chwefror. Cyflwynwyd y cynigion gerbron y Cyngor llawn ddoe gydag argymhelliad pellach y dylid diddymu swydd Prif Swyddog Addysg y sir. Meddai Elin Maher, Cadeirydd RhAG Casnewydd, Mae pryderon RhAG yn niferus gan ymwneud yn bennaf r modd datgelwyd y newyddion hyn yn ogystal ag effeithiau tymor byr, canolig a hirdymor y newidiadau ar addysg Gymraeg yn yr ardal. Fel yr awdurdod ble lleolir yr unig ysgol uwchradd Gymraeg syn gwasanaethur rhanbarth, mae cyfrifoldeb ar Dorfaen i ystyried hynny wrth gyflwyno newidiadau mor sylfaenol. Tran cydnabod mai mater i Dorfaen yw tynged eu gwasanaeth addysg, mae ystyriaethau traws-sirol yn perthyn ir sector Cymraeg, a thrwy hynny, mae unrhyw newid yn Nhorfaen yn rhwym o effeithio ar ddisgyblion syn byw yn yr awdurdodau cyfagos. Dymunwn wybod sut yn union bydd yn effeithio ar ansawdd addysg plant a phobl ifanc Torfaen ar siroedd cyfagos, pa systemau monitro sydd yn eu lle a beth fydd yr effeithiau ar gynllunio hir-dymor darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y dyfodol? Teimlwn hefyd fod hyn oll wedi amlygu methiannnau cyfathrebu sylfaenol gyda rhanddeiliaid allweddol, sef rhieni lleol ac yn bwysicach fyth gydar disgyblion gaiff eu heffeithion uniongyrchol. Pa ystyriaeth sydd wedii roi i anghenion a buddiannau plant a phobl ifanc wrth yrrur penderfyniad hwn yn ei flaen? Mae paradocs annerbyniol yn codi mewn sefyllfa ble gofynnir i rieni di-Gymraeg ymddiried eu plant i sector syn gwbl estron iddynt o ran iaith, ac na ddangosir yr un parch a chwrteisi ir rhieni hynny pan fo newidiadau fel hyn yn yr arfaeth. Dylai fod yn broses ddwy ffordd, dryloyw ble mae rhieni yn derbyn gwybodaeth eglur er mwyn deall beth yn union fydd goblygiadau newidadau or fath ar addysg eu plant. Bu pawb yn y tywyllwch ers cyhoeddi adroddiad beirniadol ESTYN, a pharhau mewn gwirionedd maer ansicrwydd yn sgil y cyhoeddiad hwn, gan nad oes unrhyw fanylion wedii ddatgelu ynglyn glo man y cynnig. At hynny, pryderwn bydd ansicrwydd pellach yn cael effaith negyddol ar ddewisiadau rhieni a thwf addysg Gymraeg dros y blynyddoedd nesaf. Mae profiad y gorffennol wedi dangos fod y sector cyfrwng Cymraeg yn fregus ac yn agored i gael ei niweidio os nad ywr amodau cywir yn eu lle. Gyda Llywodraeth Cymru yn disgwyl i awdurdodau weithredu eu Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg mewn modd cydlynus a chydgysylltiedig, maer darnio pellach hwn yn nhirlun addysgol y de ddwyrain yn codi cwestiynau mawr ynglyn blaenoriaethau, deilliannau ac atebolrwydd o safbwynt addysg yn gyffredinol, ac yn benodol o safbwynt blaen gynllunio addysg Gymraeg. Galwn felly ar Wasanaeth Cyflawniad Addysg y De Ddwyrain i gyd-weithio gydar holl randdeiliaid perthnasol gan gynnwys awdurdodau cyfagos, ysgolion, rhieni a disgyblion i gyfathrebu a diogelu buddiannau a dyheadau plant a rhieni dros y misoedd ar blynyddoedd nesaf. diwedd
...
Methiannau Addysgol Torfaen yn parhau
Mae rhiant o Dorfaen wedi tynnu sylw at ei phryderon yn Siambr Cyngor Torfaen yr wythnos hon wedi i ddeiseb gyflwynwyd yn profi fod y galw am Leoedd Ysgol Cynradd Cyfrwng Cymraeg yng Nghwmbrn yn uwch nar ddarpariaeth gael ei anwybyddu. Unwaith eto eleni mae Ysgol Gymraeg Cwmbrn wedi derbyn mwy o geisiadau na nifer y lleoedd gyda rhieni yn cael gwrthod mynediad iw plant, rhai gyda brodyr a chwiorydd eisoes yn mynychu, a hyn serch fod Cyngor Torfaen yn ymwybodol or sefyllfa ers cryn amser. Dywedodd Glyn Davies, Cadeirydd Grŵp Rhieni dros Addysg Gymraeg Torfaen, Mae Cyngor Torfaen yn ceisio anwybyddur sefyllfa ac yn gobeithio y bydd rhieni yn ildio ac yn rhoi fyny. Gallaf eu sicrhau na fydd hynnyn digwydd. Maer galw am addysg Gymraeg o fewn cymuned leol y plentyn yn cynyddu, mae gan bob rhiant hawl i ddewis cyfrwng iaith addysg eu plant ac mae dyletswydd statudol ar yr awdurdod lleol i ddiwallur dewis hwnnw, boed hynny drwy gyfrwng y Gymraeg neur Saesneg. Dylai Cyngor Torfaen agor ysgol newydd yng Nghwmbrn, maer ateb mor syml hynny. Dywedodd Mrs Moore o St Dials, sydd phlant mewn darpariaeth feithrin cyfrwng Cymraeg ar hyn o bryd ac a fydd yn chwilio am le ym mis Medi 2014, Deuthum yma heddiw fel y byddai unrhyw riant wedii wneud, i ofyn yn blwmp ac yn blaen beth mae Cyngor Torfaen yn bwriadu ei wneud er mwyn sicrhau fod fy mhlentyn i yn cael ei addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn fy nghymuned leol, ac maer ymateb a gefais yn dangos fod y Cyngor yn gwadu eu cyfrifoldeb yn llwyr. Bwriadaf fynd ar mater i sylw Aelodaur Cynulliad ac yn uniongyrchol at y Gweinidog Addysg, Huw Lewis. Maer ymgyrch yn debygol o ddwyshau. diwedd
...
Ymddiswyddiad Gweinidog: Beth nesaf i Addysg Gymraeg?
Yn dilyn ymddiswyddiad disymwth y Gweinidog Addysg, Leighton Andrews mae RhAG yn galw ar ei olynydd i sicrhau fod Addysg Gymraeg yn parhaun flaenoriaeth gan Lywodraeth Cymru. Mae RhAG yn pwyso am gysondeb o ran polisi tuag at Addysg Gymraeg ac fod angen ir Gweinidog newydd gadarnhau ymroddiad i hynny or cychwyn cyntaf. Dywedodd Lynne Davies, Cadeirydd RhAG, Hoffwn ddiolch i Leighton Andrews am ei ymrwymiad i Addysg Gymraeg yn ystod ei gyfnod fel Gweinidog Addysg ac am wireddu addewid Cytundeb Cymrun Un trwy gyflwynor Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg cyntaf yn hanes Cymru. Ar drothwy cynfod tyngedfennol lle rydym yn aros i Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg yr ALl droi o fod yn gynlluniau gwirfoddol i fod yn offerynnau statudol, maen hanfodol fod y Gweinidog newydd fydd yn cymryd yr awenau yn adeiladu ar y gwaith sydd eisoes wedii gyflawni gan sicrhau dilyniant di-dor o ran agwedd a meddylfryd. Mae gwaith mawr eto iw wneud o ran cyflawni targedaur Strategaeth ac maen allweddol fod yr olynydd yn sefydlu gweledigaeth gadarn a chefnogol fydd yn sail gref i gyrraedd hynny. Edrychwn ymlaen i gydweithio gydar unigolyn hwnnw maes o law. diwedd
...
Ysgol Carno - buddugoliaeth i rym rhieni
Mae Rhieni dros Addysg Gymraeg wedi croesawu'r argymhelliad a fydd yn sicrhau dyfodol Ysgol Carno trwy ffederaleiddio. Mewn adroddiad a aiff gerbron Cabinet Cyngor Powys ar Fai 14, mae'r Cyngohorydd Myfanwy Alexander, sydd yn gyfrifol am addysg, yn argymhell ffederaleiddio ysgolion Carno, Llanbrynamir a Glantwymyn. Dyma yw'r ddewis orau ganddynt yn hytrach na'r un wreiddiol i gau'r ysgol. Meddai Ceri Owen, Swyddog Datblygu Cenedlaethol, "Mae'r Cyng. M. Alexander wedi gwrando ar lais y gymuned leol ac wedi cydnabod y byddai cau Ysgol Carno wedi bod yn drychineb o ran hygyrchedd ac argaeledd addysg gyfrwng Cymraeg yn yr ardal. Mae'r argymhelliad newydd yn adlewyrchu hyn, ac yn cydnabod cryfder y gwrthwynebiad at y bygythiad gwreiddiol i gau'r ysgol. Mae gan Gyngor Powys gryn dipyn o waith i'w wneud o ran cynllunio strategol er mwyn cynyddu'r cyfleoedd i gael mynediad i addysg gyrfwng Cymraeg. Mae hyn yn gam i'r cyfeiriad iawn, ac gobeithiwn Ceri Owen, RhAG National Development Officer said, "Councillor M. Alexander has listened to the local community and has acknowledged that the closure of Ysgol Carno would not only have been a disaster in terms of accessibility and availability of Welsh-medium provision for the future of the Welsh language in the area. This new recommendation reflects this, and recognises the strength of feeling against the original threat to close the school. Powys Council has some major work to do in terms of strategic planning to increase opportunities to access Welsh-medium education. This is a step in the right direction and we hope it marks a more proactive and positive period in relation to planning to meet the growing demand for Welsh-medium education within the county. " end Notes Papers for Powys Council Cabinet Executive meeting 14 May 2013: http://www.powys.gov.uk/ag_2013-05-14c1_cy.pdf?id=47&L=1 http://www.powys.gov.uk/rep_2013-05-14c1_125a_en.pdf?id=47 For further information please contact Ceri Owen, RhAG Development Officer on 07912175403 or ceri@rhag.net
...
RhAG yn galw am droi ewyllys da yn weithredu
Mae RhAG yn galw ar y Llywodraeth i droi ewyllys da at addysg Gymraeg yn weithredu pendant. Bydd mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg yn galw am hyn mewn tystiolaeth gerbron arbenigwyr ieithyddol fydd yn ymweld Chymru ddydd Llun 29 Ebrill. Bwriad yr ymweliad gan aelodau o Bwyllgor Arbenigwyr ar ran Siartr Ewrop ar gyfer Ieithoedd Rhanbarthol a Lleiafrifol yw casglu tystiolaeth gan rychwant eang o NGOs sy'n ymwneud 'r gwaith o hyrwyddo a diogelu'r iaith Gymraeg. Fel rhan o'u tystiolaeth bydd RhAG yn datgan fod bwlch yn parhau rhwng dyheadau'r Llywodraeth mewn perthynas ag addysg Gymraeg a'r cynnydd angenrheidiol i gyrraedd targedau'r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg. Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed y bydd 25% o blant 7 oed yng Nghymru yn derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg erbyn 2015 a hwnnw'n cynnyddu i 30% erbyn 2020. Meddai Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG, "Bydd llawer o'n tystiolaeth yn adleisio'r un materion a godwyd gennym wrth ymddangos gerbron y pwyllgor nl yn 2009. Mae RhAG yn pwyso am yr angen i weithredu ar sail mesur y galw a'r angen am gyfarwyddiadau clir iw gwneud yn haws i Awdurdodau Lleol sefydlu ysgolion cyfrwng Cymraeg. Er fod cynnydd wedi'i wneud mewn perthynas mesur y galw am addysg Gymraeg, nid oes cyfarwyddiadau eglur wedi'i darparu i ALl ar sut i fynd ati i gynyddu'r ddarpariaeth. Mae rhai siroedd wedi bod yn rhagweithiol ond eraill yn parhau i lusgo traed. Gan nad yw gweithredu ar ganfyddiadau arolygon mesur galw yn statudol mae'r cynnydd o ran ehangu'r sector cyfrwng Cymraeg wedi bod yn llawer rhy araf. "Ar hyn o bryd mae'r Strategaeth yn methu o safbwynt hwyluso darparu ysgolion cyfrwng Cymraeg newydd. Dylai Llywodraeth Cymru osod targedau penodol i ALl er mwyn ehangu nifer yr ysgolion cyfrwng Cymraeg. Yn ein cyhoeddiad Twf Addysg Gymraeg yng Nghymru 2012 - 2020 mae RhAG yn dadlau fod angen 67 dosbarth ychwanegol er mwyn cyrraedd targed y Llywodraeth ble bydd 30% o blant Cymru yn derbyn addysg cyfrwng Cymraeg erbyn 2020. Prin iawn yw'r gobaith o gyrraedd y nod os na fydd y Llywodraeth yn cyhoeddi cyfarwyddiadau clir er mwyn sicrhau fod ALl yn gweithredu." diwedd Nodiadau 1. Llyfryn Twf Addysg Gymraeg yng Nghymru 2012 - 2020, Michael Jones, 2012. http://www.rhag.net/dogfennau/twfc.pdf 2. Adroddiad diwethaf Pwyllgor Arbenigwyr Siartr Ewrop ar Ieithoedd Rhanbarthol neu Leiafrifol http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/default_en.asp http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/Recommendations/UKCMRec3_en.pdf Am ragor o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
Tro u bedol ar gynllunio addysg Gymraeg yn y brifddinas
The national organisation Parents for Welsh medium Education (RhAG) has criticised Cardiff Council for a u-turn on their proposals to make permanent the enlargement of Ysgol Gymraeg Pwll Coch to admit up to 90 pupils into the Reception Year from September 2014. This according to RhAG is in complete contrast to the promise given back in 2011 when a consultation was held to expand provision as a temporary measure only. RhAG doesn't fundamentally disagree with the Council's intention to keep Ysgol Pwll Coch as a three form entry as a temporary 'bridging' measure, but that it should form part of a wider plan to establish a brand new school in Grangetown by 2015. It is very concerning that the Council now appears to be reneging on that promise, in line with the original timetable included in Cardiff Council's 21st Century Schools Plan with projects in the first envelope already ratified and funding assured by Welsh Government. The retention of a permanent third stream at Pwll Coch would inevitably put pressure on resources / space which is bound to affect the school's ability to maintain current high educational standards.This is a completely unacceptable situation for pupils, staff and parents. Said Michael Jones, RhAG South east Wales Coordinator, "The logic and statistics provided by the Council to support the plan is flawed, inconsistent or simply unfounded. According to Council figures, the number of new children in the area are expected to fall next September, which would be for the first time in 10 years, and yet it is claimed that provision needs to be increased from the current 5 streams to 6 streams (150 to 180 children) despite 5 streams being sufficient to accomodate the 136 children the council expected this year. In 2006, Treganna and Pwll Coch schools admitted 90 children when a total of 102 children applied for places. In response to this a starter class was opened at Ninian Park School in 2007, now called Ysgol Tan-yr-eos, which has now grown to a full school and will form the second stream at Ysgol Treganna from September 2013. In 2012 Treganna and Pwll Coch admitted a total of 147 children, an increase of 57 children in 6 years, which is higher than the average for the whole of Cardiff between 2000 and 2011, equating to 6.22%. It must be remembered that Treganna and Pwll Coch have also received the overflow from Ysgol Nant Caerau of 10 pupils per year for the past 2 years. In fact the number already admitted to Treganna and Pwll Coch this year has already reached 154;there are children who have failed to obtain admission to Nant Caerau yet again and these children taken with the usual late applicants will in all probability ensure that the total admissions exceed 160 and reach the usual 10% increase in this area. "It is fairly certain that both schools serving the Canton and Grangetown areas will be oversubscribed by 2015. The Council has confirmed that they've received permission from the Minister to open the new school in Grangetown to cater for the expected growth in demand in the area. However, it is claimed that it has not been possible to find a suitable site and consequently it will not be possible to open the school before 2016. The Council has also expressed uncertainty about the viability of the new school in terms of the demand for WM provision in the area. This is a completely unbelievable statement as RhAG has expressed its concern for more than a year that a one form entry would be insufficient by 2019/20 and pushing for the school to be built on a site which could accomodate a second form entry by 2017/18. It is therefore critical that the new school remains as part of Cardiff's 21st Century Schools programme in line with the original timetable and as Cllr. Julia Magill, Exectuive Member for Education has again promised in a recent letter to RhAG. Said Ceri Owen, RhAG National Development Officer, "If the plan to establish a 3rd stream at Pwll Coch is implemented this will mean that there will be three schools of this size in the Welsh-medium sector in Cardiff. In a response to a written question submitted to the Executive Member for Education, it was denied that that this is a move towards a policy of centralizing provision treating the WM sector in an unequal and disproportionate way compared to the EM sector. RhAG is concerned that Cardiff Council is moving away from its commitment to the vision of 'local schools for local children' with regard to the WM sector. "We must ask how Cardiff Council's proposals to plan WM education across the city can claim to be in line with the national objectives and targets of the Welsh Medium Education Strategy. Welsh Government policy has set a target that 30% of 7 year olds in Wales will be assessed through the medium of Welsh by 2020. Currently fewer than 20% do so in Cardiff. The Government's aim is for Cardiff to see an increase of 50% of school children who begin in the WM sector by 2018. Cardiff won't come close to achieving that without expanding provision in Splott and honouring its promise to establish a 3rd school for the Canton and Grangetown areas. RhAG therefore urges the Labour led Council in Cardiff to change its attitude which at present is completely opposite to the nationalpolicy set by fellow party members within Welsh Government."
...
Llywodraeth Cymru yn gwastraffu 31m ar addysg y tu allan i'r wlad
Mewn erthygl ar wefan Sefydliad Materion Cymreig (IWA), mae Heini Gruffudd yn dadlau y dylen ni roi'r gorau i noddi'r sawl sydd yn dewis astudio y tu allan i Gymru: www.clickonwales.org/2013/03/welsh-governments-31m-brain-drain-subsidy/
...
RhAG yn beirniadu Cyngor Powys am danseilio addysg Gymraeg
The national organisation Parents for Welsh Medium Education (RhAG) has criticised Powys Council for using wholly incorrect and inaccurate information in its consultation on proposals to close Ysgol Carno. This would ultimately would be open for challenge by judicial review. The organisation will write to the Council on behalf of parents campaigning against closure urging them to rethink their plans and start afresh. The proposals, which the Council have agreed to take forward are based on January 2012 data and do not reflect the recent 84% growth in pupil numbers and the consequent decrease in surplus places and cost per head of education. Under the proposals the 44 pupils currently on roll would be dispersed to neighbouring schools. The only one which can offer a comparable WM education, Ysgol Llanbrynmair located 7 miles away, is physically unable to accept all the children. The other options are a dual stream provision and English medium provision. RhAG considers that the proposals to close one of the top three schools in the Machynlleth/Llanidloes catchment areas based on Estyn Inspection reports will be damaging to the existing provision and willl preven the growth of Welsh medium education in the north of the county. It will also undermine the requirements of the Welsh Government's Welsh Medium Education Strategy which, once legislation expected to be passed in April, [1] will place a statutory duty on all Local Authorities to grow and increase WM provision with a specific emphasis on 'increasing access for early years and primary provision within a child's community'[2]. Said Mr Michael Jones, RhAG's Legal Advisor, "It is unjustifiable that a report based on information which is completely out of date has been submitted and the recommendations adopted based upon such information. There are a number of significant and fundamental issues which need to be addressed, since the fact that due process appears not to have been followed in the conclusion to close Ysgol Carno. The APB and Dyfi Valley Workstreams' explicit recommendation was federation rather than closure, but it seems that local democratic processes have been disregarded." Said Mr Jones, "The Cabinet Member with responsibility for the Education Portfolio is also contradicting herself when she refers to the Condition of Ysgol Carno's buildings.The Cabinet report states that Ysgol Carno received the worst condition grade, which is untrue, as Welsh Government itself graded this a B (Satisfactory) which is the same grade given to other schools in the area. It is also neither useful or constructive when the Cabinet Member is publicly quoted as labelling Ysgol Carno's condition as 'disgraceful' without ever having visited the school, fuelling concern and worry in an already emotionally charged situation." He went on to say, "These proposals also don't fully consider the consequence closure would have on the public purse. The Council's own figures state that the transport bill would be approx 57,000 but only if transport were limited to one location. The reality is that closure could lead to parents opting for alternative provision which could drastically snowball the transport bill." Ceri Owen, RhAG National Development Officer added, " The key consideration should be that the alternative offered to parents should be of equal or better standard. This will certainly not be the case here, as these proposals will adversely affect parental choice and equality of opportunity. Parents who send their children to Ysgol Carno have made a conscious decision to choose WM education for their children, and if the school was closed, the stark reality is that this could no longer be an option for everyone. What is also concerning is that no impact assessment has been carried out in terms of the effect this closure would have on the Welsh Language or on the wider community.There is no question that if implemented, this policy would jeopardise the development of Welsh-medium provision in this area, and stifle the recent and projected future growth." Said Ms Owen, "Does Powys Council consider it appropriate to safeguard the Welsh language in one community at the expense of other surrounding communities? This flies in the face of national legislation and policy relating to the Welsh Language. RhAG calls upon the Cabinet Member with responsibility for education in Powys to answer this and to qualify how these proposals are considered to be in alignment with Welsh Government's vision of furthering the growth of Welsh-medium education and responding in a planned way to demand." end Notes For further information please contact Ceri Owen, RhAG Development Officer on 07912175403 or ceri@rhag.net [1] School Standards and Organisation (Wales) Bill http://wales.gov.uk/legislation/programme/assemblybills/schoolstandards/?lang=en [2] Welsh-medium Education Strategy, Welsh Assembly Government, Information document no: 083/2010, p.13 http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/guidance/welshmededstrat/?lang=en
...
Local parents present petition calling for more Welsh-medium provision
Local Torfaen parents and members of RhAG Torfaen (Parents for Welsh medium Education) group will present a petition to Councillors at Torfaen's next full Council meeting (Tuesday 11th December) calling for additional Welsh-medium primary provision to be established within the Authority. At a recent event organised by Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy (Welsh language Initiative) for parents whose children will be attending reception classes in September 2013 (and with children not currently attending WM provision), more than 40 parents from the Cwmbrn catchment area and more than 20 from the Panteg catchment area signed a petition calling on Torfaen Council to provide their child with a place at a Welsh-medium school within their catchment areas. The last few years have seen a substantial expansion in the number of Welsh-medium nursery and early years provision (maintained and non-maintained) which has had a tremendous impact on numbers. All schools are close to or at over capacity including Ysgol Panteg, the Authority's third WM primary opened in 2010, which is expected to be oversubscribed by September 2013. Ysgol Panteg was turned into a two-form entry school last September, to catch the overflow from the Authority's other two WM schools, and is expected to reach current capacity of 150 pupils much earlier than anticipated. The situation came to a head at the beginning of this year, with a number of parents refused first choice reception place for their children at Welsh-medium schools in Torfaen for this current academic year; a number of them with siblings already attending those schools. Said Glyn Davies, RhAG Torfaen chair, "It is unavoidable that further schools must be opened to meet demand. Findings from the last survey to measure demand carried out by Torfaen Council confirmed that 39% of parents would like their children to receive their education through the medium of Welsh.This is reinforced by recent trends and future projections . Action must now be taken to accommodate this growth in line with the emphasis within the Welsh-medium Education Strategy for planning proactively to meet future growth in demand.[1] " "As part of the Authoritys 21st century Schools programme, proposals have been outlined for the opening of a brand new-build on the AVESTA site. However it is becoming apparent that this funding won't transpire until the tail end of the programme's first phase. RhAG is also concerned that the proposal doesn't offer a solution which takes into account the needs of families across the whole of the Authority. We feel that it must be one element of a wider strategic plan to develop Welsh-medium education across the Authority - not the only one. Parents are naturally concerned that the future planning of Welsh-medium provision in Torfaen is currently being pinned on a school, which as of yet does not exist, and where all three Welsh-medium schools will be oversubscribed within the next year." Mr Davies went on to say, "RhAG calls on the Authority to adopt a strategy where Welsh-medium schools serve local communities and are situated within a reasonable reach of every family. In the majority of cases children wishing to access English-medium education can do so within their communities and can expect to seamlessly progress from nursery to primary education within the same provision. RhAG seeks equal parity for Welsh-medium provision, and that parents are given a fair choice as they decide on which language medium to educate their children. Currently parents choosing Welsh-medium education for their children are being placed at an unfair disadvantage." end Notes [1] Welsh Assembly Government, Welsh-medium Education Strategy, Document No: 083/2010, April 2010, p.13
...
RhAG yn dathlu ond y gwaith heb ei orffen!
Ar y 3ydd o Hydref cynhaliwyd achlysur arbennig iawn yn adeilad Y Pierhead yn y Bae. Roedd RhAG, sef y mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg, yn dathlu 60 mlynedd o ymgyrchu ac maer hyn a gyflawnwyd yn y cyfnod hwnnw yn sicr yn destun dathlu. Dyna oedd neges Lynne Davies o Sir Fynwy, Cadeirydd RhAG, yn ei hanerchiad. Or fesen derwen a dyf, meddai. Llond dwrn o ysgolion Cymraeg oedd gyda ni 60 mlynedd yn l ond bellach mae canghennaur dderwen yn ymestyn dros Gymru gyfan. Ond er y cynydd, rhybuddiodd, mae gwaith mawr eto iw gyflawni cyn bor galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg yn cael ei ddiwallu. Dywedodd bod RhAG wedi llwyddo oherwydd ei fod yn barod i gydweithio gyda chyrff eraill yn y maes, yn cynnwys y cynghorau lleol a gwleidyddion ar lefel genedlaethol. Yn wir, roedd rhaglen y dydd yn adlewyrchu hynny gydar Gweinidog Addysg ei hun, Mr Leighton Andrews, ac AC o bob un or pleidiau yn y Cynulliad yn annerch y gynulleidfa yn eu tro a phob un yn talu teyrnged i waith RhAG, gan ddatgan eu hymroddiad hwythau i sicrhau chwarae teg i addysg Gymraeg yn y dyfodol. Y ffordd i wneud hyn, wrth gwrs, yw cefnogir Bil Safonau a Threfniadau Ysgolion syn mynd drwy'r Cynulliad ar hyn o bryd trefniant a fydd yn rhoi grym statudol i'r angen i Awdurdodau Addysg Lleol fesur y galw am addysg Gymraeg o fewn eu ffiniau ac, yr un mor bwysig, gweithredu ar y canfyddiadau. Braf oedd gweld cynrychiolaeth o amrywiol ysgolion yn diddanu, yn cynnwys Cr Telynau Ysgol Gymraeg Pwll Coch, Caerdydd, Cr Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Harry a Charlie Lovell o Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, a Chr Ysgol Gyfun Cymer Rhondda. Comisiynwyd cerdd gan Fardd Plant Cymru, Eurig Salisbury, yn arbennig ar gyfer yr achlysur, ac fei darllenwyd yn deimladwy gan yr actor Richard Harrington, yntau yn gynnyrch ysgolion Cymraeg y Cymoedd, ai blant yn derbyn addysg Gymraeg yn y Brifddinas. Themar gerdd yw teyrnged i ddyfalbarhad a dycnwch y rhieni a lwyddodd i drosglwyddor iaith iw plant, a hynny yn wyneb pob math o rwystr yn cynnwys y pennaf oll beth syn cŵl ym meddwl plant!
...
Cerdd arbennig i benblwydd RhAG
Cafodd cerdd ei chyfansoddi yn arbennig i benblwydd RhAG yn 60 oed gan Eurig Salisbury, Bardd Plant Cymru. Cafodd ei darllen gan yr actor Richard Harrington.
...
Or fesen, derwen a dyf RhAG yn dathlu pen-blwydd yn 60 oed
Yr wythnos nesaf bydd plant a rhienin llenwi Adeilad Pierhead, Caerdydd i ddathlu 60 mlwyddiant sefydlu Rhieni dros Addysg Gymraeg. Bydd RhAG yn cynnal y dathliad ddydd Mercher 3 Hydref. Caiff llyfryn ei gyhoeddi i nodir achlysur, a bydd plant sawl ysgol yn perfformio. Bydd yr arlwy yn cynnwys eitemau cerddorol gan ddisgyblion Ysgolion Pwll Coch; Glantaf, Bryn Tawe a'r Cymer gyda Caryl Parry Jones yn arwain. Caiff ffilm unigryw sy'n gywaith o waith nifer or ysgolion ei dangos, a bydd darlleniad gan yr actor adnabyddus Richard Harrington o gerdd a gomisiywyd yn arbennig ar gyfer yr achlysur gan Eurig Salisbury, Bardd Plant Cymru, yn ogystal lansio atodiad i'r gyfrol Gorau Arf: Hanes Sefydlu Ysgol Cymraeg 1939-2000 syn crynhoi datblygiadau yn y maes ers 2000. Mae'r mudiad yn falch o gael gweithio gyda rhieni, ysgolion, amrywiol fudiadau cenedlaethol, cynghorau lleol, ACau a Gweinidogion i sicrhau fod y galw cynyddol am addysg Gymraeg yn cael ei ddiwallu. Mae RhAG yn awyddus i ddiolch i bawb am y gefnogaeth mae'n ei mwynhau, ac ir perwyl hwnnw bydd y mudiad yn croesawu cyfeillion a gwesteion arbennig i ddathlu yn Adeilad y Pierhead, ym Mae Caerdydd am 12.30 y.p. Dywedodd Morgan Hopkins un o'r cyd-drefnwyr ac aelod o Bwyllgor Cenedlaethol RhAG: "Mae'n gyffrous iawn ein bod yn medru dathlu'r garreg filltir hanesyddol hon yn hanes RhAG trwy gynnal digwyddiad mor unigryw. Rydym yn falch fod yr achlysur wedi'i gyd-noddi'n drawsbleidiol a thrwy hynny gadarnhau fod addysg Gymraeg bellach wedi ennill consensws gwleidyddol cenedlaethol. Hyderwn bydd yr achlysur ar y naill law yn fodd o edrych nl ar gyfraniad y mudiad dros y blynyddoedd yn y gwaith o hybu twf addysg Gymraeg tra hefyd yn dathlu llwyddiant ysgubol yr ysgolion Cymraeg, ac ar y llall yn gyfle pwysig i droin golygon i'r dyfodol tuag at gyfnod newydd a chyffrous yn ei ddatblygiad. Rydym yn edrych mlaen at gydweithio pellach er mwyn sicrhau fod pob rhiant sy'n dymuno yn medru cael mynediad hygyrch at addysg Gymraeg i'w plant a hynny o fewn pellter rhesymol i'w cartref." Mae RhAG yn gorff grymus sydd yn pwyso am ddarpariaeth addysgol trwy gyfrwng y Gymraeg ledled y wlad. Mae addysg Gymraeg ymysg yr ymdrechion mwyaf llwyddiannus ym mhroses adfer yr iaith yng Nghymru ac mae dyfodol y Gymraeg bellach yn dibynnu ar ei llwyddiant. Gan ein bod gwta draean or ffordd tuag at sicrhau system deg o addysg Gymraeg ymhob rhan or wlad, gellir dadlau bod ganddi dipyn go lew iw gyfrannu ir broses o hyd. Noddir y digwyddiad yn drawsbleidiol gan Angela Burns AC; Simon Thomas AC; Keith Davies AC ac Aled Roberts AC a fydd oll yn dweud gair byr, yn ychwanegol at araith gan Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau. Diwedd Nodiadau Am ragor o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
...
Dim modd cyrraedd nod y Llywodraeth o gael 25% o blant 7 oed yn derbyn addysg Gymraeg erbyn 2015
...
ADDYSG GYMRAEG- DWY FLYNEDD O WEITHREDU STRATEGAETH 2009
...
Methiannau Awdurdodau Lleol i gynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg
...
Y TWF YN PARHAU - OND EFALLAI YN ARAFU ELENI
...
Cangen RhAG wedi'i ail sefydlu ym Mhen-y-bont ar Ogwr
...
RhAG yn galw am safonau clir i ddatblygu addysg Gymraeg
Mae RhAG yn croesawu datganiad y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews, bod addysg Gymraeg yn rhan allweddol o weledigaeth y Llywodraeth am yr iaith Gymraeg. Wrth gyflwyno, Iaith fyw: iaith byw, dywed Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg, bod y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg iw darllen ar y cyd r strategaeth iaith. Meddai Lynne Davies, cadeirydd RhAG, Mae RhAG yn llawenhau bod y Llywodraeth yn gweld bod addysg Gymraeg yn allweddol i ddyfodol y Gymraeg. Y cam nesaf yw bod y safonau a gaiff eu gosod gan y Comisiynydd Iaith yn sicrhau bod cynnydd addysg Gymraeg yn parhau. Mae RhAG am weld safonau pendant ar ymateb ir galw am addysg Gymraeg mewn ardaloedd Seisnigedig. Ar hyn o bryd mae rhyw 40% o rieni ar draws ardaloedd Seisnigedig de Cymru ar gogledd-ddwyrain yn dymuno rhoi addysg Gymraeg iw plant. Ond maer ddarpariaeth o gwmpas 10%. Medd Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG, "Bydd cael safonau pendant ar ddarparu addysg Gymraeg syn cyfateb ir galwn sbarduno awdurdodau addysg i sefydlu mwy o ysgolion Cymraeg. Mae rhaid ir awdurdodau addysg gyflwynor cynlluniau addysg Gymraeg i ADAS (adran addysg a sgiliau y Llywodraeth) yn awr, ond bydd cael safonau cadarn yn fodd o orfodi awdurdodau syn llusgou traed i weithredu. " Mae Cynghorau Abertawe, Bro Morgannwg, Caerdydd a Rhondda Cynon Taf ymysg rhai syn cynyddu nifer yr ysgolion cynradd Cymraeg ar hyn o bryd. Ar y llaw arall, mae cynnydd wedi bod yn araf ym Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr. Medd Ceri Owen, "Maer rhagolygon am gynnydd addysg Gymraeg yn obeithiol, ac maen dda bod y Llywodraeth am sicrhau hyn. " diwedd Am fwy o fanylion cysylltwch Ceri Owen, Swyddog Datblygu Cenedlaethol RhAG ar 07912175403.
...
Cyfarfod Arbennig or Cyngor
...
Diwrnod Arwyddocaol i Addysg Cyfrwng Cymraeg
Mae mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG) wedi croesawu cyhoeddiad hir-ddisgwyliedig y Gweinidog Addysg (ddoe) mewn perthynas buddsoddiad cyfalaf i addysg cyfrwng Cymraeg. Dywedodd Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG, "Hoffwn longyfarch y Gweinidog Addysg ynghyd Llywodraeth Cymru am osod eu gweledigaeth ar gyfer twf addysg cyfrwng Cymraeg. Mae'r cyhoeddiad yn cadarnhau fod sawl prosiect ledled Cymru wedi derbyn addewid am gyllid a fydd yn caniatu i awdurdodau addysg fwrw 'mlaen yn awr gyda'r gwaith o ddiwallu'r galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg. Yn y mwyafrif o achosion, bydd y cyllid yn cynnig sefydlogrwydd a'r amodau angenrheidiol i'r sector ffynnu." "Tra'n cymeradwyo arweiniad strategol clir y llywodraeth o safbwynt cynllunio addysg Gymraeg dros y blynyddoedd nesaf, rhaid cydnabod mai dros gyfnod estynedig o amser y caiff y cyllid ei ddyrannu a hynny'n groes i'r cynllun gwreiddiol. Pwysleisiwn felly fod angen cadarnhau ar unwaith pa brosiectau fydd yn cael blaenoriaeth o fewn y rhaglen a phryd yn union y bydd yr arian yn cael ei ryddhau i'r awdurdodau lleol. Heb amserlen a fframwaith bendant i gyflawni hynny, mae'n debygol y gall arwain at sefyllfa o oedi ac ansicrwydd fydd yn niweidiol i dwf addysg Gymraeg ac mewn rhai achosion yn atal rhieni rhag sicrhau mynediad at addysg Gymraeg i'w plant. Elfen allweddol arall yw fod angen sicrwydd o du'r awdurdodau lleol y byddant hwythau'n medru canfod yr arian cyfatebol sy'n angenrheidiol i wireddu'r cynlluniau dan sylw." "Nid oes amheuaeth fod y buddsoddiad arfaethedig yn cymryd camau breision i'r cyfeiriad cywir, ond o safbwynt rhieni, yr hyn sy'n gwbl greiddiol yw cael manylion pendant ynglyn sut a phryd yn union y bydd yr arian yn diogelu eu dymuniad i addysgu eu plant drwy gyfrwng y Gymraeg." diwedd Am fwy o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG ar 0791217540
...
Responses to the New Welsh medium education Strategy - Erthygl gan Michael Jones a gyhoeddwyd yn y Western Mail
Two years ago the then Minister of Education in Wales launched her new strategy for the development of Welsh medium education targeting help in achieving WAGs aim to increase Welsh speakers by 5% by 2011 against the figure in the 2001 Census. This necessarily involved raising the number of WM places. Monitoring the response of local education authorities was to be transferred from the Welsh Language Board which had it statutorily. Local authorities were urged to respond positively to a departmental circular issued by the Ministers predecessor, asking them to hold surveys to ascertain any unmet need for Welsh medium education and to make proposals to fulfil such need. The Minister warned that if LEAs ignored her strategy then she would take statutory powers, as her successor Leighton Andrews has reiterated. After two years, what is the response in South Wales to the new strategy? Mixed: of the 15 authorities, six have done well; five badly and the four indifferently. The good authorities are Newport, Torfaen, Caerphilly, Cardiff, the Vale of Glamorgan and Cardiganshire. Newport carried out a survey in response to the original circular, found a substantial unmet need and agreed to open a second school in September 2009. Its immediate popularity demanded a second stream which was provided so that in 2010 60 children were admitted instead of 30. A second survey was undertaken among parents of children entering school in 2011/14, which showed a need for a third school to be opened this September. Torfaen and the Vale of Glamorgan both carried out surveys, detected unmet need and have acted promptly to open new schools. Since Caerphilly became an education authority in 1996 it has a record of opening additional schools and filling them, 3 new schools over 14 years, as well as extending others. Cardiff (and South Glamorgan before it) has pursued a policy of working towards having one WM school in every ward of the city. Thus since 2000 it has opened 6 new primary schools and will open a third secondary school in 2012. Cardiganshire has a scheme in hand to increase the Welsh element at its bilingual secondary schools (Cardigan, Lampeter, Tregaron, Aberaeron). Its plan to combine primary schools in the Llandysul area to have 3-19 Welsh medium provision on one campus is innovative, creating a firm foundation for the future of WM education locally. It just manages to join the good class. Merthyr Tydfil, with no new school opened since 1976, heads the list of defaulters, proclaiming its intention not to waste money on a survey of unmet need. Rhondda Cynon Taf with no new school opened since 1990 (by Mid Glamorgan its predecessor), did conduct and publish two surveys of unmet need in 2007 without doing anything to respond to the need for two additional streams in spite of past promises. Neath Port Talbot responded early to the first circular by commissioning a survey, but the outcome of the survey has not been published. A second and a third survey were commissioned, showing that demand is far greater than current provision but there has been no speedy or any response. Sadly Carmarthenshire must join the same group in the light of its refusal to expand designated Welsh medium primary provision and its persistence in arguing that its category A schools are also Welsh medium schools which is certainly not the case. Thus currently upwards of 15 children are being refused entry to Ysgol Gymraeg Rhydaman. There is no Welsh medium primary provision available in vast parts of the county. Pembrokeshire promised a Welsh medium school in the Tenby area, after merging Welsh medium schools in the north of the county. This further unkept promise places this authority among the defaulters, Swansea, after an appalling history between 1960 and 1989, saw an improvement under West Glamorgan which has partly continued since 1996 when Swansea again became independent. Three new primary schools have been opened and a second secondary school. Surveys of unmet need have been undertaken and the results published, one of which has led to a proposed new school in Morriston, rather bizarrely to be of 0.5 FE, But when an English medium school became redundant at Llanmorlais in Gower (a rural area with no Welsh school ) Swansea sold the site rather than open a Welsh medium school in spite of the wishes of 40 parents. Ministerial approval has authorised the extension of two Welsh schools Tirdeunaw and Pontybrenin but to a degree insufficient to provide space to accommodate children already admitted. In giving his approval the Minister comments on the inadequacy of Swanseas proposals. Mediocre is the best verdict on Swanseas response to the new strategy. Bridgend has not opened a new Welsh primary since 1988 but it did open a secondary in 2008. It recognises the need for a further school in the Llynfi valley which it has not yet provided.. Blaenau Gwent and Monmouthshire have now carried out a survey. Both have improved the buildings of their Welsh Schools, but new schools have not been provided in Tredegar, Monmouth or Usk . Leighton Andrews should write to all but 6 of these authorities reminding them to hold regular surveys of need and to act on the results. His letter to Swansea suggests that he is on the way to doing this.
...
Dyfodol trydedd ysgol uwchradd Gymraeg Caerdydd yn ddiogel
Mae mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG) wedi croesawu'r ffaith y bydd cynlluniau Cyngor Caerdydd i agor trydedd ysgol gyfun Gymraeg y brifddinas ym Medi 2012 yn parhau yn unol 'r amserlen wreiddiol o leiaf, os nid ar y safle a addawyd. Yn groes i'r cynllun gwreiddiol, bydd Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern yn cael ei sefydlu ar safle Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf am un flwyddyn o fis Medi 2012 ymlaen, gyda'r bwriad i'w symud i safle presennol Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Sant Teilo ym Medi 2013. Bydd disgyblion ysgolion Bro Eirwg a Berllan Deg yn bwydo'r ysgol am y ddwy flynedd gyntaf ac o 2014 bydd plant yn dod o Ysgol Pen-y-pil ac o 2016 o Ysgol Penygroes yn ychwanegol. Dywedodd Nona Gruffudd-Evans, Cadeirydd RhAG Caerdydd, "Tra'n cydnabod fod y sefyllfa ymhell o fod yn ddelfrydol, cred RhAG fod y penderfyniad yn caniatau'r dechrau gorau posib i Bro Edern dan yr amgylchiadau, ac fod yn rhaid canolbwyntio'n awr ar sicrhau proses drosglwyddo sydd mor esmwyth phosib i ddisgyblion yr ysgol newydd. Ymhellach i hynny, rydym yn cydnabod cefnogaeth sylweddol Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, ac yn arbennig pennaeth yr ysgol honno, a'u rhan allweddol yn y broses o sicrhau'r datrysiad dan sylw." Ychwanegodd Mrs Gruffudd-Evans, "Pwysleisiwn ei bod yn gwbl hanfodol bod y Sir bellach wedi addo mai trefniant dros dro am flwyddyn yn unig fydd hyn, ac y bydd Cyngor Caerdydd yn gwireddu eu hymrwymiad i drosglwyddo Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern i'w chartref parhaol ym Medi 2013. Rydym hefyd yn galw ar y Cyngor i gadw at eu addewidion o sicrhau cyllid digonol ar gyfer trefniadau staffio ac adnoddau pwrpasol ar gyfer lletya'r ysgol newydd yn ei chartref dros dro yng Nglantaf. Addysg a lles y disgyblion yw'r flaenoriaeth uchaf ac mae'n rhaid gwneud yn siwr na fydd y trefniant yma'n andwyol i fuddiannau disgyblion y naill ysgol neu'r llall." Nododd Michael Jones, Cydlynydd de ddwyrain Cymru ar ran RhAG, "Dylai bwrw 'mlaen gyda'r gwaith o benodi pennaeth, er mwyn llywio'r broses o ymsefydlu hunaniaeth a threfniadaeth annibynnol yr ysgol newydd erbyn Medi 2012 fod yn gam gweithredu ar fyrder gan y Sir. Yn naturiol mae gan ddarpar-rieni lawer iawn o gwestiynau a phryderon a bydd penodi pennaeth yn fodd i dawelu nifer o'r gofidiau hynny. Mae'n bryder gan RhAG mai'r teimlad cyffredinol ymysg rhieni yw un o anniddigrwydd a'u bod yn teimlo wedi'u dieithrio'n llwyr yn ystod yr wythnosau diwethaf. Hyd yma, prin iawn fu'r wybodaeth am fanylion ymarferol trefniadaeth yr ysgol, ac i ddarpar-rieni ysgol newydd sbon mae'r wybodaeth hynny'n gwbl hanfodol, yn enwedig felly o ystyried eu bod ynghanol y broses ddewis llwybr addysg uwchradd eu plant ar hyn o bryd." "Bydd RhAG mewn trafodaethau gydar Sir yn ystod y misoedd nesaf er mwyn sicrhau mai buddiannau rhieni a disgyblion sydd wrth galon y trefniadau. Rhaid sicrhau, o hyn ymlaen, fod y broses o ffurfio Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern yn un agored a chynhwysol, er mwyn caniatau i rieni chwarae rl ganolog yn nyfodol addysg eu plant, ac i sicrhau fod yr ysgol yn derbyn yr amodau tecaf wrth sefydlu'i hun." diwedd
...
Rhieni'n disgwyl yn bryderus am benderfyniad Cyngor Caerffili ar ddyfodol addysg cyfrwng Cymraeg
"Mae rhieni RhAG yn aros yn bryderus am benderfyniad Cyngor Bwrdeisdref Sirol Caerffili ar ddyfodol addysg Gymraeg yn y Sir. Bydd penderfyniadau a wneir gan gynghorwyr ddydd Iau (heddiw) yn cael effaith uniongyrchol ar hawl rhieni i addysgu eu plant drwy gyfrwng y Gymraeg yn y bwrdeisdref. Mae yna angen ar fyrder i gynyddu llefydd uwchradd cyfrwng Cymraeg ym masn Caerffili, er mwyn diwallu'r galw cynyddol o du rhieni ac er mwyn lliniaru'r pwysau ar Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, unig ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg y Sir ar hyn o bryd. Yn naturiol mae rhieni'n gofidio at y posibilrwydd o lefydd annigonol, ac wedi'i siomi unwaith yn barod, pan y bu'n rhaid i'r Sir roi'r cynlluniau gwreiddiol ar gyfer safle St Ilan i'r neilltu oherwydd diffyg cyllid. Mae'n gwbl annheg i gadw rhieni a phlant yn y fath limbo. Byddai methiant i sefydlu darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar safle St Ilan hefyd yn mynd yn groes i egwyddor graidd Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru sy'n anelu i sicrhau fod awdurdodau lleol yn ymateb mewn ffordd wedi'i chynllunio ar gyfer y galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg. Mewn adeg o gynni economaidd, oes modd cyfiawnhau peidio a gwneud defnydd o adeilad gwag, sy'n segur ers blynyddoedd, er mwyn darparu gwasanaeth craidd i drigolion Caerffili? Mae sicrhau fod darpariaeth yn ei le erbyn 2013 felly yn fater o argyfwng a ddylai gael ystyriaeth gwbl flaenllaw." diwedd Nodiadau 1. Cynnig gwreiddiol Cyngor Bwrdeisdref Caerffili oedd sefydlu darpariaeth ar gyfer plant 11-14 oed (Bl.7,8 a 9) ar safle St Ilan ynghanol tref Caerffili. Y bwriad oedd y byddai'r ysgol yn agor ym Medi 2012 ond oherwydd gostyngiad o ran cyfraniad ariannol y Llywodraeth bu'n rhaid gohirio'r syniad. 2. Mae twf anhygoel yn y galw am addysg Gymraeg ar hyd a lled bwrdeisdref Caerffili yn tanlinellu pwysigrwydd angenrheidiol rhoi'r cynllun ar waith ar unwaith. Mae CBS Caerffili bellach yn gorfod darparu ar gyfer derbyn oddeutu 400 o ddisgyblion yn ysgolion cyfrwng Cymraeg y sir yn flynyddol a'r rhagolygon yn awgrymun gryf y bydd hyn yn parhau i'r dyfodol. Canlyniad hyn yw y bydd dros 3,300 o blant yn ysgolion cynradd Cymraeg Caerffili ymhen wyth mlynedd - oddeutu mil yn fwy na'r niferoedd presennol. Pe byddai'r patrwm hwn yn parhau dros y cyfnod uwchradd o 7 mlynedd byddai yno bron i 2,900 o blant - ddwywaith y nifer sydd yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn awr. Yn naturiol dim ond cynyddu'r gwasgedd ar gynhwysedd presennol Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn Fleur de Lys a wna'r twf presennol. Erbyn Medi 2012 bydd 21 disgybl yn ormod yn yr ysgol, hynny'n cynyddu i 83 ym Medi 2013 a'r ffigwr yn codi i 700 erbyn 2016.
...
RhAG yn galw am chwarae teg i addysg Gymraeg wrth ddyrannu cyllid cyfalaf
Mae mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG) wedi ysgrifennu at y Gweinidog Addysg i dynnu sylw at anghenion datblygiad addysg cyfrwng Cymraeg o fewn rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. Daw hynny'n sgil y ffaith fod awdurdodau lleol bellach wedi diwygio blaenoriaethau eu ceisiadau gwreiddiol am gyllid cyfalaf ac wedi ail gyflwynor ceisiadau hynny i sylw swyddogion y llywodraeth. Prif amcan y rhaglen dan sylw yw sicrhau fod ysgolion Cymrun addas at ddibenion yr 21ain ganrif er mwyn arwain at well deilliannau addysgol ar defnydd mwyaf effeithlon o adnoddau. Mae'r rhaglen hefyd yn rhoi pwyslais blaenllaw ar leihau llefydd gweigion mewn ysgolion sy'n cael ei ystyried yn faen prawf canolog o safbwynt y broses llunio ar broses werthuso. Dywedodd llefarydd ar ran y mudiad, "Tran deall yr angen cyffredinol i fynd ir afael lleihau llefydd gwag, maen rhaid tynnu sylw at y ffaith nad ywr gofyniad hwn yn uniongyrchol berthnasol i sefyllfar ysgolion cyfrwng Cymraeg. Drwyddi draw, maen amlwg bod angen arian ychwanegol ar ysgolion Cymraeg syn gorlenwi, er mwyn ehangur ysgolion hynny neu i fynd ati i adeiladu ysgolion newydd." "Or herwydd credwn na all llefydd gwag mewn ysgolion eraill fod yn faen prawf o safbwynt twf addysg Gymraeg. Pryderwn y caiff ei gam briodoli mewn achosion ble mae angen ymateb yn rhagweithiol ir galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg, a lle mae sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymrun hanfodol er mwyn caniatu i awdurdodau lleol ddiwallur galw hwnnw. Pryderwn felly fod siawns ir rhaglen osod y sector cyfrwng Cymraeg dan anfantais or cychwyn cyntaf os mai lleihau llefydd gwag ywr prif faen prawf tran sgorio ceisiadau." "Tran cydnabod fod llai o gyllid ar gael a chyfrifoldebau o ganlyniad i sianelur arian hwnnwn ofalus, pwysleisiwn y bydd penderfyniadau a wneir o safbwynt dosbarthu cyllid y rhaglen yn cael effaith uniongyrchol ar ddymuniad rhieni i addysgu eu plant drwy gyfrwng y Gymraeg mewn sawl rhan o Gymru. Mae goblygiadau hefyd wrth gwrs o ran cyflawni egwyddorion craidd Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg y llywodraeth. Heb gefnogaeth ariannol bydd yn anodd iawn, neu hyd yn oed yn amhosib mewn ambell achos, i awdurdodau lleol gyflawni eu dyletswydd statudol ac i wireddu amcanion y Strategaeth, Yn wir, mae rhai awdurdodau wedi cyrraedd pwynt argyfwng ble mae cael sicrwydd o gyllid cyfatebol gan y llywodraeth yn angenrheidiol er mwyn eu caniatu i ddarparu llefydd cyfrwng Cymraeg digonol yn y dyfodol agos. Ein pryder pennaf felly yw y gallai sefyllfa amlygui hun ble bydd un o bolisau Llywodraeth Cymru yn tanseilio amcanion un arall." Mae'r mudiad wedi gofyn am eglurhad ar statws addysg cyfrwng Cymraeg o safbwynt meini prawf dyrannu cyllid ir awdurdodau unigol o fewn y rhaglen, pa feini prawf penodol sydd mewn lle ar gyfer ehangu addysg Gymraeg ynghyd natur y drafodaeth rhwng Uned Datblygur Iaith Gymraeg o fewn y llywodraeth ar Uned syn arwain ar y Rhaglen Ysgolion 21G wrth bwyso a mesur y cynigion. "Credwn fod hynnyn allweddol, nid yn unig er mwyn cydgordio amcanion yr adrannau hynny, ond er mwyn gwireddu dyheadau ehangach Llywodraeth Cymru mewn perthynas chynyddur cyfleoedd i dderbyn addysg Gymraeg."
...
RhAG Caerffili yn y Senedd, Bae Caerdydd
Ben Jones, Cadeirydd RhAG Caerffili a dirprwyaeth o rieni'r Sir yn y Senedd ym Mae Caerdydd yn cyflwyno deiseb i sylw William Powell AC, Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau. Mae'r ddeiseb yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog y Gweinidog Addysg a Sgiliau a Llywodraeth Cymru i roi blaenoriaeth i gais Cyngor Caerffili am gyllid cyfalaf er mwyn sicrhau darpariaeth uwchradd cyfrwng Cymraeg digonol yn yr awdurdod erbyn 2013.
...
Neges bwysig: Rhieni Ysgolion Cymraeg, Bro Allta, Penalltau, Trelyn, Bro Sannan, Gilfach Fargod, Cwm Derwen, y Lawnt a Chwm Gwyddon.
...
Agor ysgol yn Nhreforys
Daeth llond neuadd ynghyd i ddathlu agor Ysgol Gymraeg newydd Treforys, fore Mawrth, Tachwedd 8. Canodd 26 o blant yr ysgol ganeuon Cymraeg, ac agorwyd yr ysgol yn swyddogol gan Ioan Richards, Arglwydd Faer Abertawe. Rhoddwyd llyfr i bob un o blant yr ysgol gan Rhieni dros Addysg Gymraeg. Cychwynnwyd yr ymgyrch i gael ysgol Gymraeg i Dreforys 64 mlynedd yn l, gydar Parch Trebor Lloyd Evans yn arwain. Yn y cyfamser gwelwyd Ysgol Ln-las yn blodeuo, ac er bod ysgolion Gellionnen a Thirdeunaw wediu sefydlu i dynnur pwysau oddi ar Ln-las, dal i dyfu a wnaeth. I ateb y galw cynyddol am addysg Gymraeg, cychwynnwyd Ysgol Tan y Lan ym mis Medi eleni. Bydd 12 o blant eton ymuno r ysgol cyn yr haf, ac mae 15 o enwaun barod i ddod ir ysgol fis Medi nesaf. Clywodd y Sir gan Lywodraeth y Cynulliad bod caniatd wedi dod i gychwyn Ysgol y Cwm, rhwng Bonymaen a St Tomas, fis Medi 2012.
...
Neges bwysig - Cyfarfod RhAG Caerffili - 15.11.11
Hysbysiad pwysig oddi wrth RhAG Cynhelir cyfarfod RhAG am 6yh nos Fawrth 15fed Tachwedd yn Ysgol Gymraeg Caerffili i drafod cynlluniau'r awdurdod ynglyn ag addysg Gymraeg. Bydd y Cynghorydd Phil Bevan, Aelod y Cabinet ar gyfer Addysg, yno i fanylu ar y cynlluniau ac i ateb cwestiynau. Cyfarfod pwysig hw hwn gan ein bod ni'n trafod dyfodol addysgiol eich plentyn felly dyn ni'n eich annog chi i fod yn bresennol.
...
Ateb dros dro yng Nghaerffili - llythyr at rieni
Anfonwyd y llythyr canlynol at rieni disgyblion addysg Gymraeg ar ddechrau'r tymor gan RhAG Caerffili: Annwyl Rieni, Croeso i dymor a blwyddyn ysgol newydd. Derbyniodd rhieni cylch Caerffili lythyr gan y Cyngor yn dweud y bydd lle yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni ar gyfer plant sydd yn mynd ymlaen i addysg uwchradd ym Medi 2012. Bydd rhai yn gweld hwn fel newyddion da ond maen fater syn achosi tipyn o bryder i ni yn RhAG. Y rheswm pennaf dros ein hanniddigrwydd yw mai rhyw ateb dros dro yw hwn. Mae hon yn ddarpariaeth ar gyfer plant sydd ym Mlwyddyn 6 ar hyn o bryd ond mae angen ystyried y plant sydd ym Mlynyddoedd 5 ar rhai syn iau fyth. Hefyd, mae gorlenwi ysgolion, wrth reswm, yn golygu nad yw cyfleusterau yn ddigonol i ateb nifer y disgyblion. Rydym yn hen gyfarwydd r sefyllfa hyn yn ein Hysgolion Cymraeg Cynradd u terrapins di-ben-draw. Dydy hyn ddim yn rhy ddrwg am un flwyddyn, ond beth syn mynd i ddigwydd wedi hynny? Cyhoeddodd y Cynulliad na fydd mwy o arian ar gyfer y cynllun Ysgolion C21ain tan 2014. Ond bydd Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn orlawn eto yn 2013! Rhif Safonol yr ysgol yw 1448 ac mae 1435 yno eisoes. Nid yn unig mae mwy o bobol yn dewis addysg Gymraeg ar gyfer eu plant ond mae mwy on disgyblion yn aros ymlaen i fynd ir Chweched Dosbarth (109 sydd ym Mlwyddyn 13 ond mae 157 wedi dychwelyd i Flwyddyn 12 eleni). Yn y cyfamser, mae adeiladau hen ysgol Sant Ilan wedi bod yn wag bellach ers rhyw bum mlynedd. Faint mwy bydd y rhain yn dirywio cyn y daw arian i fynd ir afael r sefyllfa? Does dim cyfarfod o RhAG wedii gynnal y tymor yma, hyd yn hyn, am ein bod yn aros am fwy o wybodaeth am sut y maer cyngor yn mynd i adweithio ir sefyllfa. Bu swyddogion RhAG yn cyd-drafod ac mewn cysylltiad r cyngor ers cyhoeddiad y Cynulliad ym mis Gorffennaf. Ond anodd iawn oedd hyn gyda phobl yn mynd i ffwrdd ar wyliau. Y darlun sydd yn ymddangos nawr yw y bydd yn rhaid gosod cynigion or newydd gerbron y Cynulliad er mwyn gwneud cais am arian. Ar cam nesaf yw aros ir Cynulliad gyhoeddi canllawiau ar gyfer y cynigion a dylair rhain ddod i law ddiwedd mis Medi. Daeth yn bur amlwg na fydd arian ar gael i gynllun uchelgeisiol y cyngor i sefydlu tair ysgol loeren ar gyfer plant 11 - 14 i fwydo Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. Ein bwriad, felly, yw galw cyfarfod o rieni pan fydd gennym wybodaeth fwy pendant. Does fawr o bwynt cynnal cyfarfod tan fydd rhywbeth pendant gennym iw drafod. Ond, y pryder mawr yw bod y cloc yn dal i dician ar gobaith am ateb hir dymor, parhaol, mor bell i ffwrdd ag y bu erioed. Gellir cadw mewn cysylltiad materion drwy fynd ar wefan RhAG, www.rhag,net Hefyd, bydd o ddiddordeb i chi fod Leighton Andrews, y Gweinidog dros Addysg yn y Cynulliad yn dod i annerch Cynhadledd Flynyddol RhAG yn Abertawe, ddydd Sadwrn 15fed o Hydref. Bydd rhai ohonom yn sicr yn mynd yno. Oes gan unrhyw un arall ddiddordeb? Mae manylion ar y wefan ac mae croeso i chi gysylltu ch swyddogion lleol. Ben Jones, RhAG Caerffili
...
Rhieni Powys yn gofyn i Gynghorwyr roi addysg Gymraeg ar yr agenda
Mae RhAG De Powys mewn cydweithrediad Mudiad Addysg Gymraeg Gogledd Ddwyrain Powys wedi cynhyrchu llyfryn arbennig sy'n amlinellu manteision addysg cyfrwng Cymraeg i bobl ifanc a chymunedau Powys. Mae'r llyfryn wedi'i ddosbarthu i sylw pob un o Aelodau Etholedig Powys cyn iddynt ymgynnull mewn cyfarfod llawn arbennig o'r Cyngor ddydd Llun 3 Hydref. Galwyd y cyfarfod er mwyn trafod Rhaglen Moderneiddio Addysg Uwchradd ac l-16 y Sir. Cynhyrchwyd y llyfryn mewn ymateb i'r penderfyniadau anodd sy'n wynebu'r Awdurdod o safbwynt ad-drefnu addysg y Sir ac er mwyn galluogi Cynghorwyr, pan ddawr amser i drafod addysg cyfrwng Cymraeg, i wneud penderfyniad gwybodus ar fater fydd yn effeithion uniongyrchol ar y bobl ifanc hynny sydd wedi dewis derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Yng ngwyneb yr anghydraddoldebau presennol syn bodoli o safbwynt addysg cyfrwng Cymraeg ym Mhowys, maer Ymgynghoriad Moderneiddio Addysg Uwchradd ac l -16 yn cynnig cyfle unigryw i adolygur ddarpariaeth bresennol, yn enwedig gan mai un o brif amcanion y rhaglen moderneiddio yw sicrhau fod cyfleoedd dysgu o safon uchel yn gyfartal hygyrch i bob dysgwr ym Mhowys (trwy gyfrwng y Saesneg ar Gymraeg). Bydd rhieni hefyd yn rhannu copau o'r llyfryn tu allan i Neuadd y Sir fore Llun. diwedd Am fwy o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG ar 07912175403. Nodiadau 1. Sefydlwyd MAGGDdP yn 1982 gan rieni oedd eisiau gweld gwell darpariaeth o addysg cyfrwng Gymraeg yn yr ardal. Y nod oedd ysgolion penodedig. Wedi penderfyniad yr Awdurdod i ddilyn polisi o ffrydiau cyfochrog yn 1989 daeth MAGGDdP yn rhan o RhAG 2. Mae dwy gangen RhAG yn rhan o RhAG De Powys, sef un yn ardal Aberhonddu/Pontsenni ar llall yn Llanfair-ym-Muallt ar Cylch. Un o brif amcanion y canghennau yw gweld sefydlu ysgol uwchradd benodedig yn yr ardal.
...
Rhieni Powys yn groch o blaid addysg uwchradd penodedig cyfrwng Cymraeg
Mae arolygon diweddar a gynhaliwyd gan Fudiad Addysg Gymraeg Gogledd Ddwyrain Powys (MAGGDdP) a changhennau Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG) De Powys wedi arddangos undod barn ymhlith cannoedd o rienir Sir sydd am sicrhau addysg gyflawn cyfrwng Cymraeg iw plant. Mewn dwy arolwg annibynnol a gynhaliwyd yn ystod mis Mai cafwyd casgliadau trawiadol syn amlygu methiant sylfaenol y polisi presennol o gynnig addysg uwchradd mewn ffrydiau Cymraeg a Saesneg cyfochrog. Diffygion y mae Cyngor Sir Powys wedii cydnabod eu hunain mewn dogfen ymgynghorol diweddar ar foderneiddio ysgolion uwchradd y Sir. Dangosodd yr arolygon fod mwyafrif arolwg y gogledd ddwyrain, sef 55.7% eisiau ysgol uwchradd benodedig Cymraeg yng Ngogledd Ddwyrain Powys. Or gweddill, roedd 21.5% eisiau mwy o wybodaeth ac yn barod i ystyried ysgol benodedig. Dim ond 22.8% oedd am gadwr polisi presennol o ddwy ffrwd gyfochrog. Yn ner Sir roedd 81% o blaid gweld sefydlu ysgol uwchradd benodedig cyfrwng Cymraeg, 13% yn dymuno derbyn mwy o wybodaeth a 6% yn unig yn erbyn. Un nodwedd arwyddocaol yw cefnogaeth y di-Gymraeg dros sefydlu ysgolion uwchradd Cymraeg, syn cynrychioli dros 60% o ymatebion y ddwy arolwg. Dengys fod yr ewyllys da hwn tuag at y Gymraeg yn gyson gyda phatrymau cyffelyb ledled Cymru. Dywedodd Rhisiart Owen ar ran MAGGDdP: Yn y lle cyntaf hoffem ddiolch i deuluoedd Powys am gyfranogi yn yr arolygon diweddar. Prif amcan dosbarthur holiadur oedd cynnig rhyddid mynegiant i rieni a hynny mewn modd cwbl gyfrinachol. Credwn fod yr ymarfer wedi bod yn un gwerthfawr ac o ystyried niferoedd a natur yr ymatebion maen amlwg fod rhieni wedi gwerthfawrogir cyfle. Maer canfyddiadaun dangos yn glir ac yn ddi-amwys fod rhieni o blaid gweld sefydlu ysgolion uwchradd penodedig Cymraeg ym Mhowys. Mae hyder a ffydd ganddynt y byddai ysgolion or fath nid yn unig yn llwyddo, ond yn ffynnu ir dyfodol. Yn hynny o beth, adlewyrchu dyheadau rhieni lleol Powys mae canfyddiadaur arolygon dan sylw. Amlygwyd trwyr ymatebion fod rhieni yn awyddus ir awdurdod ddefnyddior adolygiad moderneiddio fel cyfle i sicrhau cydraddoldeb a thegwch i ddarpariaeth addysg Gymraeg ym Mhowys. Cyfeirwyd hefyd at ddeuoliaeth ryfedd y sefyllfa bresennol ble maen bosib derbyn addysg gynradd yn gyfangwbl trwy gyfrwng y Gymraeg ond nad oes dilyniant ieithyddol i ddarpariaeth gyfatebol yn yr uwchradd. Er mwyn sicrhau hynny rhaid teithio i siroedd cyfagos - penderfyniad anodd y mae nifer cynyddol o rieni wedi gorfod ei wneud dros y blynyddoedd diwethaf. Ychwanegodd Lynne Griffin, Cadeirydd RhAG Aberhonddu a Phontsenni: Mae polisi presennol Powys yn anfanteisio cyfran sylweddol ou dysgwyr a hynnyn groes ir mwyafrif o siroedd eraill yng Nghymru. Maen hen bryd unionir sefyllfa yma er mwyn rhoi cyfleoedd teg a chydradd i holl blant a phobl ifanc y Sir. Sylweddolwn fod penderfyniadau anodd i'w gwneud gan Gyngor Sir Powys dros y misoedd nesaf. Bydd gofyn am ewyllys gwirioneddol i wneud dewisiadau a fydd yn gwireddur weledigaeth a nodir yn nogfen moderneiddio uwchradd Powys ynghyd thargedau strategol y Cynulliad o ehangu cyfleoedd i dderbyn addysg Gymraeg. Pwysleisiwn fod cyfle euraidd yma i wneud newid hanesyddol er gwell, a fydd yn caniatu i blant a phobl ifanc Powys dderbyn addysg gyflawn Gymraeg yn eu cymunedau lleol.
...
Datblygiadau diweddar yng Nghaerffili - llythyr gan RhAG
Annwyl Gyfaill, Ysgrifennwyd y canlynol mewn ymateb i lythyr a dderbyniwyd gan riant yn mynegi consyrn am y nodyn a yrrwyd allan gan RhAG am gyfarfod Mawrth 31ain. Gallai fod y cynnwys o ddiddordeb i eraill. Mater ir awdurdod lleol, wrth gwrs, ywr cyfnod o ymgynghori. Ac nid mater i RhAG. Credaf mai achos yr oedi ywr ffaith bod yr awdurdod yn disgwyl am ganlyniad amryw geisiadau a wnaed am gymorth gan y llywodraeth ar gyfer y prosiect. Rydym ni yn RhAG yn cynnal cyfarfodydd pob tymor ac maer rhain ar agor i rieni, a darpar rieni, plant mewn Ysgolion Cymraeg. Mynychodd llawer iawn o bobl rhain yn ddiweddar am fod rhieni yn pryderi am ddarpariaeth addysg Gymraeg yn y sir wedi 2011. Maen ddrwg gen i os oedd rhain anhapus natur y llythyr. Ond roedd hin angenrheidiol bod rhieni yn gyfarwydd r sefyllfa syn bodoli ac sydd, yn fras, fel a ganlyn, Er ein bod yn gwybod ers 2002, pan agorwyd adeiladau newydd Ysgol Cwm Rhymni, y byddain llawn erbyn tuar adeg hon, doedd yna ddim cynigion o gwbl i fynd ir afael r mater cyn 2008. Rydym ni yn RhAG wedi gwasgu ar yr awdurdod i ddefnyddio adeiladau gwag Sant Ilan, ond y maen dramgwydd mwyaf, fel pob amser, oedd arian. Llynedd gyrrodd swyddogion yr awdurdod gais am 30m ir Cynulliad. Roedd hwn yn cynnwys y syniad o Ysgol Ganol ar gyfer disgyblion oed 7 - 14. Aeth rhieni yn grac iawn pan glywon nhw am hwn. Ond am nad oedd y cais am arian yn llwyddiannus ni aethpwyd ymlaen r cynllun. Felly, roedd yn rhaid ariannu unrhyw gynllun amgen o arian y gallair cyngor loffi or hyn oedd ganddynt eisoes. Drwy wneud hyn daethant o hyd i ddigon o arian ar gyfer cynllun llai uchelgeisiol. Bu teimlad ar led mai dod yn ysgol newydd ddwyieithog 11 - 19 fyddai Sant Ilan ond mewn ymateb ir ffordd y mae addysg uwchradd wedi newid yn y blynyddoedd diwethaf aed ati i lunio cynllun amgen. Rydw in bersonol yn argyhoeddedig bod hwn yn well cynllun nar dewis o fynd am ysgol 11 - 19. Ac rwyn mynegir farn hon nid yn unig fel Cadeirydd RhAG Sir Caerffili ond fel tad-cu. Byddwn ni, fel teulu, yn cael ei effeithio yn union yr un fath chi: bydd gyda ni, hefyd, dri phlentyn mewn tair ysgol wahanol. Fodd bynnag, rwyn dal i gredu bod hwn yn gynllun da - ac rydw in dweud hyn fel rhywun syn cynrychiolir ysgolion, y teuluoedd ac nid fel un syn rhan o awdurdod addysg. Maer ffaith bod Blynyddoedd 7,8 a 9 yn mynd i fod ar safle Sant Ilan yn well nau bod yn rhan o ddechrau ysgol gyfun ar wahn. Teimlaf y bydd rhieni yn hapusach bod y trefniadau yn Sant Ilan yn dod o dan reolaeth Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. Hefyd, pan fydd y disgyblion hyn yn cyrraedd Blwyddyn 10 byddant yn ei chael hin anodd iawn i gynnig ystod o tua 30 o gyrsiau fel syn ofynnol yn y cwricwlwm 14 - 19. Byddai hyn yn golygu cyfuno ag ysgolion eraill ac yn golygu y byddair plant yn treulio llawer iawn o amser yn teithio o un safle ir llall. Y ffactor arall, wrth gwrs, yw nad ywr adnoddau gan yr AALl i adeiladu ysgol gyfun 11 - 19. Ynghyd swyddogion eraill yn RhAG, wy wedi mynychu cyfres o weithgorau ar ddyfodol addysgu yn y sir, gan edrych ar hyn syn bosib ar hyn syn ddymunol. Ni allwn ddod o hyd i unrhyw ateb amgen ir sefyllfa syn ein hwynebu. Dechreuais frwydro ar ran y rheini pan glywais y son cyntaf am yr ad-drefnu arfaethedig mis Mai diwethaf, felly gallwch weld nad peth mympwyol ywn adwaith i. Cefnogaf y cynllun newydd yma fel cyn bennaeth, rhiant a rhiant-cu yn ogystal ag ar ran swyddogion etholedig RhAG. Mae nifer o gwestiynau eto iw hateb a gobeithio y caiff y rhain eu hateb yn y cyfarfod nos Iau. Edrychaf ymlaen at gyfarfod bywiog iawn! Yn gywir, Ben Jones Cadeirydd RhAG Caerffili
...
Addysg gyflawn Gymraeg Sir Gr - loteri yn l cod post
Mae'r mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG) yn galw ar Gyngor Sir Gr i fynd i'r afael ar unwaith phroblem argyfyngus diffyg llefydd yn ysgolion cynradd penodedig Cymraeg y sir. Mae nifer o deuluoedd sy'n byw yng ngyffiniau Ysgol Gymraeg Rhydaman ac Ysgol Teilo Sant wedi cael ar ddeall nad yw eu plant wedi derbyn lle ar gyfer mis Medi nesaf. Rhif mynediad swyddogol Ysgol Gymraeg Rhydaman yw 31 disgybl ac mae sawl teulu wedi cael eu siomi na fydd modd i'r ysgol dderbyn eu plant. Cysylltodd sawl rhiant gyda RhAG yn ystod y misoedd diwethaf yn gofidio na fyddai llefydd digonol ar gyfer eu plant Fedi nesaf. Yn wir, gohebodd RhAG gyda'r awdurdod nl yn Ebrill 2010 yn tynnu sylw at hyn. Roedd arwyddion clir bryd hynny fod pwysau'n datblygu ar gynhwysedd Ysgol Gymraeg Rhydaman ir dyfodol. Dywedodd Ceri Owen, Swyddog Datblygu Cenedlaethol RhAG : "Y ffaith amdani yw fod nifer cynyddol o blant Sir Gr yn methu a chael mynediad i addysg gynradd gyflawn Gymraeg. Sut gellir cyfiawnhau rhoi darpariaeth ieithyddol gynhwysfawr i rai plant ac yna ar yr un gwynt amddifadu eraill o'r un gymuned rhag yr un cyfleoedd? Mae dyletswydd ar y Cyngor Sir i ymateb i ddyheadau rhieni, ac os yw rhieni yn dynodi blaenoriaeth dros addysg gyflawn Cymraeg yna mae'n ofyniad arnynt i fodloni hynny. Ar hyn o bryd mae cael mynediad i addysg gynradd cyflawn Gymraeg yn Sir Gr loteri yn seiliedig ar god post ac yn sefyllfa gwbl anerbynniol." Aeth Miss Owen ymlaen i ddweud: "Mae'n amlwg nad yw diffiniadau ieithyddol yr Awdurdod yn cyfateb i gategorau Llywodraeth y Cynulliad yn y maes, ble nodir mair diffiniad o ysgol Gymraeg yw ble dysgir pob pwnc trwy gyfrwng y Gymraeg. Yr unig ysgol yn nalgylch Rhydaman syn darparur cwricwlwm llawn trwy gyfrwng y Gymraeg yw Ysgol Gymraeg Rhydaman. Yn syml iawn, nid oes modd cymharur ddarpariaeth ieithyddol a gynigir mewn Ysgol Benodedig Gymraeg ag mewn Ysgolion Trosiannol neu Ysgolion Dwy Ffrwd. O dderbyn hynny felly mae cynnig darpariaeth nad ywn cyfateb ir addysg a gynigir yn Ysgol Gymraeg Rhydaman yn gynnig anghydradd ac yn gwahaniaethu disgyblion a theuluoedd ar sail daearyddol." Ymddengys hefyd fod dryswch o ran dalgylchoedd yr ysgolion hyn gyda rhai teuluoedd sy'n byw rai milltiroedd yn unig o'r ysgol heb lwyddo i gael lle yn ogystal theuluoedd sy'n byw y tu allan i'r dalgychoedd a ystyriwyd ynghynt yn rhai swyddogol. Meddai Miss Owen "Maer sefyllfa dan sylw'n tanlinellu pwysigrwydd yr angen i gynllunio llefydd digonol yn yr ardal er mwyn cydweddu r amcanion cenedlaethol a osodwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yn eu Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg. Yr egwyddor sylfaenol yma yw fod cynnydd aruthrol yn y galw o du rhieni am addysg gyflawn Gymraeg ac amharodrwydd ymddangosiadol o du'r Cyngor Sir i flaengynllunio'n strategol i ddiwallu hynny. Mae'n gwbl amlwg fod rhaid mynd i'r afael hyn ar fyrder gan fabwysiadau datrysiadau tymor byr a hir-dymor i'r sefyllfa. Does dim amheuaeth mai parhau i dyfu fydd y galw, ac heb lefydd digonol, parhau i gael eu siomi a'u trin yn anghydradd y bydd rhieni Sir Gr sydd am addysg gyflawn Gymraeg i'w plant. Mae cynnig darpariaeth sydd wedi'i lastwreiddion ieithyddol yn annerbyniol."
...
Rhieni Wrecsam yn lleisio cefnogaeth o blaid ysgol Gymraeg newydd i Wersyllt
Mewn cyfarfod cyhoeddus diweddar a gynhaliwyd yn Ysgol Plas Coch, Wrecsam cafwyd cefnogaeth unfrydol ymysg rhieni lleol o blaid cynllun arfaethedig i sefydlu ysgol cyfrwng Cymraeg newydd sbon yn Delamere Avenue, Gwersyllt. Roedd rhieni'n unedig yn eu dyheadau i weld datblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg newydd yn Wrecsam ac yn gwbl gytun y dylid cefnogi ymroddiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i sefydlu ysgol newydd sbon. Amlygwyd y ffaith fod galw cynyddol erbyn hyn am addysg cyfrwng Cymraeg yn ngogledd y Sir a hynny'n cael ei adlewyrchu yn y ffaith fod niferoedd cynyddol o grwpiau Ti a Fi a Chylchoedd Meithrin yn ffynnu yn yr ardal. Pwysleiswyd fod Ysgol Plas Coch, sef yr ysgol sy'n darparu addysg cyfrwng Cymraeg i'r dalgylch ar hyn o bryd, yn methu a diwallu'r galw cynyddol hwnnw ymysg rhieni lleol sy'n dewis addysg Gymraeg ar gyfer eu plant, ac o ganlyniad wedi gorfod gosod cabanau fel datrysiad byr dymor i ddygymod 'r twf o ran niferoedd. Ategwyd mai'r unig ateb hir dymor yw i sefydlu darpariaeth newydd yn yr ardal a fydd yn fodd o liniaru'r gwasgedd presennol arni fel ysgol. Byddai sicrhau darpariaeth newydd, a hwnnw'n ddarpariaeth hygyrch a lleol, yn fodd o ddiwallu'r galw cynyddol ymysg rhieni gogledd y Sir am addysg cyfrwng Cymraeg. Pasiwyd cynnig o blaid sefydlu cangen Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG) yn yr ardal i sianelu cefnogaeth o blaid yr ysgol newydd arfaethedig ynghyd datblygiadau'r dyfodol mewn perthynas ag addysg Gymraeg ledled Wrecsam. Meddai Jeremy Salisbury, Cadeirydd newydd cangen RhAG Wrecsam, "Rwyf yn falch iawn o gael ymwneud gwaith RhAG yn lleol ac i gydweithio fel cangen gyda'r Awdurdod Addysg Lleol i sicrhau fod rhieni'n medru dewis addysg cyfrwng Cymraeg ar gyfer eu plant ac fod y ddarpariaeth hwnnw'n cwrdd 'r safonau uchel yr ydym oll yn eu dymuno eu gweld." Cynhelir cyfarfod swyddogol cyntaf y gangen newydd yn y flwyddyn newydd a hynny cyn i Bwyllgor Cynllunio y Sir ymgynnull i drafod cais caniatad cynllunio'r ysgol newydd arfaethedig. Am fwy o fanylion ynglyn 'r trefniadau cysyllter Jeremy Salisbury ar 07540169242 / jeremy.salisbury@talktalk.net. Croeso mawr i bawb.
...
Bwletin Cangen RhAG Caerffili - newyddion diweddaraf (Ionawr 2011)
Daeth rhyw hanner cant o rieni, athrawon a charedigion addysg Gymraeg at ei gilydd yn neuadd Ysgol Bro Allta, Ystrad Mynach, nos Lun 24ain o Ionawr. Daeth cynrychiolaeth gref iawn o blith rhieni Ysgolion Cymraeg tref Caerffili am fod y rhieni hyn yn awyddus i wybod mwy am gynigion yr Awdurdod Lleol ar gyfer eu plant. Cyhoeddodd Awdurdod Addysg Caerffili gynigion yn ystod yr haf ynglyn sut yr oeddent am ddelio gydar cynnydd aruthrol sydd yn bodoli am addysg cyfrwng Cymraeg yn y sir. Disgwyliwyd 420 o blant i ddechrau ym Meithrinfeydd ein Hysgolion Cymraeg fis Medi. Rydym wedi cyrraedd y nifer hwn drwy dyfiant cyson dros nifer o flynyddoedd, ac nid ffenomenon y flwyddyn hon yn unig yw hyn. Mae hyn yn golygu y bydd y nifer o blant yn ein Hysgolion Cynradd Cymraeg, felly, yn cyrraedd 3,360 ymhen 8 mlynedd. A dyw hyn ddim yn cymryd i ystyriaeth y tyfiant o 8% syn digwydd yn ychwanegol i hyn! Maer rhif hwn tua 1,000 yn fwy nar nifer sydd yn yr ysgolion hynny ar hyn o bryd. Mae hyn yn 1,000 yn fwy o blant nag sydd yno ar hyn o bryd! Er mwyn diwallur galw roedd y sir am greu Ysgolion Canol. Byddai hyn yn golygu plant Cyfnod Allweddol 2 yn symud ymlaen ir ysgolion hyn yn saith mlwydd oed ac ymuno yno phlant Blynyddoedd 7, 8 a 9 h.y. ysgolion i blant 7 - 14 oed. Wrth sefydlu tair or ysgolion hyn drwyr sir byddent yn rhyddhau lle yn yr ysgolion cynradd drwy droir rheiny yn Ysgolion Cyfnod Sylfaen ar gyfer plant 3 - 7. Byddai hefyd yn mynd ir afael r broblem sydd yn codi wrth i Ysgol Gyfun Cwm Rhymni gyrraedd ei llawn dwf o 1,480. Gosodwyd cais ger bron y Cynulliad Cenedlaethol am gymorth i ariannur cynllun hwn a fyddain costio tua 30m iw sefydlu yn ardal tref Caerffili yn y lle cyntaf. (Roedd hyn i gynnwys darpariaeth ar gyfer yr ysgol leol hefyd.) Profodd yr argymhellion hyn yn amhoblogaidd gan rieni oedd yn teimlo nad oeddent am weld plant mor ifanc 7 yn yr un ysgol phlant 14 oed. Hefyd, roedd hyn yn golygu y byddai rhai plant yn gorfod teithio yn iau nag y mae galw arnynt wneud ar hyn o bryd. Wrth ir gobaith o gael ariannur prosiect hwn bellhau ac mewn ymateb i anfodlonrwydd rhieni newidiodd yr awdurdod y cynllun. Nawr maent am addasu adeiladau Ysgol Gyfun Sant Ilan fel bod Ysgol Gymraeg Caerffili yn mynd i mewn i floc y Gwyndy wedi i hwnnw gael ei foderneiddio. Bydd plant Ysgol Gymraeg Caerffili, Ysgol y Castell ac Ysgol Ifor Bach wedyn yn mynd i adeilad y Phoenix ar safle Sant Ilan ar gyfer eu haddysg ym Mlynyddoedd 7,8 a 9 cyn trosglwyddo i Ysgol Gyfun Cwm Rhymni ar gyfer y cwricwlwm 14 - 19. Yng nghyfarfod y 24ain o Ionawr mynegodd y rhieni eu pryder am amryw resymau. Teimlai nifer y byddai eu plant dan anfantais o drosglwyddo ir Ysgol Gyfun gan ymuno u cyfoedion a fyddai, erbyn hynny, wedi bod ar y campws ers tair blynedd. Ofnai eraill y byddai ymgais yr Ysgol Gyfun i gynnwys y plant hyn yng ngweithgareddau safle Gellihaf yn golygu mwy a mwy o deithio i blant ac athrawon. Teimlai eraill bod pethaun symud yn l ir ffordd y bu flynyddoedd yn l pan oedd yr Ysgol Gyfun ar ddau safle. Roedd rhieni eisiau gwybod i ba raddau y byddai eu plant yn rhan o weithgareddau gydau cyfoedion yng Nghwm Rhymni ac i ba raddau y cynhelid y gweithgareddau hynny ar wahn. Teimlid bod plant yn aml yn dewis pynciau oherwydd eu hadnabyddiaeth o athrawon ond na fyddent yn gallu gwneud hynny dan y gyfundrefn arfaethedig. Wrth fynegi ofnau, gwelai pawb yr anhawster a wynebair awdurdod wrth geisio datrys y sefyllfa syn codi drwy ffyniant yr iaith yn ein sir. Gofynnwyd pan na ellid defnyddio safle Sant Ilan, efallai, fel Bloc Chweched Dosbarth neu ar gyfer Blynyddoedd 7 ac 8 or sir gyfan. Holwyd am drefniadau trafnidiaeth ac oriaur amryw ysgolion er mwyn i rieni allu trefnu mynd phlant au codi or ysgol. Llwyddodd y swyddogion a Mr Owain ap Dafydd, Pennaeth Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, i ateb nifer or cwestiynau a thawelu rhai or ofnau. Ond gwelwyd y byddai galaw ar i athrawon a swyddogion y sir orfod gweithio ar sawl agwedd cyn gwireddur cynllun. Edrychwn ymlaen at gwrdd r Sir, yn falch o weld bod rhywbeth yn cael ei wneud or diwedd ar gyfer y gorlenwi yn ein hysgolion. Hefyd, bod gobaith am ddefnyddio safler Gwyndy ar gyfer Addysg Uwchradd cyfrwng Cymraeg yn nhref Caerffili. Etholwyd y swyddogion canlynol i wasanaethu RhAG yn Sir Caerffili. Cadeirydd - Ben Jones Is Gadeirydd - Owain ap Dafydd Ysgrifennydd - Lowri Jones Ysgrifennydd Cofnodion - David Phillips Trysorydd - Tony Wilding Trysorydd Cynorthwyol - Eleri Llwyd Dafydd
...
RhAG yn gosod her i Lywodraeth nesaf y Cynulliad
Heddiw cyhoeddodd y mudiad cenedlaethol Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG) eu maniffesto gogyfer Etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2011. Yn y ddogfen mae'r mudiad yn galw am Fesur Addysg Gymraeg newydd a fydd yn diogelu hawliau rhieni i roi addysg Gymraeg i'w plant. Mae RhAG hefyd am weld Llywodraeth nesaf Cynulliad Cymru'n ymyrryd pan nad yw awdurdod lleol yn cyflawni gofynion y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg a lanswyd gan y Gweinidog Addysg ym mis Ebrill eleni. Mae'r maniffesto hefyd yn tynnu sylw at anawsterau sy'n parhau i lesteirio a llyffetheirio twf a datblygiad addysg Gymraeg ledled Cymru. Mae'r rhain yn cynnwys problemau o ran mesur y galw a gweithredu ar y canfyddiadau, diffyg blaengynllunio digonol, problemau dilyniant ieithyddol, cludiant, hyrwyddo manteision addysg Gymraeg a chefnogaeth i rieni sy'n dewis rhoi addysg Gymraeg i'w plant. Mewn cyfnod o gynni economaidd gyda gofynion ariannol enfawr ar lywodraeth ganol a lleol, mae'r maniffesto'n annog edrych yn greadigol ar ffyrdd o gyflymu twf addysg Gymraeg trwy ystyried model y 'dosbarth cychwynnol' sy'n ddull y mae Caerdydd wedi'i weithredu'n llwyddiannus ers sawl blwyddyn bellach. Meddai Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol RhAG, "Mae'r maniffesto'n ymgorfforiad o'n profiadau ni fel mudiad ac yn cwmpasu'r problemau hynny sy'n parhau i fygu twf addysg Gymraeg mewn rhannau helaeth o Gymru. Yn naturiol rydym yn croesawu dyfodiad y Strategaeth newydd sydd wedi arddangos llywodraeth ganol am y tro cyntaf yn cymryd yr awenau yn y gwaith o gynllunion strategol i ymateb ir galw cynyddol am Addysg Gymraeg. Yn sgil hynny rydym am osod her nid yn unig i lywodraeth nesaf y Cynulliad, ond yn ogystal i'r awdurdodau lleol, sicrhau eu bod yn cadw at eu addewidion ac yn cydymffurfio o ran eu dyletswyddau i rieni Cymru parthed dewis iaith addysg eu plant." "Mae tystiolaeth eisioes yn awgrymu nad yw awdurdodau lleol syn mynd ati i gynllunio addysg Gymraeg yn rhoir sylw priodol ir Strategaeth hon. Un pryder yw nad oes gofynion statudol ynghlwm wrthi. Gall hyn olygu y cyfyd sefyllfa lle bydd strategaeth yn bodoli ond nad oes gan Lywodraeth y Cynulliad y gallu i sicrhau ei gweithredun llawn ac y bydd awdurdodau lleol o ganlyniad yn parhau i beidio cyflawni." "Bu'r wythnos diwethaf yn garreg filltir hanesyddol o safbwynt yr iaith Gymraeg gydag aelodau ein Cynulliad Cenedlaethol yn pleidleisio o blaid rhoi statws swyddogol iddi o fewn y Mesur Iaith newydd. Gyda dyfodiad y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg eleni ynghyd a'r Strategaeth Iaith arfaethedig maen glir i ni fod angen ir holl elfennau hyn fynd law yn llaw. Ni ellir cyflawni dyheadaur Strategaeth Iaith mewn sawl maes oni bai bod y Strategaeth Addysg yn effeithiol wrth gynyddu niferoedd siaradwyr a sgiliau ieithyddol y gweithlu. Mae RhAG felly am weld cryfhau'r cydgordio rhwng yr elfennau hyn. Cydnabyddir bellach mai Addysg Gymraeg yw'r prif offeryn sydd wedi troi'r trai yn nifer y siaradwyr Cymraeg ac maen glir fod dyfodol yr iaith Gymraeg yn ddibynnol ar sicrhaur amodau gorau i addysg Gymraeg ffynnu a datblygu. Lle mae dyhead a galw o du rhieni yn gyrrur twf mewn addysg Gymraeg, mae rhaid i Awdurdodau Lleol dan arweiniad clir Llywodraeth y Cynulliad ymateb trwy ddiwallur galw hwnnwn briodol."
...
Diffyg gweledigaeth Awdurdod Lleol i ddatblygu addysg gynradd cyfrwng Cymraeg
Mae cangen leol Castell-nedd Port Talbot y mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg (RhAG) wedi anfon llythyr brys at sylw Cynghorwyr a Swyddogion Addysg ynghylch datblygu addysg cyfrwng Cymraeg yn y Sir. Yn y llythyr mae'r gangen yn tynnu sylw penodol at eu pryder ynghylch cynigion diweddar i ad-drefnu addysg yn y sir. Ymysg y cynigion hynny mae'r bwriad i ystyried agor ail ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yn ardal ddeheuol y sir, datblygiad sydd iw groesawu, gan y bydd or diwedd yn cynnig addysg cyfrwng Cymraeg yn lleol ir niferoedd mawr o ddisgyblion syn byw yn yr ardal honno. Fodd bynnag, mae diffyg sylfaenol yn y cynigion diweddaraf hyn i ddiwallur galw mawr am addysg cyfrwng Cymraeg yn y sector cynradd. Mae Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg y Cynulliad wedi nodi bod angen i Gastell-nedd Port Talbot gynyddu ei darpariaeth gynradd o 30% erbyn 2015, cynnydd syn cyfateb i oddeutu 600 o leoedd ychwanegol, er mwyn diwallur galw a nodwyd eisoes. Dywedodd Eirian Youngman, Cadeirydd RhAG Castell-nedd Port Talbot: "Nodwyd gan y sir yn dilyn eu harolwg mewnol eu hunain bod y galw gan rieni am addysg cyfrwng Cymraeg dros 40%, a bod nifer or ysgolion yn ner sir yn llawn eisoes yn wir, mewn tair ysgol, maer galw am leoedd bron yn ddwbl y niferoedd derbyn swyddogol, ar lle sydd ar gael ar hyn o bryd. Ond er gwaethaf y dystiolaeth gref hon, nid oes unrhyw gynlluniau wediu rhoi gerbron i fynd ir afael r galw hwn, a chreu mwy o leoedd ysgol cyfrwng Cymraeg yn y sector cynradd yn ardal ddeheuol Castell-nedd Port Talbot. Teimla RhAG yn gryf y dylair ysgolion cynradd newydd cyfrwng Cymraeg y mae mawr alw amdanynt gael eu lleoli yn ardaloedd Resolfen a Llandarsi/Sgiwen, lle maer galw ar ei uchaf." "Er mwyn sicrhau arian ar gyfer ysgolion cynradd newydd, maen hollbwysig fod cais y sir ir Cynulliad am arian cyfalaf, sydd iw chyflwyno ir Cynulliad erbyn canol mis Rhagfyr, yn cynnwys cynigion ar gyfer darpariaeth gynradd newydd. Yn wir, mae'r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg yn nodi'n glir y dylai Awdurdodau Lleol ystyried y galw yn y dyfodol am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, a'r gallu i fanteisio arni, wrth gynllunio i newid y ddarpariaeth ysgol, ac wrth wneud cynigion ar gyfer y Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr Unfed Ganrif ar Hugain. Mae siroedd eraill megis Caerdydd, eisoes yn cynnwys addysg Gymraeg fel rhan ou cynlluniau wrth gyflwyno ceisiadau am arian. "Yr ydym yn galw ar gynghorwyr a swyddogion y cyngor i sicrhau bod y cais am arian cyfalaf yn cynnwys cynigion i ehangu addysg gynradd cyfrwng Cymraeg yng Nghastell-nedd Port Talbot, er mwyn ateb y galw gan rieni a sicrhrau cyfle cyfartal i bob plentyn dderbyn ei addysg drwy ei ddewis gyfrwng yn ei gymuned leol."
...
RhAG yn croesawu cyhoeddiad Cyngor Caerdydd ynglyn a Threganna
Mae RhAG Caerdydd wedi croesawu cyhoeddiad a gafwyd yr wythnos hon gan Gyngor Caerdydd sy'n amlinellu eu bwriad i adeiladu ysgol cyfrwng Cymraeg newydd sbon. Cafodd dyfodol addysg Gymraeg yng ngorllewin y ddinas hwb sylweddol yr wythnos yma gyda chyhoeddiad diweddaraf y Cyngor o'u cynlluniau i ddiwallu'r galw cynyddol am addysg Gymraeg yn ardal Treganna. Yn dilyn cyfnod hirfaith o ymgyrchu di-flino cafodd rhieni Ysgol Gymraeg Treganna ac Ysgol Tan-y-Eos wybod am fwriadau'r Cyngor i adeiladu ysgol newydd ar dir ger heol Sanatorium ar gost o oddeutu 9miliwn. Mewn ymateb i'r cyhoeddiad, dywedodd Nona Gruffudd Evans Cadeirydd RhAG Caerdydd, "Mae'r newyddion hir-ddisgwyliedig hwn yn sicr i'w groesawu ac mae'r ffaith fod pethau o'r diwedd yn symud ymlaen yn gam cadarnhaol i'r cyfeiriad cywir. Wrth gwrs rhaid tymheru'r cyffro hwnnw gyda ychydig o bwyll gan fod llwyddiant y cynllun mor ddibynnol ar gyllid o du llywodraeth y Cynulliad. Hyderwn felly y bydd y llywodraeth yn medru ymateb yn ffafriol i'r unig gynnig realistig bellach ar gael i ddatrys twf addysg Gymraeg yn Nhreganna." "Rhaid cael sicrwydd yn awr gan Lywodraeth Cynulliad Cymru y byddant yn cadw at eu hymrwymiad i gydweithio gyda Chyngor Caerdydd i ganfod datrysiad ac y bydd hynny'n arwain at sicrhau'r cyllid sy'n angenrheidiol i gael y maen i'r wal gyda'r prosiect. Mae sefyllfa Treganna yn un rhan amlwg o'r galw cynyddol am addysg Gymraeg ledled Caerdydd, yn enwedig felly yng ngorllewin y ddinas, a bydd symud i ddatrys hyn ar fyrder yn caniatau i'r cyngor weithio tuag at fynd i'r afael a sefyllfaoedd eraill sydd hefyd angen sylw dybryd. Ni allwn bwysleisio'n ormodol felly fod yn rhaid wrth gydweithio agos ac ewyllys gref o du'r llywodraeth er mwyn gwireddu'r cynllun." Aeth ymlaen i ddweud, "Mae'r cyhoeddiad hefyd yn arwyddocaol gan ei fod yn rhoi arwydd o sicrwydd a sefydlogrwydd nid yn unig i rieni presennol yr ysgolion ond hefyd i rieni'r dyfodol. Wedi blynyddoedd o ansicrwydd mae hyn yn gwbl anghenrheidiol i roi hyder i'r nifer cynyddol o rieni yn yr ardal sydd am roi addysg Gymraeg i'w plant. Mae pwysigrwydd cyhoeddiad yr wythnos yma felly yn cynrychioli datblygiad gyda sgil-effeithiau pellgyrhaeddol tu hwnt." Ond rhybuddiodd Mrs Gruffudd Evans, "Rhaid cydnabod na fydd hwn yn ddatrysiad a fydd yn ei le dros nos, ac o'r herwydd hynny rhaid rhoi cynllun interim ar waith i leddfu'r amodau annerbyniol presennol yn ystod y cyfnod fydd yn arwain at agor yr ysgol newydd arfaethedig yn 2013. Gyda hynny mewn golwg felly, bydd RhAG yn parhau i gydweithio gyda rhieni, Cyngor Caerdydd a swyddogion y llywodraeth i sicrhau y bydd datganiad yr wythnos yma yn dod yn realiti gwirioneddol a hynny'n unol a'r amserlen sydd wedi'i amlinellu."
...
Create your own user feedback survey